Regulamin

 

I. DEFINICJE

Administrator - osoba upoważniona przez INTERIA.PL do egzekwowania postanowień Regulaminu i nadzoru nad jej wykorzystywaniem przez użytkowników.

INTERIA.PL - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300.

Serwis - oprogramowanie komputerowe udostępnione w sieci Internet pod adresem www.bryk.pl będące profesjonalnym serwisem edukacyjnym, przygotowanym z myślą o uczniach wszystkich typów szkół – podstawowej, gimnazjum i liceum.

Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia), która zaakceptowała Regulamin i posiada stały Nick.

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta Użytkownika.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest korzystania z Usług.

Usługi - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

Konektor – aplikacja komputerowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook conect.

Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty, opisy, przepisy pod zdjęciami lub galeriami, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika.

Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.

Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika.

Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

 

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300

2.  Kontakt z INTERIA.PL tel.: +48 12 646 27 00, fax.: + 48 12 646 27 10, e-mail: bok@firma.interia.pl, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.  Usługa polega  na zapewnieniu bezpłatnego  dostępu do treści udostępnianych w Serwisie na indywidualne żądanie Użytkownika.

4.  Treści pochodzą od innych Użytkowników jak i od INTERIA.PL.

5.  Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, a reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

6.  Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługę ze zwykłą starannością.

7.  Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

b.  Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość  1024x768 16bit

d.  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e.  Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f.  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

Android,  iOS, SymbianOS, Windows Mobile

c. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

d.  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

e.  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

8.  Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na Usługę zostaje zawarta z chwilą:

a.  akceptacji Regulaminu w przypadku wykorzystania do rejestracji Użytkownika Konektora,

b. z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.

9.  W ramach rejestracji, Użytkownik podaje swój nick oraz hasło.

10.  Serwis Bryk.pl może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

11.  Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu Bryk.pl do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niemoralne lub nielegalnych.

12.  Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem:

a. treści pochodzących od Użytkowników,

b.  materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, stanowią własność INTERIA.PL.

13.  Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.12 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla  własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie  jest niedopuszczalne.

14.  Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień, samodzielnie wprowadza Treści do Serwisu, a tym samym sam decyduje, jakie informacje na niej umieszcza. INTERIA.PL informuje, że wprowadzenie Treści do Serwisu i jego udostepnienie innym użytkownikom sieci Internet umożliwia im dokonywanie kopiowania, zestawiania i opracowywania w ramach dozwolonego użytku osobistego takich Treści.

15.  INTERIA.PL oświadcza, że z uwagi na społecznościowy charakter Serwisu, prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika, za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie narzędzi opracowań, utworów zależnych nie powoduje udzielenia jakichkolwiek praw przez osoby którym takie prawa przysługują. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

 

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.  Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku użytkowników bez stałego Nicka umowa rozwiązuje się z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.

2. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf, z tym zastrzeżeniem, że w trakcie procedury rejestracji użytkownik może zgłosić żądanie świadczenia usługi i wyrazić zgodę na jej świadczenie pod rygorem utraty prawa do odstąpienia o czym zostanie poinformowany. W takim przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje.

3.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a.  ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa - po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

b. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.  Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL  umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

5.  INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. 

6.  Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IV. ADMINISTRATORZY

1.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Administratorów Serwisu tj. osób wykonujących przypisane regulaminem uprawnienia w imieniu i na rzecz INTERIA.PL.

2.  Zadaniem Administratora jest:

a.  pomoc użytkownikom serwisu Bryk.pl,

b. łagodzenie sporów między użytkownikami,

c.  korzystanie z przysługujących mu narzędzi do utrzymywania porządku w Serwisie.

3.  Administrator obowiązany jest do działania w ramach uprawnień i obowiązków wskazanych w Regulaminie do nadzoru nad sposobem wykorzystywania Serwisu przez jego użytkowników.

4.  Administrator może dokonać:

a.  zablokowania Treści,

b. zablokowania Użytkownika,

c.  usunięcia Konta Użytkownika.

 

V. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

1.  INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2.  Z uwagi na charakter Serwisu (serwis społecznościowy), INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania,

b. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

c.  szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

f. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,

3.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a.  okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

c.  zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

d. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji,  lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony z wykorzystaniem technologii cookie lub innej podobnie działającej, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,

e. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

 

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.  Serwis jest serwisem społecznościowym, dlatego panują w nim inne zasady dotyczące funkcjonowania i komunikacji. Zbiory zasad kulturalnego komunikowania wyznacza standard w świetle, którego zachowanie użytkownika będzie określane w świetle regulaminu.

2.  Podczas korzystania z Serwisu, użytkownik obowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

3.  Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie będzie wprowadzał do Serwisu INTERIA.PL, oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich.

4.  Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

5.  Użytkownik zobowiązuje się do :

a.  przestrzegania Regulaminu,

b. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c.  nie naruszania praw osób trzecich,

d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu.

f. niewprowadzania do Serwisu oraz sieci Internet treści o bezprawnym charakterze, a w szczególności treści: pornograficznych, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące uczucia religijne,

g.  powstrzymywania się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, tj. w szczególności promowania towarów usług, adresów stron www,

h. powstrzymywania się od prowadzenia działalności komercyjnej lub jakiejkolwiek innej działalności sprzecznej z charakterem Serwisu np.: oferowanie przedmiotów do sprzedaży, prowadzenia naboru do pracy, oferowania usług seksualnych, z wyłączeniem funkcjonalności do takiej działalności przeznaczonych itp.

i.  nieujawniania żadnych informacji pozwalających zidentyfikować Użytkownika lub inną osobę, a zwłaszcza: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru komunikatora internetowego, adresu e-mail oraz haseł do kont pocztowych, bankowych oraz innych podobnego rodzaju informacji,

j. rozpowszechniania wyłącznie takich materiałów co do których Użytkownik posiada niezbędne prawa autorskie, a, w przypadku materiałów przedstawiających wizerunek osób, również pisemną zgodę osób, których wizerunek został na tych materiałach zamieszczony. INTERIA.PL może w każdej chwili zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia Użytkownika,

k.  powiadamiania INTERIA.PL o wszelkich zauważonych próbach nieuprawnionego pozyskiwania informacji o Użytkownikach, w szczególności, przypadkach podawania się innych Użytkowników za pracowników lub administratorów Serwisu.

l.  korzystania z funkcjonalności dostępnych w serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterem co  w szczególności oznacza działanie zgodne z prawem

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.  Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej lub mailowej (umożliwiającej identyfikację  wnoszącego jako użytkownika Serwisu) na adres siedziby INTERIA.PL i określać:

a.  dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c.  zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3.  INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

VIII. POUFNOŚĆ

1.  Administratorem Danych Osobowych jest INTERIA.PL, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.  INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie., tj.:

a.  do nawiązania,

b. ukształtowania treści Umowy,

c.  zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi.

3.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych (NICK). Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.

4.  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

5.  Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

6.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie wprowadza do Profilu Użytkownika, w tym między innymi decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane, a ujawnione na profilu, są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.

7.  INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

8.  Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:

a.  wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,

b. do poprawiania tych danych,

c.  do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.

9.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla świadczenia Usługi.

11.  Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

3.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4.  Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

5.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a.  zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy  zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c.  zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

6.  O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a.  mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL  – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

7.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

8.  Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@bryk.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k. , Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "Bryk.pl".

9.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 roku.

 

 

 

 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.