Starożytność:

 1. Wyjaśnij, na czym polega uniwersalność mitów greckich na przykładzie wybranego mitu.
 2. Które postaci mitologii greckiej funkcjonują we współczesnej europejskiej kulturze jako symbole? Wymień kilka przykładów.
 3. Rozróżnij pojęcia "mit" i "legenda". Przy wyjaśnieniach posłuż się dowolnie wybranym przykładem.
 4. W jaki konflikt popadli Antygona Antygona Sofokles Antygona, bohaterka główna i tytułowa; córka Edypa, siostra Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa, narzeczona Hajmona
  Wygląd: Dostojna, pełna majestatu, wygląda i zachowuje się jak ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  i Kreon?
 5. Czy Kreon Kreon Sofokles Antygona, bohater główny; brat Jokasty, szwagier Edypa, stryj Antygony, po śmierci Eteoklesa i Polinejkesa objął władzę w Tebach.
  Wygląd: dojrzały mężczyzna, pełen ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  również jest postacią tragiczną? Wyjaśnij zagadnienie.
 6. Wyjaśnij, czy jest tragedia Tragedia dramat antyczny
  Czytaj dalej Słownik historyczny
  na przykładzie Antygony.
 7. Jakie uniwersalne wartości dostrzegasz w Antygonie Sofoklesa?
 8. Omów klasyczną zasadę trzech jedności, stosowaną w greckiej tragedii.
 9. Co znaczą terminy: "tragizm" i "konflikt tragiczny"?
 10. Co to jest kwestia homerycka?
 11. Jakie cechy ma epos? Wyjaśnij na podstawie Iliady Homera.
 12. Jakie wydarzenia są tematem Iliady? Jakiego mitu one dotyczą?
 13. O czym opowiada Odyseja i kim jest jej główny bohater?
 14. Wyjaśnij motyw exegi monumentum, wywodzący się z poezji Horacego.
 15. Wyjaśnij, na czym polega uniwersalność Biblii, wskazując na konkretne przykłady.
 16. Jaką rolę w europejskiej kulturze pełni Pismo Pismo układ znaków graficznych pozwalających zapisać strumień mowy. Pismo ukształtowało się znacznie później niż język, prawdopodobnie ok. 5000-6000 lat temu. Najpierw powstało pismo rysunkowe ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich święte?
 17. Przypowieść biblijna jako gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny literacki - omów na konkretnym przykładzie.

Średniowiecze:

 1. Jako rolę w średniowieczu pełniło chrześcijaństwo?
 2. Literatura średniowieczna - wizja świata i człowieka.
 3. Jak w epoce średniowiecza wyglądała relacja Bóg - człowiek?
 4. Filozofia świętego Augustyna jako filozofia dramatyczna.
 5. Omów ideały propagowane przez świętego Franciszka Franciszka G. Zapolska Żabusia, bohaterka epizodyczna; niańka, służąca w domu Bartnickich.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  z Asyżu.
 6. Wyjaśnij, czym był gotyk.
 7. Opisz wzorce osobowe, prezentowane przez bohaterów Pieśni o Rolandzie oraz Legendy o świętym Aleksym.
 8. Bogurodzica - pieśń maryjna, pieśń rycerska.
 9. Jaką wartość ma Lament świętokrzyski?
 10. Kronika polska Galla Anonima - autor, treść, kompozycja.

Renesans.

 1. Mikołaj Rej jako ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
  Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
  Czytaj dalej Słownik symboli literackich
  polskiego piśmiennictwa.
 2. Jak powinien wyglądać człowiek renesansowy według idei prezentowanych przez Mikołaja Reja w Żywocie człowieka poczciwego?
 3. Ocena społeczeństwa zawarta w Krótkiej rozprawie między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem Mikołaja Reja.
 4. Jaką pochwałę wiejskiego życia zawarli w swojej twórczości Jan Kochanowski i Mikołaj Rej?
 5. FraszkiPieśni Jana Kochanowskiego - jakie poglądy na życie zawarł w nich autor?
 6. Pieśń o spustoszeniu Podola - jak poprzez ten utwór wyraził Kochanowski swoją troskę o losy państwa?
 7. Omów dramat ojca oraz renesansowego humanisty, zawarty w Trenach Jana Kochanowskiego.
 8. Omów wizję wsi, zaprezentowaną przez Jana Kochanowskiego w Pieśni świętojańskiej o Sobótce.
 9. Dlaczego nazywamy Jana Kochanowskiego wybitnym humanistą? Podaj argumenty.
 10. Czy sielankę Żeńcy możemy nazwać typową sielanką? Uzasadnij swoją opinię.
 11. Program reform, prezentowany przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Piotra Skargę.
 12. Co oznaczają pojęcia: "stoicyzm" i "epikureizm"?
 13. Wyjaśnij pojęcia "reformacja" oraz "humanizm".

Barok:

 1. Czym różnią się dramat antyczny i dramat szekspirowski?
 2. Omów ideał szlachcica - Sarmaty, prezentowany przez Jana Chryzostoma Paska w Pamiętnikach.
 3. Wyjaśnij, skąd wzięło się określenie Wacława Potockiego "budzikiem sumień szlacheckich".
 4. Omów twórczość poetycką Jana Andrzeja Morsztyna na konkretnych przykładach.
 5. Jakie tematy porusza w swojej poezji Daniel Daniel ssak łowny z rodziny jeleniowatych, brązowawy w białe cętki, o łopatowatym porożu u samców, pochodzący z Azji Mniejszej, występujący w Europie i Afryce.
  Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
  Naborowski?
 6. Wyjaśnij określenie baroku "przerostem formy nad treścią".
 7. Jaką wymowę ma utwór Moliera Świętoszek? Wymień rodzaje komizmu.
 8. Jakie gatunki dramatyczne znasz? Wymień i scharakteryzuj na podstawie znanych ci utworów.
 9. Co oznacza pojęcie "racjonalizm"?
 10. Wymień i scharakteryzuj rodzaje literackie, obecne w literaturze baroku.
 11. Rozróżnij określenia: uniwersalny oraz satyryczny.

Oświecenie:

 1. Co oznacza określenie oświecenia: " epoka Epoka okres stanowiący jeden z etapów dziejowych, w chronologii początek ery. W języku greckim słowo to oznacza punkt rozpoczynający rachunek lat. Obecnie termin ten ma kilka znaczeń. W historii ... Czytaj dalej Słownik historyczny rozumu"?
 2. Co dowodzi obywatelskiego oraz dydaktycznego charakteru literatury oświeceniowej?
 3. W jakich pojęciach można zdefiniować charakter oświecenia jako epoki? Wymień je i wyjaśnij.
 4. Rola bajki w literaturze oświecenia.
 5. Wymień instytucje kulturalne oraz oświatowe powstałe w epoce oświecenia.
 6. Które utwory oświeceniowe krytykują wady szlacheckie? Podaj konkretne przykłady i omów je.
 7. Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia Komedia druga (obok tragedii) forma dramatu, znana od starożytności. Miała charakter sztuki politycznej, posługując się komizmem atakowała wybranych polityków, zajmowała się aktualnymi ... Czytaj dalej Słownik historyczny polityczna.
 8. Wymień i omów stronnictwa, które prezentuje Julian Julian G. Zapolska Żabusia, bohater epizodyczny; narzeczony Marii, kochanek Żabusi.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Ursyn Niemcewicz w Powrocie posła.
 9. Pisarze doby Sejmu Wielkiego - wymień i scharakteryzuj twórczość.
 10. Z jakich powodów bajka Bajka gatunek literatury dydaktycznej; utwór pisany prozą lub wierszem, którego bohaterami są najczęściej zwierzęta, ludzie bądź przed- mioty. Przedstawiona w bajce historia jest pretekstem do ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich oraz satyra stały się najpopularniejszymi w dobie oświecenia gatunkami literackimi?
 11. Jakie poglądy na temat spraw politycznych i społecznych wyrażali Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic?
 12. Ignacy Krasicki jako "książę poetów" - skąd wzięło się to określenie?
 13. Satyra Do króla Ignacego Krasickiego - omów, podając, jaki środek stylistyczny został użyty przez poetę.
 14. Pierwsza polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny powieść nowożytna - omów.
 15. Udowodnij, że Ignacy Krasicki tworzył utwory o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
 16. Wymień wady szlacheckie, które Ignacy Krasicki piętnował w swojej twórczości.
 17. Nurt literatury sentymentalnej - omów, biorąc za przykład sielankę Laura Laura F. Karpiński Laura i Filon, bohaterka główna i tytułowa; ukochana Filona.
  Wygląd: Jest wystrojona, bo idzie na spotkanie z ukochanym, na głowie ma wianek, w ręku trzyma koszyk z ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  i Filon
  .
 18. Jak rozumiał pojęcie narodu i ojczyzny Józef Wybicki? Na czym polegało jego nowatorstwo?

Romantyzm:

 1. Wymień typowe dla romantyzmu pojęcia oraz hasła.
 2. Jakie tematy i motywy były najbardziej popularne w twórczości polskich romantyków?
 3. Wymień poznanych bohaterów romantycznych. Jakie dostrzegasz między nimi podobieństwa i różnice?
 4. Orientalizm jako cecha polskiej poezji romantycznej.
 5. W jaki sposób twórcy polskiego romantyzmu realizowali w swych utworach hasło ludowości?
 6. N czym polegała miłość romantyczna? Wyjaśnij na podstawie dowolnego przykładu.
 7. Romantyczne rozumienie patriotyzmu.
 8. Omów spór klasyków i romantyków.
 9. Uzasadnij pogląd, że w literaturze romantycznej większe od mitologii znaczenie miała Biblia.
 10. Obrazy szlachty polskiej, zawarte w utworach literackich romantyzmu polskiego.
 11. Co to jest bajronizm?
 12. Wyjaśnij pochodzenie i znaczenie pojęcia "werteryzm".
 13. Kto to jest Faust? Objaśnij znaczenie motywu faustowskiego.
 14. Oda do młodości Adama Mickiewicza - utwór romantyczny czy klasycystyczny?
 15. Zinterpretuj utwór Do matki Polki Adama Mickiewicza.
 16. Wyjaśnij, dlaczego za umowną datę określającą początek polskiego romantyzmu uznaje się datę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza?
 17. Na czym polega programowy charakter Romantyczności Adama Mickiewicza?
 18. Rola, jaką poeta i poezja spełniali w życiu narodu - jak pojmował ją Adam Mickiewicz?
 19. Obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich szlachty, przedstawiony przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu.
 20. Jacek Jacek M. Musierowicz Opium w rosole, bohater trzecioplanowy; kolega "Kreski"; LELUJKA.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Soplica jako nowy typ romantycznego bohatera - wyjaśnij.
 21. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa.
 22. Czym objawia się  tragizm Tragizm podstawowa kategoria estetyczna sięgająca jeszcze dramatu antycznego, określająca nierozwiązywalność konfliktów, obecnych w życiu bohatera. Niemożność dokonania wyboru prowadzi postać do ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza?
 23. Jak wyglądały koleje losu Konrada Wallenroda?
 24. Jaką wartość mają Sonety krymskie Adama Mickiewicza? Z czego ona wynika?
 25. Dziady Adama Mickiewicza - powstanie utworu i znaczenie tytułu.
 26. Wyjaśnij koncepcję mesjanizmu narodowego, zawartą w "Widzeniu księdza Piotra".
 27. Ocena współczesnych Mickiewiczowi, zawarta w Dziadach cz. III ( w scenie "Salonu warszawskiego").
 28. Na czym polega w "Wielkiej Improwizacji" prometejski bunt Konrada?
 29. Jak w świetle Dziadów cz. III Adama Mickiewicza wyglądała martyrologia polskiej młodzieży?
 30. Wyjaśnij, na czym polegała ludowa moralność, posługując się wybranymi balladami Adama Mickiewicza.
 31. Wyjaśnij znaczenie hasła "Polska Winkelriedem narodów".
 32. Jakie pokolenie reprezentuje Kordian?
 33. Wyjaśnij, na czym polega tragizm tytułowego bohatera utworu Juliusza Słowackiego Kordian?
 34. Które tematy, poruszane przez Juliusza Słowackiego w Kordianie są według ciebie najistotniejsze?
 35. Wymień cechy dramatu romantycznego, biorąc za przykład Kordiana Juliusza Słowackiego.
 36. Jakie poetyckie przesłanie zawiera utwór Testament Testament Biblia.
  Czytaj dalej Słownik terminów literackich
  mój
  Juliusza Słowackiego?
 37. Kim jest romantyczny poeta-tułacz? Wyjaśnij, posługując się Hymnem (Smutno mi, Boże) Juliusza Słowackiego.
 38. Jakie tematy porusza Grób Agamemnona Juliusza Słowackiego?
 39. Ocena polskiego społeczeństwa, zawarta w Grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego.
 40. Beniowski Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny.
 41. Los jednostek wybitnych w dziejach ludzkości - jak tę kwestię ocenia Cyprian Kamil Norwid?
 42. Koncepcja artysty i sztuki, propagowana przez Cypriana Kamila Kamila Dzieje Tristana i Izoldy, bohaterka epizodyczna; służebna Izoldy, prawie tak piękna jak jej pani
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  Norwida.
 43. Czym objawia się nowatorstwo utworów Cypriana Kamila Norwida?
 44. Przedstaw twoje rozumienie utworu Bema pamięci żałobny rapsod Cypriana Kamila Norwida.
 45. Jak zarysowuje się postać Aleksandra Fredry na tle innych twórców polskiego romantyzmu?
 46. Polemika z romantycznymi ideałami, zawarta w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry.
 47. Jaką wizję rewolucji przedstawił Zygmunt Zygmunt P. Calderon Życie snem, bohater główny; syn Bazylego, króla Polski. Przed narodzinami Zygmunta Bazyli dowiaduje się z przepowiedni, że jego potomek będzie okrutnym tyranem. Wpada na pomysł ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Krasiński w Nie-boskiej komedii?
 48. Jakie racje mają Hrabia Hrabia A. Mickiewicz Pan Tadeusz, bohater trzecioplanowy; młody panicz, ostatni z rodu Horeszków, chociaż po kądzieli (w linii żeńskiej), kawaler. Posiada dość spory majątek, stać go na ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Pankracy Pankracy Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohater drugoplanowy; przywódca rewolucjonistów, przeciwnik hrabiego Henryka. Jego imię pochodzi z jezyka greckiego i znaczy "wszechwładca"
  Wygląd: "Głos ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  - antagoniści w dramacie Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego?

Pozytywizm.

 1. Wymień hasła głoszone przez pozytywistów, wynikające z sytuacji po powstaniu.
 2. Jak odnosili się pozytywiści do romantyków?
 3. Omów związki literatury pozytywistycznej i sytuacji społeczno-politycznej kraju.
 4. Jak swoje obowiązki wobec ojczyzny pojmowali pozytywiści?
 5. Jak wyglądała w Polsce sytuacja po roku 1863?
 6. Czy powieści pozytywistyczne mogą w jakiś sposób wzbudzić zainteresowanie we współczesnym czytelniku?
 7. Obraz wsi w literaturze polskiego pozytywizmu.
 8. Jakie cechy utworów Adama Asnyka Daremne żaleDo młodych wpłynęły na fakt, że uznano je za wiersze-manifesty?
 9. Omów poezję społeczną Marii Konopnickiej na przykładzie utworu Wolny najmita.
 10. Wymień programowe hasła pozytywistyczne, propagowane przez Elizę Orzeszkową w Nad Niemnem.
 11. Wyjaśnij, jak  Eliza Eliza Molier Skąpiec, bohaterka drugoplanowa; córka Harpagona, siostra Kleanta, poczciwa, dobra, ale naiwna, jest w o wiele gorszej sytuacji niż brat. Jako młodziutka dziewczyna nie jest samodzielna, a ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Orzeszkowa udowodniła wartość pracy w utworze Nad Niemnem.
 12. Bolesław Prus jako moralista - wykaż na podstawie konkretnych przykładów.
 13. Lalka Bolesława Prusa jako powieść dojrzałego realizmu krytycznego.
 14. Scharakteryzuj pokrótce Stanisława Wokulskiego - główną postać Lalki Bolesława Prusa.
 15. Stanisław Wokulski -  bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
  Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  romantyczny czy pozytywistyczny?
 16. Polscy idealiści w Lalce Bolesława Prusa - wymień trzech przedstawicieli.
 17. Jak wygląda problem idealizmu w Lalce Bolesława Prusa?
 18. Jakie pytania charakterystyczne dla swojej epoki zadaje Bolesław Prus w Lalce?
 19. Wymień i opisz wydarzenia, które mają kluczowe znaczenie dla akcji powieści Potop Henryka Sienkiewicza.
 20. Czy Andrzej Andrzej T. Borowski Proszę państwa do gazu..., bohater główny; marynarz z Sewastopola. Brutalnie ciągnie za włosy na ciężarówkę kobietę, która wyrzekła się własnego dziecka
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  Kmicic to bohater romantyczny? Jakie charakterystyczne cechy w nim dostrzegasz?
 21. Henryk Sienkiewicz określił cel napisania Potopu: "ku pokrzepieniu serc". Rozwiń tę myśl.
 22. Charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych Andrzeja Kmicica, głównego bohatera Potopu Henryka Sienkiewicza.

Młoda Polska:

 1. Jaką rolę w epokach pozytywizmu i Młodej Polski pełnili artysta i sztuka?
 2. Artysta i sztuka w Młodej Polsce - jakie poglądy na ten temat mieli artyści?
 3. Jakie znasz nazwy epoki literackiej przełomu XIX i XX wieku?
 4. Przejawy filozofii dekadenckiej w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
 5. Wymień utwory Kazimierza Przerwy-Tetmajera, które wykazują, że przyroda i sztuka to źródło przeżyć oraz możliwość ucieczki od zła świata.
 6. W jaki sposób Kazimierz Przerwa-Tetmajer oddaje w swojej poezji ludzkie nastroje w końcu wieku?
 7. Jak scharakteryzujesz etap społeczny w twórczości Jana Kasprowicza?
 8. Co oznaczają pojęcia "impresjonizm" i "symbolizm"? Wyjaśnij na przykładzie utworu Krzak dzikiej róży w ciemnych Smreczynach Jana Kasprowicza.
 9. Hymny Jana Kasprowicza jako wyraz buntu autora przeciw złu oraz niesprawiedliwości na świecie - wyjaśnij i uzasadnij.
 10. Co to znaczy, że Jan Kasprowicz pogodził się z Bogiem w duchu franciszkańskim?
 11. Omów etap młodopolski w twórczości Leopolda Staffa.
 12. Na czym polega klasycyzm Klasycyzm W najogólniejszym znaczeniu klasycyzm to zespół cech charakterystycznych dla literatury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, które określały kanony piękna i poprawności dzieła. Za ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich w poezji Leopolda Staffa?
 13. Na czym polega nietypowość debiutu Leopolda Staffa?
 14. Geneza dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
 15. Jakie cechy uczyniły Wesele Stanisława Wyspiańskiego dramatem narodowym?
 16. Bohaterowie Wesela - wyjaśnij, kim są.
 17. Jaka jest rola zjaw w dramacie Stanisława Wyspiańskiego Wesele?
 18. Jak ocenia poszczególne warstwy społeczne Stanisław Wyspiański w swoim dramacie pt. Wesele?
 19. Jak uzasadnisz nazwanie Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej "tragifarsą mieszczańską"?
 20. Jak w świetle Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej wygląda moralność mieszczańska?
 21. Omów stosunki, jakie panują między członkami rodziny Dulskich i przedstaw swoją opinię dotyczącą tego tematu.

Dwudziestolecie międzywojenne:

 1. W jaki sposób uzasadnisz XX-wieczne hasło artystów: "zobaczyć świat inaczej"?
 2. Problematyka społeczna w powieściach dwudziestolecia międzywojennego.
 3. Jak literatura dwudziestolecia międzywojennego próbowała odnaleźć prawdę dotyczącą człowieka? Wyjaśnij zagadnienie posługując się wybranymi przykładami.
 4. Jakich czołowych pisarzy tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym możesz wymienić? Podaj ich najbardziej znane utwory.
 5. Jakie znasz awangardowe utwory prozaiczne i poetyckie dwudziestolecia międzywojennego?
 6. Jaki nowy typ powieści pojawił się w tej epoce?
 7. Wyjaśnij, dlaczego prozę Brunona Schultza możemy nazwać awangardową, biorąc za przykład Sklepy cynamonowe.
 8. Józio, bohater powieści Ferdydurke Witolda Gombrowicza, wypowiada słowa: "niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi". Rozwiń tę myśl.
 9. Opisz wydarzenia, które stanowią treść powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta.
 10. Dlaczego kompozycję Chłopów Władysława Stanisława Reymonta uważamy za złożoną? Uzasadnij.
 11. Władysław Stanisław Reymont za swoją powieść pt. Chłopi otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jak myślisz, dlaczego?
 12. Jakie wydarzenia składają się na treść Przedwiośnia Stefana Żeromskiego?
 13. Jakie możliwości rozwoju Polski przedstawił w swojej powieści pt. Przedwiośnie Stefan Żeromski?
 14. Co oznacza symboliczny tytuł "Przedwiośnie"?
 15. Przedstaw krótką charakterystykę Cezarego Baryki, głównego bohatera powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
 16. Jaką wizję rewolucji zawarł Stefan Żeromski w Przedwiośniu?
 17. Przedstaw interpretację zakończenia powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
 18. Udowodnij, że tytuły powieści Stefana Żeromskiego mają symboliczne znaczenie.
 19. Społeczna wymowa opowiadań Żeromskiego.
 20. Co przekazuje czytelnikom Stefan Żeromski w opowiadaniu Rozdziobią nas kruki, wrony…?
 21. Symboliczne znaczenie rozdartej sosny w zakończeniu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Zinterpretuj ten symbol.
 22. Z czego wynika tragiczna sytuacja doktora Judyma, głównego bohatera powieści Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum bezdomni Stefana Żeromskiego?
 23. Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.
 24. Czy powieść Ludzie bezdomni można nazwać powieścią społeczną?
 25. Jaka jest twoja opinia o doktorze Judymie? Uzasadnij ją, korzystając z treści utworu.
 26. Dlaczego powieść Zofii Nałkowskiej pt. Granica możemy uznać za oryginalną?
 27. GranicaZofii Nałkowskiej jako powieść społeczna - uzasadnij.
 28. Jak zinterpretujesz tytuł powieści Granica?
 29. Myśl Zofii Nałkowskiej, zawarta w Granicy, brzmi: "Jest granica, której przekroczyć już nie można". Jak to rozumiesz?
 30. Jakie znasz główne kierunki oraz grupy poetyckie, działające w dwudziestoleciu międzywojennym?
 31. Jakie hasła głosili poeci dwudziestolecia międzywojennego?
 32. Programowa "bezprogramowość" Skamandrytów - jak to rozumiesz?
 33. Leopold Staff jako patron Skamandrytów - jak myślisz, dlaczego?
 34. Jaki dorobek twórczy pozostawił po sobie Julian Tuwim?
 35. Wskaż na przykładach satyryczną oraz polityczną wymowę wierszy Juliana Tuwima.
 36. Co to jest awangarda? Przedstaw program.
 37. Jaki dorobek twórczy pozostawił Julian Przyboś?
 38. Omów program i twórczość futurystów polskich.
 39. Jak oceniasz twórczość Władysława Broniewskiego?

Współczesność:

 1. Jak prezentowała się sytuacja kultury polskiej podczas II wojny światowej?
 2. Na czym polega tragiczna sytuacja pokolenia Kolumbów? Omów problem, odwołując się do znanych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 3. Jak faszyzm wpływał na ludzką psychikę? Wyjaśnij, korzystając z Medalionów Zofii Nałkowskiej.
 4. Człowiek zlagrowany - scharakteryzuj jego sylwetkę, sięgając do znanych ci opowiadań Tadeusza Borowskiego.
 5. Wyjaśnij znaczenie tytułu literackiego reportażu Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Przedstaw, jakie postawy mieli Żydzi wobec holocaustu.
 6. Dlaczego Pamiętnik z powstania warszawskiego Mikrona Białoszewskiego nazywamy dziełem oryginalnym?
 7. Na czym polega dramat "ocalonych"? Wytłumacz, odwołując się do utworów poetyckich Tadeusza Różewicza.
 8. Panorama polskich losów, ukazana w Początku Andrzeja Szczypiorskiego - przedstaw i omów.
 9. Jakie informacje o łagrach radzieckich zawarł Gustaw Gustaw A. Fredro Śluby panieńskie, bohater główny; podopieczny Radosta, w finale komedii narzeczony Anieli.
  Wygląd: Młody fircyk, pojawia się na scenie w czarnej pelerynie - wraca z hulanki, ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Herlig-Grudziński w swojej powieści pt. Inny świat?
 10. Jak wygląda w opowiadaniach Marka Marka [niem. Marke] znak firmowy umieszczany na wyrobach jakiejś fabryki, określający producenta, chroniący przed podrabianiem, gwarantujący jakość, [niem. Mark] jednostka monetarna w Niemczech i w ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych Hłasko rzeczywistość powojenna?
 11. Jaką wizję polskiego totalitaryzmu zawarł w Małej apokalipsie Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
  Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
  Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  Konwicki?
 12. Dlaczego powieść Tadeusza Konwickiego Mała apokalipsa nosi taki właśnie tytuł?
 13. Jakie przesłanie moralne zawiera utwór Zbigniewa Herberta pt. Przesłanie pana Cogito?
 14. Rygoryzm moralny w literaturze - jak wytłumaczysz to pojęcie? Posłuż się twórczością Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
 15. Jak zostało przedstawione pokolenie Kolumbów w dramacie Tadeusza Różewicza pt. Kartoteka?
 16. Dlaczego poszukiwanie wartości przez Artura, bohatera utworu Tango Sławomira Mrożka, kończy się fiaskiem?
 17. Jak wytłumaczysz tytuł zbioru esejów autorstwa Andrzeja Szczypiorskiego Przed nieznanym trybunałem?
 18. Człowiek, którego stworzył totalitaryzm Totalitaryzm system organizacji państwa, w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia. W państwie totalitarnym interes państwa dominuje nad interesem jednostki, a władza skupiona jest w rękach ... Czytaj dalej Słownik historyczny - przedstaw jego sylwetkę, odwołując się do Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego.
 19. Przedstaw sylwetkę twórczą Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki.
 20. Problemy schyłku XX wieku - jakie odbicie znajdują one w twórczości polskich poetów i pisarzy? Odwołaj się do wybranych przykładów.
 21. Folwark Folwark duże gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane należące do szlachcica (niekiedy stanowiło wydzieloną część z większego majątku ziemskiego), zazwyczaj liczyło do 20 łanów powierzchni. ... Czytaj dalej Słownik historyczny zwierzęcy George'a Orwella jako przypowieść i alegoria zdradzonej rewolucji.
 22. Dżuma Alberta Camusa jako powieść - metafora.