W historii gospodarczej II Rzeczypospolitej możemy wyróżnić kilka różnych, charakteryzujących się pewną specyfiką okresów:

1. Pierwszy okres obejmujący lata 1918 - 1926

a) Główne działania rządu skierowały się na przezwyciężanie kryzysu powojennego i gospodarczą integrację ziem polskich wchodzących dotychczas w skład trzech różnych, zaborczych organizmów gospodarczych.

b) Problemy z jakimi musiała zmagać się  Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny w tym okresie

- zróżnicowanie gęstości sieci komunikacyjnej w na ziemiach należących do poszczególnych zaborców

- brak infrastruktury komunikacyjnej łączącej ziemie poszczególnych zaborów

- trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
różne systemy administracyjne i różnorodność walutowa

- bardzo duże zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi - szlaki komunikacyjne, substancja mieszkaniowa

- zahamowanie produkcji przemysłowej i rolnej

- nieskuteczny system podatkowy

- hiperinflacja

- głód ziemi wśród chłopów

- wojna celna z Niemcami (od 1925 r.)

c) działania rządu polskiego na rzecz poprawy sytuacji w kraju

- przeprowadzenie reformy rolnej (ustawy z 1920 r. i 1925 r.)

- przezwyciężenie inflacji dzięki działalności rządu Władysława Grabskiego

- reforma monetarna, nowa waluta - złoty polski, utworzenie Banku Polskiego jako niezależnej jednostki emisyjnej

- pożyczki zagraniczne (kapitał amerykański, włoski i szwajcarski)

2. Drugi okres obejmujący lata 1926 - 1929

a) były to lata dobrej koniunktury gospodarczej

b) osiągnięcia Polski w tym okresie

- integracja gospodarcza państwa.

- rozwój porozumień kartelowych

- stabilizacja waluty polskiej

- rozbudowa górnictwa oraz hutnictwa

- inwestycje w przemyśle chemicznym - fabryka produkująca nawozy Nawozy substancje mineralne lub organiczne wprowadzane do gleby w procesie nawożenia. Nawozy wzbogacają glebę w składniki odżywcze i przez to podwyższają jej wydajność. Nawozy organiczne - ... Czytaj dalej Słownik geograficzny sztuczne w Mościcach

- inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym - fabryki Fiata i General Motors w Warszawie

- inwestycje w przemyśle lotniczym

- dynamiczny rozwój gdyńskiego portu

- rozbudowa polskiej floty handlowej

- rozpoczęcie budowy magistrali kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią

- spadek bezrobocia

3. Trzeci okres obejmujący lata 1929 - 1935

a) gospodarka polska funkcjonowała w warunkach wielkiego kryzysu gospodarczego

b) trudności gospodarcze występujące w Polsce podczas wielkiego kryzysu

- rozwarcie się "nożyc cen" pomiędzy artykułami przemysłowymi i rolniczymi. Ceny tych pierwszych spadają wolniej niż tych drugich

- spowodowało to spadek dochodów wsi, pojawił się głód na wsi

- ucieczka zagranicznego kapitału z Polski

- drastyczne obniżenie produkcji przemysłowej

- ogromny wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny bezrobocia, które stało się problemem masowym

- kartelizacja polskiej gospodarki i sztuczne windowanie cen przez porozumienia kartelowe

- redukcja wydatków budżetowych w zakresie oświaty i opieki społecznej

- interwencjonizm państwa w gospodarkę próbą przezwyciężenia kryzysu

*podjęty zbyt późno, rząd polski zachowywał bierność przez pierwsze lata kryzysu

*organizacja robót publicznych

*redukcja zadłużenia rolników

4. Czwarty okres obejmujący lata 1935 - 1939

a) był to czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich likwidacji skutków kryzysu i nakręcania koniunktury przez rząd

b) Eugeniusz Eugeniusz S. Mrożek Tango, bohater drugoplanowy; brat babki Eugenii
Wygląd: Ma strój zaniedbany i zakurzony, na który składa się żakiet-jaskółka, biała koszula z brudnym kołnierzykiem, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kwiatkowski

- miał największy wpływ na kształt polskiej gospodarki w latach 1935 - 1939

- pełnił wtedy funkcję wicepremiera do spraw ekonomicznych oraz ministra skarbu

- wcześniej w latach 1926 - 1930 był ministrem przemysłu i handlu

- była zaangażowany w budowę portu w Gdyni

c) dokonania Kwiatkowskiego

- utrzymywanie stabilności polskiej waluty

- interwencjonizm państwowy

- opracowanie i realizacja 4 - letniego planu gospodarczego

- opracowanie i realizacja 6 - letniego planu rozbudowy armii

- opracowanie w 1938 r. 15 - letniego planu gospodarczego na lata 1939 - 1954

- reforma szkolnictwa

d) 4 - letni plan Plan obraz niewielkiego obszaru Ziemi (np. miasta) wykonany na płaszczyźnie za pomocą kartograficznych symboli. Przy konstrukcji planów nie uwzględnia się krzywizny Ziemi, ponieważ ... Czytaj dalej Słownik geograficzny gospodarczy:

- Centralny Okręg Przemysłowy

*znajdował się na granicy pomiędzy Polską A i B w widłach Wisły i Sanu

*wybudowano elektrownie w Rożnowie i Porąbkach

*powstały zakłady przemysłu lotniczego w Mielcu i w Rzeszowie

*stworzono fabrykę opon i kauczuku syntetycznego w Dębicy

*budowa miasta Stalowa Wola oraz kombinatu hutniczego na jej terenie

- Warszawski Okręg Przemysłowy

*inwestycje w przemyśle precyzyjnym, samochodowym, wojskowym, lotniczym i motoryzacyjnym

- kolejne inwestycje w porcie gdyńskim

e) projekt 15 - letniego planu gospodarczego

- zwiększenie obronności kraju

- stworzenie infrastruktury komunikacyjnej

- modernizacja rolnictwa

- rozwój handlu

- rozbudowę oświaty

- urbanizację kraju

- ujednolicenie państwa i ostateczne zatarcie podziałów istniejących między Polską A i B.

5. Największe gospodarcze dokonania państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym:

- gospodarcza integracja państwa

- COP

- przeprowadzenie reformy walutowej

- budowa portu w Gdyni