Skład DNA: adenina; tymina; cytozyna; guanina 

Skład RNA: adenina; uracyl; cytozyna; guanina

Replikacja DNA - dokładne koipowanie cząsteczek DNA w krótkim czasie, przebieg:

1. rozplecenie fragmentu podwójnej helisy; 2. dobudowanie do matryc komplementranych nukleotyd i łączenie jej w nową nić.

Seminkonserwatyność: powstanie dwóch cząsteczek identycznych z cząsteczką wyjściową

Rodzaje RNA:

mRNA - matrycowy - przenosi infoirmację o sekwencji aminokwasów w białku z cząsteczki DNA na rybosomy 

rRNA - wchodzi w skład rybosomów

tRNA - dostarcza aminokwasy na rybosomy

genomy i fukncje ich składników:

komórki bakterii:

nukleoid - jest w nim chromosom

plazmidy - geny w nich zawarte warunkują przydatne cechy, które niezawsze są niezbędne do życia

komórki eukariotyczne:

jądro komórkowe - znajduje się tu wiele cząst DNA

mitochondrium - część białek potrzebnych w procesie oddychania

chloroplast - geny potrzebne do fotosyntezy

GEN - odcinek DNA, który zawiera informacje dot. budowy jednego białka

Pozagenowe DNA -odcinki DNA, które nie kodują ani białka, ani RNA

Eksony - odcinki kodujące 

Introny - odcinki niekodujące 

Cechy związane z płcią - cechy niezwiązane z wykształceniem płci, a kodowane przez geny obecne w chromosmie X

Cechy związane z płcią - cechy uwarunkowane przez geny znajdujące się w chromosomach autosomalnych, których ekspresja zależy od poziomu hormonów płciowych

Choroby sprzężone z płcią choroby uwarunkwoane przez obecność alleli określonych genów na chromosomie X, częściej zapadają na nie mężczyźni

gen - odcinek DNA kodujący informacje na temat budowy określonego białka lub cząsteczki RNA

genom - wszystkie cząst DNA tworzące kompletną informację genetyczną organizmu

mutacja - nagłe, trwałe zmiany w materiale genetycznym. mogą pojawić się spontanicznie lub być indukowane czynnikami mutagennymi 

; genowe - dot pojedynczych nukleotydów, chromosomowe - zmieniona jest struktura bądź liczba chromosomów

kodon - trzy klejne nukleotydy oznaczające jeden aminokwas

antykodon - kodony, które oznaczają miejsce zakończenia odczytywania informacji o sekwencji aminokwasów w danym białku

chromatyna - kwas DNA związany z białkami

nukleoid - miejsce występowania chromosomu bakteryjnego w komórce

centromer - element chromosmu dzielący go na dwa ramiona

genotyp - zespół genów danego osobnika warunkujący jego włąsciwości dziedziczne

prawo Mendla - I prawo mówi, że podczas tworzenia się gamet dwa czynniki dziedziczne rozdzielą się losowo tak, że powstała gameta zawiera tylko jeden z nich

biosynteza białka -  proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.