Moja prezentacja dla klasy 6 z biologii:

https://sp1zabkipl-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/hmicherdzinski_sp1zabki_pl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B631E4E86-9C16-4B36-AC25-68D6AFBD735F%7D&file=Prezentacja%20o%20ptakach.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&login_hint=hmicherdzinski%40sp1zabki.pl&ct=1654112338578&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.MAIN.EDGEWORTH&cid=5b6dce21-4891-42e9-805e-2331e0306282

Zachęcam do pobierania informacji z niej!