KINEMATYKA I DYNAMIKA

Ruch jednostajny prostoliniowy:

Ruch jest zmienną położenia ciała od czasu względem innego ciała lub względem pewnego układu odniesienia

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

Przyspieszenie ciała to zmiana jego prędkości w czasie:

Dla ciał swobodnie opadających:

Średnia prędkość:

Droga po czasie t: 

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy

Przyspieszenie ciała to zmiana jego prędkości w czasie:

Droga po czasie t: 

Ruch jednostajny po okręgu

Prędkość w ruchu po okręgu jest styczna do toru ruchu i ma stałą wartość:

Okres ruchu:

Przyspieszenie dośrodkowe:

Siła dośrodkowa:

Pęd

Wektorowo:

Wartość pędu:

Zasada zachowania pędu:

I zasada dynamiki Newtona

Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

II zasada dynamiki Newtona

Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała:

III zasada dynamiki Newtona

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Prawo powszechnego ciążenia

Dwa ciała oddziałują na siebie z siłą, która jest proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do ich odległości. Współczynnikiem proporcjonalności jest stała grawitacji G: 

Siła ciężkości

Praca, moc i energia

Praca:

Moc:

Energia potencjalna:

Energia kinetyczna:

TERMODYNAMIKA

Temperatura

K « °C:

T [K] = 273,15°C + t,

t [°C] = T - 273,15°C

Gęstość

I zasada termodynamiki

Na całkowitą zmianę energii wewnętrznej układu składa się ciepło dostarczone do układu i praca, jaką nad układem wykonały siły zewnętrzne:

Ciepło pobrane przez układ

Ciepło właściwe

Ciepło topnienia, krzepnięcia, parowania i skraplania

Ciśnienie

RUCH DRGAJĄCY

A = amplituda drgań - maksymalne wychylenie z położenia równowagi

T = okres drgań - czas, który upływa między kolejnymi wychyleniami wahadła. Podczas okresu wahadło przebywa drogę tam i z powrotem:

n = częstotliwość drgań - liczba pełnych drgań w jednostce czasu. Częstotliwość jest odwrotnością okresu: . 1 Hz oznacza, że w ciągi 1 s wahadło wykonuje jedno wahnięcie. Okres jednego wahnięcia jest równy 1s.

Długość fali

Droga przebyta przez falę podczas jednego pełnego okresu drgań:

ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM

Siła Coulomba

Napięcie elektryczne

Natężenie prądu elektrycznego

Prawo Ohma

Natężenie na przewodniku jest wprost proporcjonalne do wartości natężenia płynącego przez niego prądu. Stałą proporcjonalności jest R - opór elektryczny: .

Opór właściwy

I prawo Kirchoffa

Suma natężeń prądów wpływających i wypływających z węzła jest równa 0: 

Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo

Opór zastępczy oporników połączonych równolegle