1.Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej sprawuje Prezydent i Rada Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej otrzymuje mandat do sprawowania władzy bezpośrednio od narodu i jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Prezydentem może zostać obywatel polski, który ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych. Może on pełnić funkcję tylko przez dwie kadencje. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego.

2.Rada Ministrów, czyli rząd jest drugim organem władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej; naczelnym organem administracji państwowej; ciałem kolegialnym, czyli działającym wspólnie. Tworzą ją Prezes Rady Ministrów (premier), który jest przewodniczącym, wiceprezesi (wicepremierzy) oraz ministrowie. Premier jest reprezentantem rządu i kieruje jego pracami. Ministrowie kierują działaniami administracji rządowej. W tworzeniu Rady Ministrów uczestniczą prezydent i sejm

3.Prezydent desygnuje, czyli wyznacza premiera i powołuje cały skład Rady Ministrów z premierem na czele.

4.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem państwa. Stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa, nienaruszalności i niepodzielności terytorium Polski.