Zużycie - zużyciem nazywamy zmiany, które zachodzą w częściach urządzeń, a wynikają one z ich funkcjonowania. Najważniejszymi czynnikami, które powodują zużycie są: długookresowe tarcie, duża temperatura a także korozja.

Normalne - wartości zużycia nie są wyższe niż przeciętnie spotykane eksploatacje.

Przyspieszone - to takie, które osiągają określone wartości po krótszym niż normalnie przebiegu albo okresie użytkowania.

Przyczynami są warunki użytkowania, poprawność obsługi, surowce eksploatacyjne.

Uszkodzeniem nazywamy sytuację, w której zmianie ulegają wymiary geometryczne, części albo właściwości fizyko-chemiczne jej tworzyw, surowców, które uniemożliwiają dalsze użytkowanie. Uszkodzenie może pojawić się w wyniku zbyt dużego zużycia, nieodpowiedniej obsługi albo złego naprawiania.

Zniszczeniem nazywamy takie zużycie albo niesprawność części, które powoduje niemożność naprawienia części. Naprawa jest nierentowna albo bezcelowa.

Tarcie - jest to obustronne działanie na siebie ciał, które powstaje w punkcie stykania się ciał i przeciwstawia się wzajemnemu przesuwaniu się ciał.

Ślizgowe - pojawia się wówczas kiedy mamy do czynienia z postępowym przesuwaniem się jednego ciała po powierzchni drugiego. Rzeczywisty kontakt pomiędzy przesuwającymi się przedmiotami pojawia się jedynie na małej części powierzchni ich stykania się.

Przyczynami są:

- zazębianie się mikronierówności,

- tworzenie się sił przyciągania międzycząsteczkowego (adhezji),

- tworzenie się złączy na skutek nagrzewania się stożków styku i topnienia materiału,

- pozostałe.

Nie ma znaczenie, które z wyżej wymienionych składników jest najważniejsze, wartość siły uzależniona jest zawsze od właściwości trących powierzchni (chropowatość, materiał) a także od siły z jaką są do siebie dociskane.

T = N *µ

T - tarcie,

N - siła docisku,

µ - współczynnik tarcia