Utylizacja - wykorzystywanie odpadów (np. makulatury, złomu, odpadów poubojowych) jako surowców do dalszego przerobu. W tym celu stosuje się głównie procesy:

- kompostowania,

- fermentacjii metanowej.