Nieświadome, nieuzasadnione odstępstwo od obowiązującej normy językowej nazywamy błędem językowym. Najbardziej rażące są te błędy, które naruszają elementarne zasady gramatyczne i stylistyczne, przez co czynią wypowiedz niezrozumiałą, niejasną.

Błędy językowe możemy podzielić na:

 1. BŁĘDY ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE (błędy zapisu)
 1. Błędy ortograficzne - niewłaściwe litery i dwuznaki (rz-ż, ó-u itp.); niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna; złe użycie małej i wielkiej litery.
 2. Błędy interpunkcyjne - brak lub niewłaściwe użycie znaku interpunkcyjnego.
 3. Błędy graficzne - przestawianie, opuszczanie lub zamiana liter; złe, nieczytelne łączenie liter w wyrazie; błędne dzielenie wyrazów.
 1. BŁĘDY WEWNĄTRZJĘZYKOWE
 1. Błędy systemowe (językowe)
  1. błędy gramatyczne
   • składniowe - niepoprawne konstrukcje składniowe; błędy w szyku zdania; błędy w budowaniu związku zgody i rządu; niepoprawne użycie imiesłowowego równoważnika zdania;
   • fleksyjne - użycie niewłaściwej formy gramatycznej; odmienianie wyrazów nieodmiennych;
 1. błędy leksykalne
   • słownikowe - użycie wyrazu w złym znaczeniu;
   • frazeologiczne - użycie związku frazeologicznego w złym znaczeniu; stworzenie połączenia wyrazowego nie mającego miejsca w naszej kulturze; kontaminacja - czyli skrzyżowanie dwóch różnych związków frazeologicznych;
   • słowotwórcze - użycie konstrukcji zbudowanej niezgodnie z polskim modelem słowotwórczym;
  1. błędy fonetyczne - powstają wtedy, gdy niepoprawnie wymawiamy głoski lub grupy spółgłoskowe, niepoprawnie akcentujemy wyrazy.
 1. Błędy użycia (stylistyczne) - polegają na niewłaściwym doborze środków stylistycznych do charakteru wypowiedzi np.: używanie kolokwializmów w oficjalnym przemówieniu. Do błędów stylistycznych zaliczymy również używanie tego samego wyrazu w bliskim sąsiedztwie i przeładowanie tekstu zapożyczeniami.