Anafora- polega na powtórzeniu tego samego wyrazu lub kilku na początku zdania , wersu, zwrotki, na przykład:

"Z czasem wszystko przemija, z czasem bieżą lata,

Z czasem państw koniec idzie, z czasem tego świata." (  Daniel Daniel ssak łowny z rodziny jeleniowatych, brązowawy w białe cętki, o łopatowatym porożu u samców, pochodzący z Azji Mniejszej, występujący w Europie i Afryce.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
Naborowski ).

Animizacja- metafora polegająca na ożywieniu przedmiotów martwych, pojęć, zjawisk przyrody, poprzez nadanie im  cech Cech organizacja zawodowa rzemieślników w miastach średniowiecznych. Na zachodzie Europy cechy powstały w X-XII w. Ich celem była obrona interesów rzemiosła i praw członków. Organizowały także ... Czytaj dalej Słownik historyczny istot żywych.; na przykład:

"… śmierć z śmiechem w jednym domu siędzie..." (" Niestatek" J. A. Morsztyn ).

Antropomorfizacja- przenośnia, rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny animizacji, polegający na nadaniu rzeczom martwym, pojęciom, zwierzętom, zjawiskom przyrody cech ludzkich; na przykład:

"O czymże Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny myśli i we dnie i w nocy?...' ( " Zbytki polskie" W. Potocki ).

Antyteza -polega na zestawieniu elementów na zasadzie kontrastu, przeciwieństwa; na przykład:

"Pokój- szczęśliwość, ale bojowanie

Byt nasz podniebny." ( "O wojnie naszej, którą…." M. Sęp - Sarzyński ).

Alegoria- motyw, przedstawienie danego pojęcia za pomocą symbolicznego obrazu, alegoria ma sens dosłowny i przenośny, ten drugi jest jednoznaczny i ma charakter uniwersalny, nawiązujący do powszechnego, konwencjonalnego, potwierdzonego tradycją, kulturą myślenia; na przykład: wąż alegoria szatana.

Apostrofa- występujący najczęściej na początku jakiegoś utworu zwrot do osoby, bóstwa, idei, mający charakter bezpośredni, uroczysty; na przykład:

" Panno bezrówna, stanu człowieczego

Wtóra ozdobo, nie psowała w której

Pokora serca ni godności pokory,

Przedziwna matko stworzyciela swego!" ( "Do najświętszej Panny" M. Sęp- Sarzyński).

Epitet- wyraz, który określa rzeczownik, charakteryzujący przedmiot, osobę, zwykle jest

przymiotnikiem.

Hiperbola- środek stylistyczny polegający na celowym opisywaniu rzeczy w sposób wyolbrzymiony; na przykład:

"Nie tyle wiosna kwiatów, lato kłosów,

Jesień owoców i organy głosów,

Gwiazd jasne niebo, piasku morskie brzegi,

Kropel spory deszcz, spłachcia gęste śniegi,

Nie tyle mają i jeziora trzciny,

Jak ja mam bólu dla swej Katarzyny." ( "O sobie" J. A. Morsztyn).

Metafora- przenośnia, zestawienie Zestawienie stałe połączenie dwóch lub więcej samodzielnych pod względem gramatycznym wyrazów, które razem tworzą jedną nazwę, np. wieczne pióro, konik polny, Boże Narodzenie.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
wyrazów posiadających ukryte znaczenie, podstawowy środek stylistyczny stosowany w literaturze i mowie potocznej.

Metonimia- polega na zastąpieniu nazwy opisywanej rzeczy nazwą innej rzeczy z nią związanej.

Oksymoron- rodzaj paradoksu, zbudowany jest ze sprzecznych, przeciwstawnych wyrazów, ma znaczenie metaforyczne; bardzo często występuje w poezji, głównie barokowej; na przykład: żywy trup.

Onomatopeja- wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladowanie różnych odgłosów przez odpowiedni dobór słów lub głosek, stosowany głównie w poezji, najprostsze wyrazy tego typu upodabniają się w wymowie do nazywanego przez nie dźwięku to na przykład: szelest, brzdęk, kukanie, grzmot.

Personifikacja- przenośnia polegająca na nadaniu cech ludzkich czemuś co ich nie posiada na przykład rzeczom martwym, zwierzętom, roślinom ...na przykład:

"Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie,

Szły, prawda, rzeczy z wolna, ale szły porządnie..." ( " Wół minister" I. Krasicki ).

Peryfraza- jest to omówienie, środek stylistyczny polegający na zastąpieniu zjawiska jego rozbudowanym opisem.

Powtórzenie- wielokrotne użycie tego samego wyrazu, ciągu wyrazów lub zwrotek w celu osiągnięcia zamierzonego efektu literackiego np. rytmizacji. Wyróżniamy kilka rodzajów powtórzeń : leksykalne ( np. anafora, epifora, refren ) i brzmieniowe ( np. rym, aliteracja, rytm Rytm uchwytna dla odbiorcy powtarzalność w tekście literackim głosek, akcentów, pauz, układów intonacyjnych, wersów, cząstek kompozycyjnych, a także układów tych elementów. Dzięki niej ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich ); na przykład:

"Prędzej kto  wiatr Wiatr Wiatr symbolizuje nicość, czas, ruch, prędkość, szybkość, zmienność, niepokój, aktywność, zamieszanie, odrodzenie, potęgę bóstwa, pośrednika między niebem a ziemią, namiętność, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich w wór zamknie, prędzej i promieni

Słonecznych drobne kąski wżenie do kieszeni,

Prędzej morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
· Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
burzliwe groźbą uspokoi..." ( "Niestatek" J.A. Morsztyn ).

Pytanie retoryczne- pytanie nie wymagające odpowiedzi, zadawane nie w celu uzyskania odpowiedzi, lecz podkreślenia wagi problemu, którego pytanie dotyczy.

Synekdocha- rodzaj metonimii, środek stylistyczny polegający na opisie:

  • całości przez część,
  • części przez całość,
  • przedmiotu za pomocą materiału, z którego jest zrobiony,
  • gatunku przez rodzaj,
  • rodzaj przez gatunek,
  • liczby mnogiej liczbą pojedynczą.

Makaronizmy - wyrazy pochodzące z języków obcych wplecione w wypowiedz w języku rodzimym; na przykład:

" Przyjechaliśmy tedy do Olszówki ipso die festi Beatissimae Mariae Virginis, zażywszy nabożeństwa u obrazu cudownego N. Panny." ( "Pamiętniki" J. Ch. Pasek ).

Gradacja - stopniowanie, wyróżniamy gradacje rosnącą i opadającą.

Przerzutnia Przerzutnia w wierszu to rozbicie całości składniowej lub znaczeniowej wersu, polegające na przerzuceniu jego części do wersu następnego. Przerzutnia urozmaica tok wiersza oraz jego strukturę ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich - przeniesienie jednego lub kilku elementów z wersu, do którego należą do wersu następnego; na przykład:

" …Między śmiercią, rodzeniem byt nasz, ledwie może

Nazwan być czwartą częścią mgnienia; wielom była

Kolebka grobem, wielom matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum ich mogiła…" ( "Krótkość żywota" D. Naborowski).

Paradoks - pomysłowe, zaskakujące wyrażenie, przeczące ogólnym przekonaniom, z czego wynika niespodziewana prawda.

Koncept - to zaskakujący pomysł, na którym opiera się budowa całego utworu, często stosowany w poezji barokowej, wyznacznik konceptualizmu, kierunku w literaturze barokowej; na przykład J. A. Morsztyn zbudował w oparciu o koncept swój sonet " Do trupa".