Wody powierzchniowe pełnią ważną funkcje, ponieważ stanowią główne źródło pozyskiwania wody w Polsce. Niestety ich cecha jest wysoka mętność, która szczególnie można zaobserwować podczas ulewnych deszczów oraz wiosennych roztopów.

Największa ilość zanieczyszczeń występujących w wodzie pochodzi ze ścieków. Do innych producentów zanieczyszczeń zaliczamy transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny wodny (również lądowy), używanie nawozów sztucznych, pestycydów oraz rożnego pochodzenia odpady Odpady zużyte przedmioty i substancje stałe oraz nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka już nie przydatne do dalszego ... Czytaj dalej Słownik geograficzny (przemysłowe oraz komunalne).

Obejmuje działania techniczne oraz organizacyjno – prawne. Ich celem jest utrzymanie lub powrót do stanu pełnej wydajności jakościowej i zachowanie stabilnego bilansu w aspekcie wodno – gospodarczym państwa. Prawo Wodne, które określa podstawy prawne, dotyczące ochrony wód, jest zbiorem norm i zasad, odnoszących się do klasyfikacji wód do poszczególnych stopni ich zanieczyszczenia, do sposobów odprowadzania ścieków z wód powierzchniowych oraz kanalizacji miejskiej, do wysokości  kar, które są nakładane za nieodpowiednie (nadmierne) ilości odprowadzanych zanieczyszczeń do wód oraz dotyczące wprowadzenia stref ochrony zarówno ujęć, jak również źródeł wody. 

Możemy wymienić 5 klas czystości wód powierzchniowych:

 •   Klasa pierwsza – wody charakteryzują się bardzo dobra jakością, nie znajdujemy oddziaływań antropogenicznych
 •   Klasa druga – dobra jakość, ale odnajdujemy niewielkie oddziaływanie czynników antropogenicznych
 •   Klasa trzecia – określana dla wód zadowalających, widzimy umiarkowany wpływ czynników antropogenicznych.
 •   Klasa czwarta – posiadają niezadowalająca jakość, biologiczne wskaźniki wskazują na zmiany ilościowe oraz jakościowe organizmów wodnych, powstałych w wyniku oddziaływań antropogenicznych.
 •   Klasa piąta – wody posiadające zła jakość, w wyniku oddziaływań czynników antropogenicznych, występuje zanik pewnych populacji

Istnieje kilka metod, które chronią wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami:

 •   Najlepszą metoda służącą do ochrony wód jest jej oszczędne używanie oraz zwiększenie ilości  poprzez oczyszczanie ścieków, czy innego rodzaju zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Z tego względu tak ważna jest budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Kryteria jakim muszą odpowiadać ścieki oczyszczone, które odprowadzane są do wód i ziemi określa prawo wodne. Dodatkowe warunki (ponad te zapisane w prawie) wymagane są, gdy ilość odprowadzanych ścieków jest bardzo duża.  Jakość wypuszczanych ścieków ma odpowiadać klasie czystości wody odbiornika lub może być wyższa. Na zakłady przemysłowe, które przekraczają ustalone normy nakłada się kary pieniężne. Kontrolę jakości odprowadzanych ścieków prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

 •   Rozcieńczanie zanieczyszczeń wodą odbiornika, oraz ich mieszanie odgrywa bardzo ważną rolę. Poprzez rozcieńczenie zanieczyszczonej wody wodą z odbiornika obniża się stężenie szkodliwych substancji w niej zawartych.
 •   Biochemiczny rozkład, w którym głównie uczestniczą zanieczyszczenia organiczne.

Oczyszczanie biologiczne zachodzi w środowisku wodnym. Polega ono głównie na utlenianiu, tzw. spalaniu na mokro. Bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu ... Czytaj dalej Słownik biologiczny tlenowe, zwane też aerobowymi, są do tego procesu niezbędne.

Ubytek tlenu jest systematycznie uzupełniany poprzez naturalnie zachodzący proces reakcji.

Do określenia stopnia zanieczyszczenia wody używa się, wskaźników zanieczyszczenia. Wynik wyrażany jest w miligramach substancji na 1 dm3 wody, czyli jako stężenie danego zanieczyszczenia. Również w innych parametrach tez odpowiadającym stężeniu.

Najważniejszym wskaźnikiem określającym zanieczyszczenie jest wysokość stężenia tlenu, który jest rozpuszczony w substancji. Jeżeli wartość tego stężenia jest mniejsza to znaczy, ze  woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich jest zanieczyszczona związkami organicznymi, które można rozłożyć w procesach biochemicznych. Jeżeli stężenie tlenu wynosi mniej niż 4 mg/dm3 to zaczynają obumierać organizmy żyjące w wodzie.

 •   Na poziom czystości wód ma tez wpływ stosowanie czystych technologii, których celem jest również zmniejszenie ilości zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach poprzez ograniczenie używania pestycydów.

Rozwiązanie, jednak w dużym stopniu zależy od predyspozycji gleby (i reszty środowiska) do samoregulacji. W dzisiejszych czasach można zakupić nawozy Nawozy substancje mineralne lub organiczne wprowadzane do gleby w procesie nawożenia. Nawozy wzbogacają glebę w składniki odżywcze i przez to podwyższają jej wydajność. Nawozy organiczne - ... Czytaj dalej Słownik geograficzny o naturalnym charakterze, choć powstałe w sztucznych warunkach. Nazywa się je nawozami biologicznymi i zawierają oprócz składników mineralnych oraz mikroelementów także drobnoustroje Drobnoustroje mikroorganizmy - organizmy jednokomórkowe o różnej przynależności systematycznej - bakterie, sinice, pierwotniaki oraz niektóre glony i grzyby. Odgrywają dużą i różnorodną rolę w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny glebowe. Ważnym elementem są także wody podgrzane, które nie powinny być bezpośrednio odprowadzane.

Eutrofizacja

Jeziora żyzne, bardzo żyzne oraz te które zawierają dużo związków buforujących neutralizują oddziaływanie kwaśnych deszczy. Problemem naszych wód powierzchniowych jest eutrofizacja. Ostatnimi czasy nad ich brzegami powstawały wsie, potem miasta, ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, z których ścieki odprowadza się właśnie do jezior w postaci najczęściej nieczyszczonej. Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum wiedzą o tym, że wody mają zdolność do samooczyszczania i nadwerężają jej możliwości. Aktualnie możliwości  te się wyczerpały i woda nie radzi sobie z samooczyszczaniem i w konsekwencji jest coraz bardziej żyzna. W związku z dużą ilością biogenów następuje rozwój fitoplanktonu, a co za tym idzie zmniejszenie przejrzystości samej wody. Mętność wody doskwiera zwłaszcza latem, gdy  fitoplankton Fitoplankton plankton roślinny - mikroskopijne glony i sinice biernie unoszące się w toni wodnej. Fitoplankton jest pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym pelagialu mórz i oceanów oraz jezior. W ... Czytaj dalej Słownik biologiczny rozwija się intensywniej. Ze spadkiem przejrzystości spada ilość docierającego do toni wodnej światła, co powoduje wyginięcie roślin wodnych. Również giną zwierzęta, dla których czynnikiem destrukcyjnym jest brudna woda. Następnie na terenie zbiornika wodnego może powstać bagno Bagno obszar, na którym powierzchniowa warstwa jest stale nasycona wodą. Bagna tworzą się nad warstwami nieprzepuszczającymi wody oraz na terenach, gdzie odpływ wody jest utrudniony.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
czy torfowisko.

Do oceny końcowej czystości wód bierze się również pod uwagę zanieczyszczenia bakteriologiczne, czyli ilość bakterii kałowych w wodzie.

Aby dowiedzieć się jak wiele i jakie bakterie występują w wodzie dokonuje się analizy bakteriologicznej. Gdy woda jest zbyt zanieczyszczona żeby ją stosować w określonym celu, poddaje się ją uzdatnieniu. Aby przyporządkować daną wodę do którejś z klas, przeprowadza się jej analizę, następnie w zależności od jej parametrów dokonuje się jej klasyfikacji.

Główne powody dużej zawartości zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych:

 •   Ścieki komunalne, które zostały niewłaściwie oczyszczone;
 •   Źle funkcjonująca gospodarka wodno-ściekowa;
 •   Spływy z obszarów rolniczych.

Na zanieczyszczenia wód mają wpływ:

 •   Stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny sanitarny, czyli wskaźnik bakteriologiczny (Coli);
 •   Zawartość substancji biogennych (fosfor i azot);
 •   Wskaźnik zasolenia (chlorki).

Te z wód, na których ochronie szczególnie nam zależy są brane pod uwagę przy lokalizowaniu wysypisk odpadów. Do wód podziemnych nie można odprowadzać nawet oczyszczonych ścieków. Zabrania tego prawo wodne.  

Do najważniejszych i zarazem podstawowych zadań ochrony środowiska wodnego jest stworzenie alternatywnych planów, które będą obejmować wszystkie ważne i mniej ważne zagadnienia, a także zadbanie o kompleksowe, długoterminowe prognozy dotyczące korzystania z zasobów naszego kraju (z uwzględnieniem potrzeb gospodarki).

By wzrosły zasoby wodne w naszym kraju powinniśmy postawić na naturalną oraz sztuczną retencję. Naturalna retencja to torfowiska, jeziora czy lasy, które należy chronić. Korzystniejszym dla ekologii jest budowanie dużej liczby mniejszych zbiorników wodnych.  Korzyści zarówno biologiczne, jak i ekologiczne obiektów retencji wody nie wynika jedynie z ilości magazynowanej wody. Istotne jest również parowanie wody. Zwiększa ono wilgotność powietrza, a także ma pozytywny wpływ na wysokość plonów i generalnie na  wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny szaty roślinnej.