historia potrzebuje jak najszybciej proszę o pomoc błagam Przeczytaj teksty źródłowe, a następnie wykonaj polecenia. Antoni Słonimski. List 34, 14 marca 1964 r. Do Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu. [34 podpisy] Rezolucja przyjęta na zebraniu Związku Literatów Polskich 29 lutego 1968 r., red. Andrzej Kijowski. 1. Od dłuższego czasu mnożą się i nasilają ingerencje władz sprawujących zwierzchnictwo nad działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, ingerencje dotyczą nie tylko treści utworów literackich, lecz także ich rozpowszechniania i odbioru przez opinię. 2. System cenzury oraz kierowania działalnością artystyczną i kulturalną jest arbitralny i niejawny, nie określone są w nim kompetencje poszczególnych władz oraz sposób odwoływania się od ich decyzji. 3. Ten stan rzeczy zagraża kulturze narodowej, hamuje jej rozwój, odbiera jej autentyczny charakter i skazuje na postępujące wyjałowienie. Zakaz, który dotknął Dziady, jest tego szczególnie jaskrawym przykładem. 4. Postulaty pisarzy, przedstawione w formie uchwał i memoriałów przez władze ZLP oraz czołowych reprezentantów środowiska pisarskiego, nie zostały dotąd uwzględnione. Powodowani obywatelską troską wzywamy władze PRL do przywrócenia, zgodnie z naszą wiekową tradycją, tolerancji i swobody twórczej. Domagamy się przywrócenia Dziadów Mickiewiczowskich w inscenizacji Dejmka, których usunięcie ze sceny wywołało zrozumiałe rozgoryczenie mieszkańców stolicy. [240 podpisów]

a/ Wyjaśnij, co łączy powyższe dokumenty.

b/ Wymień główne – zdaniem autorów – niebezpieczeństwo związane z działaniem cenzury.

c/ Wymień dwie cechy charakteryzujące pracę urzędu cenzury w Polsce.

d/ Napisz, jaka była bezpośrednia przyczyna wydania rezolucji Związku Literatów Polskich w lutym 1968 r

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

XIX wiek (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.