Dopasuj numery służb i instytucji do opisu ich kompetencji:1 PARLAMENT2 PREZYDENT3 PREMIER4 WOJEWODA5 PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 6 POLICJA7 SIŁY ZBROJNE8 FORMACJE OBRONY CYWILNEJ9 SŁUŻBA WIĘZIENNA10 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 11AGENCJA WYWIADU12 SŁUŻBA GRANICZNA13 SŁUŻBA CELNAzapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.służba specjalna, właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Do jej podstawowych zadań należy rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność terytorium, a także w obronność. Jako krajowa władza bezpieczeństwa, wykonuje w granicach swoich kompetencji istotne zadania związane z ochroną informacji niejawnych. Ważnym elementem działalności jest działalność analityczno-informacyjna, polegająca na uzyskiwaniu, analizowaniu i przekazywaniu właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwamiędzy innymi straż pożarna, chronią ludność cywilną przed niebezpieczeństwami i skutkami działań zbrojnych lub klęsk żywiołowychszef obrony cywilnej na administrowanym przez siebie terenieprowadzi działania penitencjarne, ochronne i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Odpowiada też za wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zapewniający prawidłowy tok postępowania karnego.właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i realizuje swoje zadania, co do zasady, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Do podstawowych zadań należy: uzyskiwanie, analiza i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego; rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa i przeciwdziałanie im – w tym międzynarodowemu terroryzmowi, ekstremizmowi, międzynarodowym grupom przestępczości zorganizowanej, działaniom obcych służb specjalnych i innym czynnościom mogącym przynieść szkodę interesom RP.do jej podstawowych zadań należą ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie porządku publicznegojest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP i sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie bezpieczeństwa państwa uchwala ustawy dotyczące obronności i kontroluje ich wykonanie, określa wysokość podatków na obronność państwajako szef Rady Ministrów przesądza o podstawowych kierunkach polityki państwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publicznyjednolita, umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszarusą głównym elementem systemu obronnego państwa, mogą też brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach akcjach poszukiwawczych i ratowniczych lub chroniących zdrowie i życie ludzkie.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Prawo (Wiedza o społeczeństwie)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.