JAK POWSTAJE NOWY GATUNEK?

Karol Darwin przeanalizował zebrane podczaspodróży dane i wysnuł wniosek dotyczący powstawanie nowych gatunków. Stwierdził, że jeżeli część osobników jakiegoś gatunku przeniesie się na inny, odległy obszar, na przykład wyspę, to będzie musiała przystososwać się do nowego sposobu bytowania i innego pożywienia. Z upływem czasu izolacja geograficzna doprowadzi do tego, że w wyniku powstałych różnic osobniki te nie będą mogły się krzyżować z osobnikami, które nie zmieniły obszaru zamieszkania. W ten sposób powstanie nowy gatunek.