Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się i wzajemnie przenikające zmienne pola elektryczne i magnetyczne. Źródłem takiej fali jest kazdy ładunek elektryczny poruszający się z przyspieszeniem.

Rezonans - przekaz energii jest największy, gdy częstotliwość fali jest równa częstotliwości własnej ciała.

Rozproszenie fali - drgające pod wpływem fali cząsteczki same też stają się źródłem fali elektromagnetycznej o tej samej częstotliwości co fala padająca.

Fale radiowe - fale elektromagnetyczne o najmniejszych częstotliwościach. Ich źródłem może być przemienny prąd elektryczny płynący w antenie.

Mikrofale (źródło: lampy elektronowe) - fale te mają długość mniejszą od fal radiowych, są zatem skuteczniej od nich rozpraszane na małych obiektach

Podczerwień jest emitowane przez ciała ciepłe i gorące. Cząsteczki bardzo efektywnie pochłaniają energię niesioną przez falę

UV ma bardzo mala długości fali. Zródlem nadfioletu są obiekty o bardzo wysokiej temperaturze, np. błyskawica i Słońce. (do wyjalawiania pomieszczeń, solarium, autentyczności banknotów, stomatologia, lakiery do paznokci). Detektor spektrofotometria 

Rentgen wykorzystuje się w diagnostyce. Źródło pierw. promieniotwórcze, ciała nieb. lampy rent.

Gamma powstaje w wyniku procesów jądrowych. Łatwo wnika do wnętrza wielu ciał i dopiero grube blachy ołowiane lub kilkumetrowe warstwy ziemi wystarczająco przed nim chronią. Niebezpieczne dla zdrowia.

Widmo to obraz promieniowania rozłożonego na poszczególne długości fali. 

Źródła termiczne emitują promieniowanie o widmie ciągłym.

Stosunek natężenia światła niebieskiego do czerwonego w widmie ciągłym rośnie wraz z temperaturą źródła.

Źródła nietermiczne („zimne") emitują promieniowanie o widmie nieciągłym. 

Atomy danego pierwiastka mają swoje charakterystyczne widmo.

Widmo emisyjne to widmo promieniowania emitowanego przez ciało.

Widmo absorpcyjne ciała powstaje wskutek pochłaniania przez to ciało części padają cego na nie promieniowania o widmie ciągłym.

Promieniowanie elektromagnetyczne to wiązka fotonów, zwanych inaczej kwantami energii.

Uznajamy, że fotony to czastki punktowe, praktycznie nie posiadajace masy ani rozmiarów. Nie posiadają również ładunku elektrycznego. W próżni poruszają się z prędkością światła.

Rozpraszanie fotonów na atomach - Padające fotony na atomy zostają przez nie pochłonięte, a następnie wyemitowane, ale w już w różnych kierunkach. Odchylenie kierunku fotonu wypromieniwanego od padającego nazywamy rozproszeniem. Im dłużej w materii trwa proces rozpraszania tym z mniejszą prędkością rozchodzi się fala elektromagn. w danym ośrodku.

Dualizm korpuskularno-falowy - strumień fotonów zachowuje się jak cząsteczki (ulega rozpraszaniu na atomach) i jak fala, czyli ulega np. odbiciu, załamaniu, dyfrakcji.

Przewodniki - substancje, które posiadają w sieci krystalicznej elektrony swobodne, które mogą przemieszczać się między atomami

Izolatory - substancje, które nie posiadają elektronów swobodnych w sieci krystalicznej. Wszystkie elektrony są związane. Różnica między pasmami energtycznymi jest bardzo duża.

Półprzewodniki - praktycznie nie posiadają elektronów swobodnych w sieci krystalicznej, ale dostarczenie niewielkiej energii powoduje przeniesienie elektronów do wyższego pasma energ. gdyż bariera między pasmami jest niewielka.

Dioda półprzewodnikowa to element układu elektrycznego zbudowany z dwóch półprzewodników typu n i p złączony w sposób trwały. Zastosowanie: światełka na choinkę, żarówki LED, lampki sygnalizujące działanie urządzeń.

Tranzystor - element półprzewodnikowy umożliwiający sterowanie przepływem prądu elektrycznego w obwodzie bez konieczności łączenia i rozłączania przewodników.

Zasada działania Aby przez tranzystor płynął prąd elektr.do bramki przyłączamy biegun + zasilania a do półprzewodnika typu n biegun -. Generuje to możliwość wyciągania elektronów z półprz. n przemieszczających się w kanale. Taki uporządkowany ruch elektronów powoduje prąd elektr.

Zastosowanie: wzmacniacze akustyczne, sterowanie prądem w silnikach tramwajów i lokomotyw, bramki logiczne

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne to emisja elektronów z powierzchni ciał pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego.

Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne to przejście elektronów na wyższe poziomy energetyczne pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego.

Fotoelement to część obwodu elektrycznego zmieniająca swoje właściwości pod wpły wem padającego światła.

Reakcje fotochemiczne to reakcje chemiczne zachodzące pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. (fotosynteza, utwardzanie lakierów do paznokcie, plomb dentystycznych, wywoływanie zdjęć analogowych)

Zjawisko fotoelektryczne i reakcje fotochemiczne może wywołać tylko promieniowanie o częstotliwości równej co najmniej częstotliwości granicznej dla danego zjawiska.

Fotoogniwo - element wytwarzający napięcie pod wpływem światła