Przejdź na stronę główną Interia.pl

Przepisy konstytucji jednego z państwArt. 6. Prezydent […] jest wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych i bezpośrednich. […] Art. 8. Prezydent […] powołuje premiera. […] Na wniosek premiera powołuje innych członków rządu i ich odwołuje.Art. 9. Prezydent […] przewodniczy Radzie Ministrów.Art. 12. Prezydent […] może, po zasięgnięciu opinii premiera i przewodniczących izb, zarządzić rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego. […]Art. 20. Rząd określa i prowadzi politykę Narodu. Dysponuje administracją i siłami zbrojnymi. Jest odpowiedzialny przed parlamentem na warunkach i zgodnie z postępowaniem przewidzianym w art. 49 i art. 50.Art. 48. […] Co najmniej jedno posiedzenie w tygodniu jest zarezerwowane na zapytania członków parlamentu i odpowiedzi rządu. […]Art. 49. Premier, po obradach Rady Ministrów, stawia przed Zgromadzeniem Narodowym wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania w związku z programem rządu, ewentualniew związku z deklaracją dotyczącą ogólnej polityki. […] Premier może zwrócić się do Senatu z wnioskiem o aprobatę rządowej deklaracji dotyczącej ogólnej polityki.Art. 50. W przypadku gdy Zgromadzenie Narodowe uchwali wotum nieufności bądź odrzuci rządowy program lub deklarację dotyczącą ogólnej polityki, premier składa Prezydentowi […] dymisję rządu.

4.1. Podaj nazwę państwa, z którego ustawy zasadniczej pochodzą przytoczone przepisy prawne.

.....................................................................................................................................

4.2. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W parlamentarnej kontroli nad rządem – zgodnie z art. 48 – ma prawo uczestniczyć Senat. P F

2. Uprawnienia związane z udzielaniem rządowi wotum zaufania – zgodnie z art. 49 – mają obie izby parlamentu. P F

3. Uchwalenie wotum nieufności – zgodnie z art. 50 – skutkuje dymisją całego składu Rady Ministrów. P F

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Prawo (Wiedza o społeczeństwie)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.