Stopniowanie przymiotników (Comparison of adjectives)

Stopniowanie regularne

Przymiotniki jednosylabowe i dwusylabowe zakończone na -y lub -er przyjmują w stopniu wyższym końcówkę -er, a w stopniu najwyższym -est.

tall - taller - tallest

great - greater - greatest

new - newer - newest

pretty - prettier - prettiest

clever - cleverer - cleverest

Uwaga na pisownię! Kiedy dodajemy -er lub -est, końcówka -y po spółgłosce zamienia się w -i:

easy - easier - easiest

a spółgłoska poprzedzona akcentowaną samogłoską zostaje podwojona:

sad - sadder - saddest

big - bigger - biggest

Stopniowanie opisowe

Przymiotniki dwusylabowe, które nie kończą się na -y lub -er oraz przymiotniki o większej liczbie sylab stopniuje się przez dodanie przed formą podstawową wyrazu more w stopniu wyższym, a most w najwyższym.

difficult - more difficult -  most Most Most symbolizuje połączenie dwóch światów, połączenie w czasie i przestrzeni, sprawiedliwość, stałość, wierność, życie, niebezpieczeństwo, próbę, zmianę, pragnienie, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich difficult

beautiful - more beautiful - most beautiful

Stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków

good - better - best (dobry - lepszy - najlepszy)

well - better - best (dobrze - lepiej - najlepiej)

bad - worse - worst (zły - gorszy - najgorszy / źle - gorzej - najgorzej)

many - more - most (dużo (o rzeczownikach policzalnych) - więcej - najwięcej)

much - more - most (dużo (o rzeczownikach niepoliczalnych) - więcej - najwięcej)

little - smaller - smallest (mały - mniejszy - najmniejszy)

little -  less Less skała osadowa, okruchowa, powstała w procesie akumulacji eolicznej (transportu pylastego materiału niesionego przez wiatr). Zbudowana głównie z ziaren kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) ... Czytaj dalej Słownik geograficzny - least (mało - mniej - najmniej)

far - farther - farthest (daleki - dalszy - najdalszy / daleko - dalej - najdalej; wyraża oddalenie w przestrzeni)

far - further - furthest (daleki - dalszy - najdalszy / daleko - dalej - najdalej; wyraża oddalenie zarówno w przestrzeni, jak i w czasie oraz w znaczeniu abstrakcyjnym)

old - elder - eldest (stary - starszy - najstarszy; tylko w odniesieniu do członków rodziny)

Uwaga. W stopniu najwyższym prawie zawsze przed przymiotnikiem / przysłówkiem występuje the.

This is the most stupid film I have ever seen.

John is the tallest of all the boys.

The opuszcza się w konstrukcjach przysłówkowych:

I like reading best. (Najbardziej lubię czytanie.)

oraz kiedy opisujemy stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny lub cechę, której nasilenie może ulegać zmianie:

I feel best early in the morning.

Przysłówki

Zazwyczaj tworzy się je dodając do przymiotnika końcówkę -ly, np. slow - slowly. Pisownia: końcówka -y zamienia się w -i (np. happy - happily), końcówka -le po spółgłosce zostaje opuszczona (np. considerable - considerably), po -ll dodaje się tylko -y (full - fully).

Istnieją jednak przymiotniki, które funkcjonują jako przysłówki bez końcówki -ly, a dodanie tej końcówki zmienia ich znaczenie:

hard - twardy, ciężki / twardo, ciężko hardly - zaledwie, ledwo, prawie wcale

He was breathing hard. I hardly know him.

deep - głęboki / głęboko deeply - głęboko (w odniesieniu do uczuć)

The treasure is buried deep in the sea. I was deeply hurt by his words.

high - wysoki / wysoko highly - wysoce

high in the mountains it's highly improbable

late - późny / późno lately - ostatnio

late at night Have you heard from him lately?

near - bliski / blisko nearly - prawie

a house near to the sea nearly 20 pounds

short - krótki / krótko shortly - wkrótce, niebawem

The book will appear shortly.

Pozycja przysłówka w zdaniu

Przysłówki sposobu stawia się za dopełnieniem (He sang the song awfully. He speaks Spanish well.), lub, jeśli nie ma dopełnienia, za orzeczeniem (He sang awfully. She was crying quietly).

Przysłówki czasu (now, then, recently, yesterday) stawia się na końcu zdania (I will tell you about it later), a jesli chcemy podkreślić czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich - na początku (Tomorrow will be the most important day of your life).

Przymiotniki zamiast przysłówka

Stosuje się je po czasownikach odnoszących się do postrzegania za pomocą zmysłów, np. to feel (czuć się), to taste (smakować), to smell (pachnieć), to look (wyglądać), to sound (brzmieć).

It sounds interesting. - To brzmi ciekawie. (nie "interestingly")

I feel so bad today. - Tak źle się dziś czuję. (nie "badly")

This cake tastes awful. - To ciasto smakuje okropnie. (nie "awfully").