Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum oraz ich czyny wpływają w sposób pośredni lub tez bezpośredni na otaczające nas środowisko naturalne. Wpływ ludzi może być bardzo niebezpieczny i szkodliwy, gdyż powoduje on rozmaite zmiany, powodujące po pewnym czasie miedzy innymi degradacje środowiska i będące wielkim zagrożeniem. Ciągle zwiększająca się liczba populacji a z tym związane także zaspakajanie przeróżnych potrzeb ludzi, stało się pierwszą i podstawową przyczyną, która doprowadziła do degradacji środowiska. Rolnictwo Rolnictwo dział gospodarki narodowej, który zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu.
Rolnictwo w szerszym znaczeniu obejmuje również ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
ale także i przemysł poprzez zwiększenie produkcji (ale także stanu posiadania), zanieczyszczają przede wszystkim wodę, powietrze atmosferyczne i oczywiście ziemię. Dlaczego?? Ponieważ dysponują ograniczona liczba środków jeżeli chodzi o ochronę środowiska i transport. Ażeby wyprodukować energie elektryczna potrzebny jest nam węgiel do spalania, jeżeli chodzi o  hutnictwo Hutnictwo przemysł metalurgiczny. Gałąź przemysłu przetwórczego, obejmująca produkcję metali z rud (także ze złomu) oraz ich plastyczną przeróbkę w walcowniach i kuźniach. Obejmuje hutnictwo ... Czytaj dalej Słownik geograficzny to koks, natomiast w motoryzacji wykorzystuje się paliwa ciekłe. Skażone powietrze atmosferyczne poprzez ciągle emisje szkodliwych gazów (dwutlenek węgla, tlenek azotu i dwutlenek siarki) i pierwiastków (miedzy innymi: rtęć, ołów, arsen oraz kadm) przyczyniają się do większości chorób i upośledzeń ludzi. Poprzez opady kwaśnych deszczy, zanieczyszczają: lasy, ziemie oraz oczywiście zbiorniki wodne, niszcząc przy tam samym substancje nadające się do budowli. Kwasy i środki toksyczne są wykorzystywane do produkcji m.in. amoniaku i chloru przez przemysł zarówno spożywczy, chemiczny jak i naftowy. Można powiedzieć, ze główną przyczyną, dlaczego środowisko naturalne jest tak skażone, jest dzisiejsze rolnictwo. Zagrożenia jakie są związane ze współczesnym rolnictwem, związane są przede wszystkim z nieodpowiednim gospodarowaniem ziemi, czego następstwem są erozje oraz nieurodzajne gleby. Także środki chemiczne, które są używane ażeby chronić rośliny i zachować w jak najlepszym stanie żywność- zbiory, oraz złe stosowanie rożnach nawozów sztucznych, jest bardzo niebezpieczne.

Po ściekach przemysłowych największym zagrożeniem dla wód, które płyną wraz z rzekami do Morza Bałtyckiego, są właśnie substancje pochodzące z rolnictwa. Duży wpływ, jeżeli chodzi o degradacje środowiska mają miedzy innymi: zapadliska, hałdy i szkody górnicze, czyli tak zwane deformacje powierzchni naszej planety. Bardzo duże zagrożenie stanowią również odpady Odpady zużyte przedmioty i substancje stałe oraz nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka już nie przydatne do dalszego ... Czytaj dalej Słownik geograficzny z przemysłu, w szczególności te promieniotwórcze jak: hałas, rożnego rodzaju wibracje i oczywiście promieniowanie elektromagnetyczne.

TSP, czyli Toksyczne środki przemysłowe to wszelkiego rodzaju związki chemiczne lub tez mieszaniny wykorzystywane w gospodarkach, jak również promieniotwórcze materiały, biologiczne substancje, które maja szkodliwy wpływ na naturalne środowisko.

Powietrze atmosferyczne, które jest przez nas wdychane i będące zarazem składnikiem atmosfery, jest swoistą mieszanką gazów, które otaczają nasza planetę. Pełni ona niesamowitą funkcję: chroni istoty- nas przed jakże niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym ale też dzięki tej mieszaninie gazów, istnieje życie na Ziemi.

Efekt cieplarniany

Równowaga pomiędzy oddziaływaniem słońca, a energią wypromieniowywaną z Ziemi i atmosfery warunkuje (w dużym stopniu) temperaturę na Ziemi. Promienie, które docierają na ziemię ogrzewają powierzchnie. Następnie ciepło to przechodzi do atmosfery przez promieniowanie IR. Czasem wraca ono w kosmos, a czasem zostaje zatrzymane przez gazy zawieszone w powietrzu, a następnie wraca na Ziemię. Jak wielka jest to energia zależy od stężenia oraz różnorodności gazów cieplarnianych.

Gdyby nie ten efekt temperatura na Ziemi byłaby o 30°C niższa od obecnej. Niestety ilość gazów cieplarnianych, które zatrzymują promieniowanie, w powietrzu stale wzrasta. Powoduje to znaczny wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny temperatury na Ziemi i jest to zjawisko niekorzystne.

Do głównych gazów cieplarnianych zaliczamy:

  • dwutlenek węgla (stanowi 50% gazów cieplarnianych);
  • metan (15%);
  • tlenki azotu (6%);
  • związki chlorofluorowęglowodorowe, czyli freony Freony fluoropochodne metanu lub etanu, stosowane m.in. do produkcji aerozoli w rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach oraz w urządzeniach chłodniczych. Freony przenikają do ozonosfery, gdzie pod ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i halony (14%);
  • ozon Ozon O3 - trójatomowa cząsteczka tlenu. Ozon jest gazem, który w górnych warstwach atmosfery stanowi powłokę chroniącą Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Przerzedzenie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny troposferyczny (12%).

Dziura ozonowa to znaczące obniżenie koncentracji ozonu, nawet do 90%, a strefie nazywanej ozonosfera.

Pojawia się głownie w pobliżu bieguna południowego, podczas wiosny (miedzy wrześniem, a listopadem). Obserwowany spadek wynosi 3% w ciągu roku.

Nad Antarktyka następuje jej powiększanie. Od momentu odkrycia zwiększyła się o 15%.

Jej powierzchnia sięga już do południowej Argentyny oraz Chile, gdzie koncentracja ozonu zmniejszyła się o 70%.

Tempo, w jakim zmniejsza się ozon w stratosferze, ze względu na działalność człowieka jest równa od 0,4 do 0,8% w ciągu roku na północnych i umiarkowanych strefach klimatycznych, a także około 0,2% w strefach tropikalnych.

Prawdopodobnie przyczyna dziury ozonowej są takie substancje, wynikające z działalności człowieka, jak freony oraz halny. Również tlenki azotu, które w odpowiednich warunkach mogą się przyczyniać do łańcuchowego opadu ozonu.

Radioaktywność

Niestabilność i tendencje do rozpadania się to cechy jąder atomowych o dużych rozmiarach. W momencie rozpadu uwalniają się naładowane cząstki (promieniotwórczość). Wiele pierwiastków występuje w postaci radioizotopów. Są to formy nietrwałe pojawiające się naturalnie lub poprzez wytworzenie w reaktorze typu jądrowego. Substancje o najwyższej radioaktywności posiadają najwięcej cząstek jądrowych. Pierwiastek Uran Uran planeta
Czytaj dalej Słownik geograficzny
ma ich 238. W przypadku wystawienia organizmu (np. ludzkiego) na działanie promieniowania radioaktywnego, jego komórki, a nawet całe tkanki ulegają zniszczeniu w zależności od dawki promieniowania.

Zastosowanie

- Promieniowanie typu alfa > takim promieniowaniem są naładowane dwa protony i dwa neutrony. Baterie typu jądrowego używa się do zasilania stymulatorów mięśnia sercowego. Trwałość takich baterii jest o wiele dłuższa niż tradycyjnych.

- Promieniowanie typu beta > gdy następuje rozpad promieniotwórczy neutron może przechodzić w proton lub na odwrót. Podczas tego procesu wytwarzany jest strumień elektronów, bądź też pozytonów. Izotop węgla 14, który jest obecny we wszystkim co żywe również wytwarza promieniowanie typu beta podczas swojego rozpadu.

- Promieniowanie typu gamma > elektromagnetyczna fala osiąga prędkość światła i jest wysoce energetyczna. Fale świetlne oraz radiowe powstają w momencie gdy jądra mają nadwyżkę energii. Jest to energia w głównej mierze pochodząca z cząstek alfa oraz beta.

Katastrofy związane z promieniowaniem

miejsce

rok

konsekwencje

Windscale, Wielka Brytania

1957

39 ofiar śmiertelnych (do 1979r.)

Three Mile Island, Stany Zjednoczone

1979

brak danych na temat liczby ofiar; skażenie terenu wielkości 800km2

Kysztym, Rosja

1985

skażenie terenu wielkości 1191km2

Czarnobyl, Ukraina

1986

w ciągu dwóch pierwszych tygodni zmarło 35 osób, 135 tysięcy przesiedlono