Czas przeszły prosty Imperfekt, inaczej zwany też Präteritum, jest jednym z trzech czasów przeszłych. Tego czasu używamy, jeśli chcemy coś opowiedzieć, zrelacjonować lub opisać wydarzenie z przeszłości.Ich war gestern vier Stunden in der Arbeit. (Byłam/byłem wczoraj w pracy 4 godziny.)Du hattest keine Zeit für mich. (Ty nie miałeś/miałaś czasu dla mnie.)Er fragte nach dem Weg. (On zapytał o drogę.)Der Unterricht begann um 9 Uhr. (Lekcja rozpoczęła się o 9.)Wir luden viele Gäste zum Geburtstag ein. (Zaprosiliśmy wielu gości na urodziny.)Ihr spracht mit ihm eine Stunde. (Rozmawialiście z nim godzinę.)Ich schlief gestern sehr gut. (Spałam wczoraj bardzo dobrze.)Sie gingen ins Kino mit Anna. (Oni poszli do kina z Anną.)

Zasada tworzenia form czasu przeszlego Imperfekt (Prateritum)

Czasowniki „sein” „haben” „werden”

sein (być)  haben (mieć) werden (stawać się)       ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er /sie / es war er / sie / es hatte er / sie / es wurde       wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie / Sie waren sie / Sie hatten

sie / Sie wurden

Czasowniki regularne Do tematu bezokolicznika dodajemy końcówkę „-te“. Powstała forma to forma 1. i 3. osoby liczby pojedynczej.machen (robić) -> ich mach + te = ich machtesagen (mówić) -> er sag + te = er sagteDo pozostałych form dodajemy końcówki osobowe.fragen (pytać)ich fragtedu fragtester/sie/es fragtewir fragtenihr fragtetsie/Sie fragtenaufräumen (sprzątać)Ich räumte mein Zimmer auf. (Sprzątałam/posprzątałam pokój.)bestellen (zamawiać)Er bestellte dieses Buch. (On zamówił tę książkę.)