Istnieją cztery siły działające między cząstkami elementarnymi, tzw. siły natury. Dwie z nich: elektromagnetyczna i grawitacyjna mają duży zasięg i są obserwowalne w życiu codziennym.

Natomiast zasięg dwóch pozostałych: oddziaływań silnych i słabych, jest bardzo mały, porównywalny z rozmiarami jądra atomowego.

Wszystkie stwierdzone oddziaływania w świecie i wywołane nimi zjawiska można wyjaśnić jako przejaw właśnie tych czterech fundamentalnych oddziaływań.