Analizując rozmieszczenie przemysłu w Polsce należy zwrócić uwagę na fakt, że wyróżniamy okręgi przemysłowe, wyodrębnione na podstawie kryterium terytorialnego i produkcyjnego (wytwarzanie co najmniej 1% ogólnej produkcji przemysłowej). Są to skupiska zakładów przemysłowych o ścisłych powiązaniach, których liczbę szacuje się obecnie na 22. Ich rozmieszczenie i wielkość ma swoje źródło w okresie zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym. W dobie zaborów najszybciej przemysł rozwijał się pod zaborem pruskim a najwolniej po zaborem austriackim. Te dysproporcje mają swoje odzwierciedlenie na ówczesnej mapie przemysłu. W okresie międzywojennym powstawał w latach 1933 do 1939 Centralny Okręg Przemysłowy na terenach rejonu lubelskiego, rzeszowskiego i tarnowskiego. W okresie PRL-u, lokowanie przemysłu niewiele się zmieniło poza kilkoma nieprzemyślanymi zupełnie inwestycjami (np. Nowa Huta).

W Polsce mamy najwięcej okręgów surowcowych. Są to następujące rejony: płocki, górnośląski, opolski, staropolski, karpacki, sudecki, tarnobrzeski, częstochowski, piotrkowsko-bełchatowski. Mówiąc o okręgu płockim należy zwrócić uwagę, że jest on zaliczany do okręgów surowcowych, mimo że doprowadza się ropę w ten rejon z Zagłębia Wołżańsko-Uralskiego. Lokacja pozostałych okręgów została dobrana z uwagi na dogodności położenia, dostępność do rynku pracowników, dostępność do rynku zbytu w wielkich miastach takich jak: Poznań, Toruń, Kraków, Bydgoszcz, Wrocław.

W 1820 roku dekretem Namiestnika Królestwa Polskiego utworzony został Łódzki Okręg Przemysłowy. Łódź otrzymała status miasta fabrycznego. Specjalizacją miasta było włókiennictwo, a jego swobodny rozwój był możliwy dzięki istnieniu sporej sieci rzek i strumieni, wykorzystywanych początkowo jako źródło energii, położeniu na szlaku komunikacyjnym, dużej ilości gruntów rządowych, tanim surowcom budowlanym takim jak  drewno Drewno ksylem - tkanka roślinna przewodząca na duże odległości wodę z solami mineralnymi. ksylem. Potocznie drewnem określa się ksylem wtórny, czyli twardą, zwartą tkankę stanowiącą ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i cegła.

Warszawki Okręg Przemysłowy miał dogodne warunki do rozwoju dzięki swojemu położeniu ( centrum Polski, największe miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
Warszawa) oraz wszelkim czynnikom ekonomicznym i prawnym sprzyjającym industrializacji. Sam status Miasta Stołecznego Warszawy wpływa na  wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny inwestycji na tym terenie, napływowi kapitału z zewnątrz i większym wydatkom budżetowym w tym rejonie. W okręgu warszawskim lokuje się głównie przemysł zawansowanych technologii, elektromaszynowy, perfumeryjny i farmaceutyczny.

Okręg Bielski ma swój rodowód w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, gdzie dominowało górnictwo, energetyka i hutnictwo. Stanowi jego zaplecze i jest uzależniony od jego surowców i energii. Geograficznie okręg bielski nie należy do GOP, ale funkcjonuje na jego rynku zbytu, wykorzystując jego sieć transportową, a jego przemysł stanowi uzupełnienie dla przemysłu GOP.

Największym co do wielkości, bo zajmującym blisko 6% powierzchni Polski, jest rejon górnośląsko-krakowski. Jako aglomeracja okręgów przemysłowych skupia on w sobie następujące regiony: górnośląski, częstochowski, krakowski, bielski, opolski. Na jego terenie zamieszkuje około 7 milionów osób, a w tamtejszych zakładach pracuje około 14 % ogółu zatrudnionych w przemyśle.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpiła znaczna recesja w przemyśle. Spowodowane było to zmianami politycznymi w naszym kraju. Zanotowano znaczny spadek zatrudnienia w przemyśle. Rozpoczął się proces kurczenia się okręgów przemysłowych. Gdzieniegdzie decydowano się również na podziały wielkich wówczas okręgów, jak np.: bydgosko-toruński, sudecki, zgorzelecko-bogatyński, wałbrzyski, jeleniogórski. W niektórych okręgach stopień uprzemysłowienia spadł poniżej 1%, co było równoznaczne z utratą przez takie miejsca statusu okręgu przemysłowego. Tak było z okręgami: legnicko-głogowskim, białostockim, kaliskim, zielonogórskim. Zmiana przyszła wraz z programami restrukturyzacyjnymi lat dziewięćdziesiątych. Polityka ta była nastawiona na duże okręgi przemysłowe o zróżnicowanej strukturze gałęziowej, podnosząc tym samym ich znaczenie. Były to zatem okręgi: gdański, wrocławski, poznański, warszawski. Sytuację poprawił także znaczny napływ kapitału z zagranicy.

Podczas gdy wzrastała rola wielkich okręgów, malała takich jak: tarnobrzeski, karpacki, tarnowski, górnośląski, łódzki, częstochowski, sudecki. Po roku 1989 zaczęła obowiązywać gospodarka rynkowa, co doprowadziło do zmian własnościowych w przemyśle i w samej strukturze przemysłu. Zmiany te są stopniowe i trwają również obecnie poprzez proces restrukturyzacji, dzięki któremu staramy się dogonić kraje zachodu.

Charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych ważniejszych okręgów przemysłowych w Polsce

GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY: Jest największym okręgiem przemysłowym w Polsce i należy do jednych z największych w Europie. Głównym bogactwem tego terenu jest węgiel kamienny, dzięki któremu rozwinęło się górnictwo, przemysł energetyczny i koksowniczy, hutnictwo Hutnictwo przemysł metalurgiczny. Gałąź przemysłu przetwórczego, obejmująca produkcję metali z rud (także ze złomu) oraz ich plastyczną przeróbkę w walcowniach i kuźniach. Obejmuje hutnictwo ... Czytaj dalej Słownik geograficzny żelaza i metali nieżelaznych. Ważny dla tego okręgu jest również przemysł maszynowy, nastawiony na typową produkcję dla górnictwa, hutnictwa, energetyki i branży budowlanej. Co ciekawe, tutaj wykonywane są także wszelkiego rodzaju obrabiarki i środki transportu. Cały okręg jest uzależniony od wydobycia węgla i to go ogranicza rozwojowo, a w czasach niskiego popytu na węgiel prowadzi do ubożenia ludności na tym terenie.

OKRĘG KRAKOWSKI: Na tym terenie istnieje kombinat Huty im. Sędzimira, o dużych rozmiarach, zakłady przemysłu mineralnego (tzw. topniki), koksownie, produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
materiałów ognioodpornych, fabryka kabli, przemysł tytoniowy, walcownia mająca swoją lokalizację w Bochni.

OKRĘG BIELSKI: Specjalizuje się w przemyśle włókienniczym, elektromaszynowym i produkcji maszyn i środków transportu dla tych gałęzi przemysłu. Ponadto może poszczycić się wysoką jakością produkowanych tkanin i obuwia, browarem w Żywcu i dużym kombinatem chemicznym ulokowanym w Oświęcimiu.

OKRĘG CZĘSTOCHOWSKI: Jest on podstawowym źródłem zaopatrzenia dla GOP, w surowce i paliwa, i potrzebny do produkcji maszyn metal, dostarczany z huty w Częstochowie. Rozwija się przemysł włókienniczy. Na tym terenie istnieje poważne zagrożenie dewastacją środowiska.

OKRĘG SUDECKI: Przemysł jest rozproszony po małych miasteczkach, głownie mineralny i włókienniczy, oparty na uprawie lnu. Na trenie okręgu turoszowskiego znajduje się kopalnia węgla w Bogatyni, w Turowie z kolei mieszczą się zakłady energetyczne. Ponadto istnieje przemysł celulozowo-papierniczy i drzewny. Na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego niegdysiejsze kopalnie węgla kamiennego zostały zamknięte.

OKRĘG OPOLSKI: Kręg ten posiada bogatą bazę surowcową. Rozwija się przemysł mineralny, wapienniczy i cementowy, głównie na terenie Strzelców Opolskich i miejscowości Górażdże. Ma tu swoje miejsce przemysł chemiczny. W Kędzierzynie produkuje się  nawozy Nawozy substancje mineralne lub organiczne wprowadzane do gleby w procesie nawożenia. Nawozy wzbogacają glebę w składniki odżywcze i przez to podwyższają jej wydajność. Nawozy organiczne - ... Czytaj dalej Słownik geograficzny azotowe, w Bełchatowni Śląskiej jest rafineria, istnieją także koksownie. Rozwija się także rolnictwo Rolnictwo dział gospodarki narodowej, który zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu.
Rolnictwo w szerszym znaczeniu obejmuje również ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i związany z nim przemysł spożywczy, głownie mleczarski i cukierniczy. Istnieją również zakłady zajmujące się produkcją butów i włókiennictwem, a także elektrownia Elektrownia zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną. Wyróżnia się elektrownie cieplne spalające paliwa stałe, płynne lub gazowe, elektrownie wodne wykorzystujące energię wód płynących ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Opole.

OKRĘG STAROPOLSKI: Cechuje go hutnictwo i górnictwo. W Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się huta, w Starachowicach fabryka samochodów ciężarowych, rozwija się przemysł elektromaszynowy, zakłady zbrojeniowe, obuwnicze, garbarskie i tytoniowe w Radomiu. Wyróżniamy tu także przemysł mineralny, cementowy, kamieniarski w Górach Świętokrzyskich, wapienniczy. W Pionkach istnieje zakład produkujący tworzywa sztuczne. Region ten obsługuje elektrownia "Kozienice".

OKRĘG WROCŁAWSKI: Głównie przemysł maszynowy, elektromaszynowy i produkcja środków transportu: Zakłady Produkcji Samochodów w Jelczu, fabryka produkująca wagony marki "Pafawag". Produkuje się obrabiarki, silniki elektryczne i sprzęt AGD. W Brzegu istnieje zakład chemii organicznej. We Wrocławiu znajduje się przetwórstwo metali nieżelaznych. Ponadto przemysł włókienniczy i spożywczy. Niegdyś zajmowano się produkcją maszyn cyfrowych marki "Elwiro", ale w wyniku napływu takiego sprzętu z zachodu wstrzymano produkcję.

OKRĘG BYDGOSKO TORUŃSKI: Dobrze rozwinięty przemysł chemiczny. W Bydgoszczy istnieje zakład zajmujący się związkami organicznymi-"Zachem", a w Toruniu ma swoją siedzibę zakład produkujący włókna sztuczne- " Elana". Ponadto istnieją zakłady wyrobów gumowych, produkujące nawozy fosforowe i kwasy siarkowe, zajmujące się obróbką sodu czy też produkcją chloru. W Świeciu i Kwidzynie zlokalizowane są kombinaty celulozowo-papiernicze. Tu też znajduje się przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, czego przykładem są zakłady "Telfa" w Bydgoszczy, a także przemysł rolniczy, cementownie i wapienniki, Do roku 1999 na tym terenie produkowano rowery marki "Romet".

OKRĘG POZNAŃSKI: Tu zlokalizowany jest przemysł maszynowy i metalowy, przemysł gumowy i farmaceutyczny, przemysł chemiczny, spożywczy i tytoniowy. Produkuje się nawozy fosforowe i meble w Swarzędzu.

OKRĘG ŁÓDZKI: Słynie z włókiennictwa, produkcji włókien sztucznych, barwników, odzieży i maszyn włókienniczych. W tym rejonie jest duże bezrobocie Bezrobocie gospodarcze zjawisko braku pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Skalę bezrobocia określa stopa bezrobocia będąca porównaniem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni do ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i rozwija się tzw. szara strefa.

OKRĘG GDAŃSKI: Tu ma swoją lokalizację przemysł stoczniowy, spożywczy, rafineryjno-petrochemiczny oraz fabryka nawozów fosforowych.

OKRĘG WARSZAWSKI: Posiada bardzo wysokie zaplecze naukowo techniczne i duży rynek zbytu. Z tego względu lokuje się tutaj przemysł elektromaszynowy, precyzyjny, elektroniczny i elektrotechniczny. Znajduje się tu także huta stali szlachetnej, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, poligraficzny, perfumeryjno-kosmetyczny i odzieżowy. Istnieje tu duże zanieczyszczenie środowiska i niepokojący deficyt wody.