Jeden z najwybitniejszych polskich uczonych- Mikołaj Kopernik , urodził się l9. II. 1473 roku w Toruniu, a zmarł 24 .V .1543 roku we Fromborku. Zapisał się w kartach historii jako wybitny astronom i matematyk, także ekonomista, a przede wszystkim jako twórca słynnej teorii heliocentrycznej.

Aby poznać bliższe informacje na temat Mikołaja Kopernika przeprowadzono szereg badań, z których wynika, iż potomkowie Kopernika pochodzili ze Śląska( takie dane są zapisane w kronikach-wiek XIV i XV, kiedy to Jan Kopernik(dziadek astronoma) zajmował się kupiectwem, a jego ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
obrotem hurtowym towarów. Mikołaj pochodził z rodziny wielodzietnej, miał trójkę rodzeństwa( dwie siostry-Katarzynę i Barbarę i jednego brata- Andrzeja). Ojciec osierocił rodzinę dosyć wcześnie(astronom nosił imię po ojcu) w roku 1483 zaś  matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Barbara wychowywała dalej dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
z pomocą wuja, a był nim bp. Łukasz Watzenrod. Ze względu na zasoby majątkowe wuja Mikołaj mógł się kształcić w najlepszych szkołach.

W latach 1491-95 podjął studia na Akademii Krakowskiej, wówczas jednej z najlepszych ośrodków kształcenia w zakresie astronomii, a także nauk humanistycznych. Po Akademii Krakowskiej nadszedł czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich na Uniwersytet w Bolonii( studiował tam od roku 1496 prawo) i to właśnie tutaj odkrył nieznane dotąd zjawisko: etap zasłonięcia przez Księżyc jednej z gwiazd- Aldebarana, miało to miejsce 9 .III .1497 i było zwrotem do podważenia ruchów jakie wykonują ciała niebieskie. W roku 1501 powrócił na jakiś czas do ojczyzny, by znów wrócić do słonecznej Italii, tym razem do Padwy( rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie). Kolejne lata studiów to uzyskanie tytułu doktora w zakresie prawa kanonicznego( rok 1503 uniwersytet w Ferrarze). Dopiero w roku 1503 powrócił na dobre do Polski, osiadł na Warmii. W latach 1504-10 pełnił stanowisko osobistego sekretarza i lekarza wuja Watzenroda. w miejscowości Lidzbark. Kopernik w roku 1509 wydał w języku łacińskim przekład listów greckich Teofilakta Symokatty. Pod koniec 1510 roku wrócił do Fromborka, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku kanonika kapituły warmińskiej , korzystając z obserwatorium prowadził badania sfery niebieskiej. W czasie wojny miedzy Polakami a Krzyżakami(lata 1520/21) stał na czele załogi zamku olsztyńskiego. Był również działaczem politycznym, zaproponował reformę walutową (1517) w traktacie o nazwie "Monetae cudendae ratio." To Mikołaj Kopernik spisał tezy ujęte w reformie monetarnej, mającej na celu poprawę pieniądza polskiego .Kopernik twierdził, iż moneta o trwałej wartości może być wyznacznikiem rozwoju w handlu zagranicznym; to dzięki niemu postało tzw. Prawo Greshama( dotyczącej zagadnień ekonomii pieniądza).

Mimo wielu czynności jakie wykonywał, Kopernik zajmował się badaniem sfery niebieskiej. Pierwotna teza teorii został zapisana w dziele o tytule Komentarzyk Mikołaja Kopernika .W tej książce wysuwa siedem Siedem Siedem to symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, boskości, świętości, doskonałości, zdrowia, mądrości, wytrwałości, inteligencji, przygody, uporu, oszustwa, bólu, konfliktu, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich tez na temat budowy układu sfer niebieskich, oto one:

.* Nie można określić występowania jednego wspólnego środka dla sfer niebieskich

* Środek planety Ziemi wcale nie będzie środkiem całego Wszechświata, ale jedynie oznacza środek ciężkości oraz środek sfery Księżyca .

* Każda ze sfer niebieskich obiega Słońce, gdyż to jest centrum Wszechświata .

* Stosunek wyliczonej odległości planety Ziemi od centrum czyli Słońca do firmamentu będzie dużo mniejszy niż relacja między promieniem ziemskim a odległością od Słońca, co oznacza że położenie Ziemi w stosunku do centrum układu będzie mniejsze niż wysokość firmamentu.

* Ziemia Ziemia trzecia w odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego, oddalona od Słońca o ok. 149,6 mln km, piąta co do wielkości. Kształtem zbliżona do elipsoidy obrotowej powstałej w wyniku jej ... Czytaj dalej Słownik geograficzny obraca się wokół własnej osi każdego dnia wykonując pełen obrót, kiedy firmament i najwyższy punkt na nieboskłonie są nieruchome.

* Ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny Słońca jaki obserwujemy, wynika z ruchu sfery niebieskiej i naszej planety, która to krąży wokół Słońca, razem z innymi planetami .Stąd też Ziemia wykonuje więcej niż jeden ruch.

*Ruch prosty oraz wsteczny wszystkich planet jest związany z ruchem Ziemi.

Wybitny astronom- Ptolemeusz (z pochodzenia Grek) jest twórcą teorii geocentrycznej, która obrazuje usytuowanie planety Ziemi we Wszechświecie. Według założeń tej teorii to Ziemia jest w centrum układu, nieruchoma, a wszystkie planety razem ze Słońcem krążą po orbitach wokół niej. Co więcej w czasach życia Ptolemeusza wierzono że to wszystko co jest poza satelitą ziemskim( Księżycem) jest czymś nadzwyczajnym, doskonałym czy wręcz boskim. Tutaj miała się znajdować siedziba najwyższego Stwórcy. I w takiej postaci, z wszystkimi hipotezami cała teoria była otwarcie popierana przez papiestwo, co więcej każda próba jej podważenia była ostro potępiana przez kościół. Przez długie lata teoria Ptolemeusza była niepodważalna dopiero czas wielkich odkryć geograficznych( chociażby wyprawy Kolumba czy Magellana) poddały ją w wątpliwość , a świat który przedstawiał astronom okazał się niedorzeczny. Wówczas doszło do podważenia autorytetu władz kościelnych i ograniczenia jego wpływu na świat nauki. Upadek schematycznego myślenia i podejścia do wizji świata upadł ostatecznie w roku 1543, kiedy opublikowano wielkie dzieło polskiego astronoma -Kopernika o tytule "O obrotach sfer niebieskich" .

Najważniejsze dzieło Mikołaja Kopernika zawierało szereg informacji dotyczących ruchów Ziemi , powstawało w latach 1515-33. Wówczas Kopernik jeszcze nie opublikował swego dzieła, dopiero lata następne doprowadziły do jego publikacji. W 1533 roku o tezach Kopernika dowiedział się papież- Klemens VII, po jego zapoznaniu namawiał polskiego astronoma do publikacji dzieła na szeroka skalę. Kopernik w swej książce podważył poglądy Ptolemeusza( teorię geocentryczną), która głosiła, iż Ziemia pozostaje w centrum Wszechświata nieruchoma. Kopernik nie mając do dyspozycji wszystkich praw fizyki( nie zostały jeszcze poznane przez ludzkość) stworzył przełomową teorię.

W roku 1539 miało miejsce następujące wydarzenie, do Fromborka przyjechał Georg Joachim von Lauchen, znany profesor Profesor H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, postać autentyczna; słynny chirurg z Radomia, który zdobył w czasie wojny wielkie doświadczenie jako kardiolog. Po wojnie dokonywał trudnych, nowatorskich ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum matematyki na Uniwersytecie w Wittenberdze, by zapoznać się z dotąd nieznaną teorią o budowie świata. To on nakłonił Mikołaja Kopernika do wydania książki drukiem. W roku 1541 prof. von. Lauchen, opuszczając Frombork, zabrał odpis oryginału książki i dał go do druku w Norymberdze. Pieczę nad wydrukiem sprawował teolog protestancki Andreas Osiander, który bez wiedzy autora usunął przedmowę dzieła, umieszczając własną, która głosiła że treści przedstawione w książce to tylko hipoteza bez udowodnienia prawidłowości. Dzieło Kopernika zostało upublicznione w roku 1543 , tytuł brzmiał: De revolutionibus orbium coelestium , co znaczy O obrotach sfer niebieskich. Do czasów nam współczesnych , nie wiemy jaki był tytuł działa, gdyż tej karty Korpernik nie dostarczył prof. von Lauchenowi. Rękopis książki przez wieki pozostawał własnością różnych osób, by w XVII wieku trafić do zbiorów bibliotecznych w Pradze ( biblioteka była własnością hrabiego Nostica). W roku 1788 w druku wspomniano o zapomnianym dziele Kopernika, ale na dobrą sprawę dopiero rok 1840 przyniósł publikację tego dzieła wnikliwiej niż dotychczas. W roku 1894 władze Czechosłowacji ofiarowały rękopis Mikołaja Kopernika Polsce. Teraz dzieło jest przechowywane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Krakowie).

Książka Kopernika ukazała się jeszcze kilka razy w druku ( Bazylea- 1566 rok) czy Amsterdam -1617rok ). W Polsce zaś, dzieło zostało opracowane przy udziale J. Baranowskiego, natomiast drukiem w Warszawie w roku 1854 ( zarówno po łacinie jak i w języku polskim) .Książka to rewolucja na temat poglądów o budowie świata , a zarazem początki badań nad kosmosem. We wstępie książki Kopernik zaprzecza, iż prezentowany model odnosi się wyraźnie do świata realnego. Ma to być zaledwie model matematyczny, dzięki czemu będzie można określać ruchy i położenie wszystkich ciał niebieskich w sposób lepszy niż to proponował grecki naukowiec- Ptolemeusz. Takie wyjaśnienie ukazało się drukiem, choć autorstwo jego wcale nie należy do astronoma, lecz do luterańskiego teologa- Andreasa Ossiandera, który redagował książkę. Ponieważ poglądy Kopernika były sprzeczne z wyznawanymi wówczas teoriami na początku naukowcy odnosili się do niego z dużą rezerwą .Wielkim przeciwnikiem tej teorii był znany astronom XVI wieku- Tycho de Brahe, który głosił że ziemia jest nieruchoma i położona w centrum świata i to Słońce z planetami krąży wokół Ziemi. Dopiero wiek XVII przyniósł zwolenników Kopernikowi ( byli nimi np. Giordano. Bruno, Jan. Kepler oraz Galileusz). Pierwszy naukowy dowód w postaci obserwacji ruchu Ziemi wokół Słońca dostarczył J. Bradley, który w latach 1725-28 odkrywa aberrację światła. Teoria Kopernika była sprzeczna z biblią, stad ostro krytykował ją Luter. Na początku władze kościelne nie podawały oficjalnego stanowiska na temat teorii Kopernika, po części bo  autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum był przecież kanonikiem , co więcej dedykował to dzieło papieżowi. Sobór trydencki, będący odpowiedzią na kontrreformację, zdecydowanie potępił dzieło Kopernika i nakazał wpisanie go ksiąg zakazanych. Decyzja papieża Piusa VII w roku1828 nakazywała wypisanie z kanonu ksiąg zakazanych .Oceniając całokształt pracy naukowej Kopernika można stwierdzić, iż był wszechstronnie uzdolniony, wolny od mitycznych uprzedzeń w nauce. Teoria heliocentryczna , którą stworzył odmieniła podejście do życia ówczesnego człowieka, będąc swoistym przełomem, który później zwano, przełom Kopernika.

Jak można wyczytać z kronik polski astronom umarł po ciężkiej chorobie w roku 1943 a według legendy swój pierwszy egzemplarz książki miał, kiedy odszedł ze świata żywych.

Teoria Mikołaja Kopernika na początku bardzo kontrowersyjna wręcz zakazana przez władze kościelne, a w czasach nam współczesnych udowodniona naukowo i wielkie arcydzieło. Astronom niegdyś uważany osobę głoszącą herezję, dziś wielki Polak o którym uczą się następne pokolenia. Stąd wiele pomników, a liczne szkoły wybierają sobie Kopernika na patrona.