ZNACZENIE HISTORII WYCHOWANIA W KSZTAŁCENIU PEDAGOGICZNYM

-profesor Kalina Bartnicka i profesor Irena Szybiak w podręczniku " zarys historii wychowania" tak ujęły znaczenie dyscypliny - " Jako jedna z ważnych gałęzi dziejów kultury spełnia funkcję ogólnokształcącą. Wzbogaca erudykcję każdego człowieka, służy rozwojowi intelektualnemu, pobudza do myślenia [...], dla współczesnych nauczycieli nadto jest źródlem wiedzy o dziejach, etosie, godności, funkcji społecznej i obywatelskiej, formach organizowania

Założenia i cele historii wychowania jako przedmiotu w programie studiów pedagogicznych.

- przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu organizacji wychowania, rozwoju szkolnictwa i myśli pedagogicznej od starożytności po wiek 20.

- ukazanie jakie warunki danej epoki historycznej wpływały na tworzącą się teorie pedagogiczna i rozwój instytucji kształcących i wychowawczych.

- zaznajomienie z zagadnieniami pedeutologicznymi przez ukazanie społecznej funkcji zawodu nauczyciela oraz rozwoju instytucji kształcących nauczycieli.

- uświadamianie związku zjawisk edukacyjnych z życiem społecznym, kulturowym  i politycznym.

- przekazanie wiedzy na tematu wykładu polskiej teorii i praktyki pedagogicznej w tworzenie europejskiej kultury pedagogicznej .