Życie człowieka jest życiem o charakterze grupowym. Przez całe swoje życie człowiek związany jest bowiem z różnymi grupami społecznymi: z rodziną, grupą rówieśniczą, czy grupą zawodową. Grupa społeczna oznacza dwie lub więcej osoby, które maja poczucie tożsamości, pomiędzy którymi dochodzi do interakcji, które posiadają względnie jednolity system norm oraz wartości, maja poczucie odrębności względem innych grup oraz posiadają swój cel. W rzeczywistości istnieje wiele typów grup społecznych. Biorąc pod uwagę wielkość grup, wyróżniamy grupy małe oraz grupy duże. Przykładem grupy małej jest rodzina Rodzina jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji organizmów, wyższa od rodzaju, a niższa od rzędu, np. rodzina: liliowate, rodzina: trawy, rodzina: jaskrowate, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny lub grupa koleżeńska, natomiast przykładem grupy dużej jest naród. Biorąc pod uwagę trwałość więzi wyróżnić możemy grupy krótkotrwałe oraz grupy długotrwałe, jak na przykład rodzina. Ze względu na  rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny więzi wyróżniamy natomiast: grupy pierwotne - na przykład rodzina, grupa rówieśnicza; grupy wtórne - na przykład partia polityczna, fan klub. Na podstawie kryterium zasady organizacji grupowej, grupy społeczne dzielimy na: formalne oraz nieformalne. Grupą o charakterze formalnym będzie partia polityczna, zaś grupą o charakterze nieformalnym będzie natomiast grupa koleżeńska. Specyficznym przykładem grupy społecznej, będącej grupą o charakterze nieformalnym są subkultury młodzieżowe. Z definicji subkultura oznacza grupę osób, których wzory kulturowe różnią się od wzorów reszty społeczeństwa. Taka grupa posiada swój odrębny styl i "swoją " tożsamość. Do najpopularniejszych subkultur zaliczamy następujące subkultury: a) punki - subkultura, która powstała w latach siedemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, której ideologia związana jest z hasłami wolności, anarchii, ekologii. Członków tej subkultury wyróżniały fryzury (tak zwane irokezy), ciężkie buty, agrafki, szerokie paski, muzyka Muzyka Muzyka symbolizuje sferę niebiańską, harmonię, chwałę Pańską, złudzenie duszy i zmysłów, pośrednictwo między duszą a zmysłami, czar, proroctwo, szczęście, magię, pociechę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich punk oraz rock; b) skinheadzi- subkultura powstała w latach siedemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, której ideologia związana była z rasizmem, szowinizmem, nacjonalizmem, antysemityzmem. Typowe hasła to: "Biała siła", " Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny dla Polaków"; skinheadzi mieli ogolone głowy, często nosili swastykę, charakteryzowało ich zachowanie agresywne.; c) hipisi - subkultura powstała w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Hipisi odznaczali się długimi włosami, kolorowym strojem, nosili koraliki, byli zwolennikami pacyfizmu oraz tak zwanej "wolnej miłości". Inne subkultury, które są elementem rzeczywistości w świecie współczesnym to przede wszystkim: skejci, dresiarze, blokersi. Za podstawową grupę społeczną uważa się rodzinę. W naukach społecznych rodzina oznacza stosunkowo trwałą grupę społeczną, której członkowie są powiązani poprzez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. Jeżeli chodzi o małżeństwo to w świetle polskiego prawa przeszkodą zawarcia związku małżeńskiego jest: bigamia Bigamia dwużeństwo; zawarcie niezgodnego z prawem małżeństwa z osobą pozostającą w innym związku lub przez osobę pozostającą w związku.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
czyli wielożeństwo oraz tak zwane powinowactwo: powinowactwo w linii prostej (  ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
i córka; matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum i syn) oraz powinowactwo pierwszego stopnia. Ponad to związek małżeński nie może być zawarty między rodzeństwem. Przeszkodą są także choroby psychiczne oraz wiek, osoby wstępujące bowiem w związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat. Do najważniejszych funkcji rodziny zalicza się następujące funkcje: ekonomiczno-materialną, opiekuńczą, socjalizacyjną, prokreacyjną, mającą na celu zapewnienie ciągłości danej rodziny; seksualną; kulturalną; rekreacyjną oraz towarzyską. Grupy społeczne funkcjonują w społeczeństwie. Społeczeństwo to pewna forma życia zbiorowego, na ukształtowanie której wpływ miały między innymi czynniki historyczne. Grupy społeczne w danym społeczeństwie łączy ze sobą terytorium, różne instytucje oraz wartości kulturowe. Do najważniejszych elementów struktury społeczeństwa zaliczamy natomiast: strukturę demograficzną, strukturę klasową (opisana została przez Saint-Simona, Karola Marksa oraz Maxa Webera.) Największą grupet społeczną stanowi naród. Naród definiuje się jako historycznie wytworzoną, trwałą wspólnotę ludzi, ukształtowaną na gruncie wspólnych losów dziejowych, kultury, języka terytorium i życia ekonomicznego. Powstanie wspólnoty narodowej jest jednym z najbardziej znaczących przejawów życia zbiorowego. Do czynników narodowotwórczych zaliczamy więc: język, wspólną historie, kulturę, wspólne pochodzenie etniczne, terytorium, świadomość "my". Zaś do cech, które odróżniają naród zalicza się: poczucie przynależności do danego narodu; kulturę; język; obyczaje; zabytki kultury materialnej; symbole narodowe jak na przykład herb czy flaga. Z trwaniem narodu związane są pewne postawy narodowe, wśród których są: patriotyzm, oznaczający umiłowanie ojczyzny; nacjonalizm, oznaczający uznanie wyższości jednej nacji nad drugą; szowinizm, będący skrajną postacią nacjonalizmu; kosmopolityzm Kosmopolityzm postawa i ideologia oparta na założeniu, że ojczyzną człowieka jest cały świat. Charakteryzuje się biernym, często pogardliwym stosunkiem do tradycji, kultury oraz żywotnych interesów ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich oraz internacjonalizm. Naród może trwać bez państwa lub tez poszczególne narody mogą posiadać swoje państwo. Istnieje wiele definicji państwa. Definicja patriarchalna podkreśla, iż władza królewska wywodzi się z tradycyjnej władzy ojca i że stanowi ona element uzasadniający monarchie feudalną w epoce średniowiecza. Definicja teologiczna mówi, że państwo to kategoria o charakterze wiecznym, uzasadnieniem tu jest fakt, iż wszelka władza pochodzi od Boga. Encykliki: Rerum novarum (1891), Quadrodrogesimo amno, Pacem in terris, Populorum progressio, Laborera exerceus (1981), mówią, że obecnie rola państwa sprowadza się łagodzenia konfliktów społecznych. Według teorii umowy społecznej państwo to konsekwencja tak zwanej umowy społecznej (społecznego porozumienia). Przedstawicielem tej koncepcji jest J.J. Rousseau. Koncepcja podboju oraz przemocy, reprezentowana między innymi przez Gumplowicza oraz Duhringa, twierdzi, iż powstanie państwa było konieczne ze względu na utrzymanie posłuszeństwa plemion, które zostały podbite przez inne plemiona. Według koncepcji państwa dobrobytu, państwo stanowi organizację o charakterze ponadklasowym, organizacje, która służy równocześnie różnym wszystkim grupom społecznym. Państwo jest produktem historycznym, które powstało na określonym etapie rozwoju danego społeczeństwa.