Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego to nagła zmiana i negatywna, rażąca ingerencja w przyrodę. Przyczyną może być przedostanie się do atmosfery, gleby lub wody substancji szkodliwych bądź toksycznych, w ilościach przekraczających normy dopuszczalne i przewyższające możliwości absorbujące. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mają negatywny i szkodliwy zarazem wpływ na organizmy żyjące na Ziemi, ale także na glebę, klimat, wody, budowle i przedmioty metalowe. Zanieczyszczenia mogą mieć różną genezę i pochodzić z różnych źródeł.

  • Zanieczyszczenia wywołane wybuchami wulkanów- przyrodnicze
  • Zanieczyszczenia wywołane działalnością gospodarczą człowieka- antropopresja.

Człowiek powoduje liczne, czasem także nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym, mające niekiedy skutki katastrofalne. Wynikiem działalności człowieka są np.: dziura ozonowa, kwaśne deszcze. Powodowane są prowadzeniem przez człowieka intensywnej działalności gospodarczej i przemysłowej. Wskutek awarii elektrowni do atmosfery przedostają się liczne rakotwórcze substancje zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Awarie i zatopienia tankowców mają katastrofalne skutki dla wód morskich, niosąc ze sobą śmierć wielu gatunków zwierząt i roślin.

KWAŚNE DESZCZE- Podczas spalania węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego wydzielają się z nich tlenki, które przedostają się do atmosfery. Dwutlenek siarki pod wpływem tlenu atmosferycznego przekształca się w trójtlenek siarki i w połączeniu z parą wodną tworzy kwas siarkowy. Podobnie reaguje azot i CO2. powstają kwaśne chmury które dają kwaśny opad, mgła również może mieć odczyn kwaśny. Kwaśne deszcze powodują obumieranie drzew i roślin. Niszczą aparaty oddechowe u roślin, następuje nadmierne parowanie wody. Deszcze kwaśne powodują odbarwienia liści i ich odpadanie. Powodują zakwaszanie gleby, zbiorników wodnych, w czasie roztopów kwaśne śniegi zasilają jeziora i rzeki, co przyczynia się do niszczenia życia biologicznego. Kwaśne deszcze uszkadzają także budowle, metale, odbarwiają nawet szkło w witrażach...

Człowiek zaczął zanieczyszczać środowisko w znacznym stopniu wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej. Najintensywniejszy proces zanieczyszczania nastąpił wraz z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją w II połowie XX wieku. Zanieczyszczenia zaczęły się rozprzestrzeniać na większe obszary. Początkowo miały zasięg lokalny, następnie regionalny aż do ogólnoświatowego. Z tym obszarem wiąże się problem występowania kwaśnych deszczów, smogów, dziury ozonowej i degradacja środowiska morskiego. Z badań przeprowadzonych przez UNESCO Unesco Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury z siedzibą w Paryżu. Założona w 1946 roku na podstawie Aktu Konstytucyjnego 44 założycielskich państw (w tym Polski). ... Czytaj dalej Słownik geograficzny najniebezpieczniejszymi związkami są: CO2, CO, SO2, NO2, Pb, rtęć, pestycydy, promienie UV.

Wody powierzchniowe Ziemi są znacznie zanieczyszczone. Najważniejszym tego powodem jest odprowadzanie ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, często bardzo toksycznych. Wody spływające z pól po większym opadzie niosą ze sobą nawozy Nawozy substancje mineralne lub organiczne wprowadzane do gleby w procesie nawożenia. Nawozy wzbogacają glebę w składniki odżywcze i przez to podwyższają jej wydajność. Nawozy organiczne - ... Czytaj dalej Słownik geograficzny sztuczne i pestycydy. Trucicielami wód są także kopalnie, które spuszczają zanieczyszczone i zasolone wody do rzek i zbiorników wodnych. Obserwuje się znaczny stopień zasolenia, zanieczyszczenia i eutrofizację wód. Poważnym problemem jest także ubytek wód powierzchniowych. Spowodowane jest to szybkim spływem wód w rzekach wskutek regulacji ich brzegów, melioracje. Zmiany klimatu które mogą powodować susze.

W celu zahamowania ilości zanieczyszczeń wód stosuje się coraz więcej oczyszczalni ścieków, metodą biologiczną, chemiczną i mechaniczną.

Wiele uwagi poświęca się ochronie wód w morzach i oceanach. Polega ona na zachowaniu równowagi morskich ekosystemów i racjonalne gospodarowanie ich zasobami. Najwięcej zanieczyszczeń znajduje się w strefie brzeżnej mórz. Głównym powodem zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe i nieczystości dostarczane przez rzeki, ale także opady atmosferyczne, awarie na platformach wiertniczych, awarie i zatopienia tankowców przewożących ropę, magazynowanie na dnie mórz substancji radioaktywnych.

Dla utrzymania równowagi i zachowania gatunków ryb i owoców morza powstają liczne porozumienia i pakty. Połowy są limitowane przez kwoty połowowe. Ochroną objęte również są  ssaki Ssaki stałocieplne kręgowce lądowe, niektóre wtórnie wodne (delfin, płetwal). Wszystkie ssaki oddychają płucami (płuca pęcherzykowate), mają czterodziałowe serce (2 przedsionki, 2 komory) i dwa ... Czytaj dalej Słownik biologiczny morskie i inne zwierzęta żyjące w morzu lub jego otoczeniu, którym grozi wyginięcie. Aby program pomocy powiódł się potrzebna jest współpraca między państwami i wzajemna pomoc.

Zanieczyszczeniom podlegają także gleby. Są one powodowane występowaniem w glebach substancji chemicznych i radioaktywnych, znaczenie mają także mikroorganizmy Mikroorganizmy drobnoustroje - nazwa obejmująca wszystkie organizmy jednokomórkowe takie jak: bakterie, sinice, pierwotniaki, glony, grzyby. Zalicza się tu również formy bezkomórkowe, jakimi są wirusy.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
żyjące w glebie. Różnego rodzaju związki chemiczne i pierwiastki mogą zmieniać stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny gleby, jej właściwości fizykochemiczne, poziom urodzajności i żyzności. Doprowadza to do zmniejszenia plonów, pogorszenia jakości, zostaje zachwiana wegetacja roślin. Zanieczyszczenia gleb powstają poprzez wprowadzenie do niej środków ochrony roślin, pestycydów i azotanów. Efektem tego jest zmiana odczynu gleby, zwiększone zasolenie lub niezdatność do dalszego użytkowania wskutek zatrucia. Wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny zakwaszenia gleby powodują także kwaśne deszcze.

Działanie kwaśnych deszczów prowadzi do rozkładu minerałów, odciąganiu glinu z glinokrzemianów, który w postaci jonowej jest toksyczny, prowadzi również do rozmycia składników z kompleksu sorpcyjnego i mniejszej aktywności mikroorganizmów. Gleba Gleba najbardziej zewnętrzna, zwietrzała część litosfery składająca się z luźnych cząstek organicznych i mineralnych, powietrza oraz wilgoci. Pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów ... Czytaj dalej Słownik biologiczny staje się bardziej alkaliczna pod wpływem pyłów przedostających się z atmosfery i wapnowanie. Groźne zarówno dla gleb, roślinności na niej rosnącej i ludzi jest nawożenie substancjami chemicznymi, pestycydami i azotanami. Azotany Azotany chem. - sole lub estry kwasu azotowego, rozpuszczalne w wodzie, stosowane jako środki utleniające, składniki materiałów wybuchowych oraz nawozów sztucznych i leków.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
powodują znaczne zmiany w funkcjonowaniu rośliny. Spowalniają procesy dojrzewania, zmniejszają odporność na  szkodniki Szkodniki organizmy mające niekorzystny wpływ na organizm i życie człowieka, będące dla niego szkodliwe lub uciążliwe, mogące niszczyć wytwory jego gospodarki. Szkodnikami są zarówno rośliny - ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i powodują rozwój chorób. Rośliny takie są niezdrowe dla człowieka i zwierząt. Działalność człowieka powoduje zmiany w strukturze gleby poprzez jej nawożenie i mechanizacje. Niszczy się warstwa próchnicza gleby, która jest najbogatsza w związki organiczne i stanowi o żyzności i urodzajności gleby (zmniejsza się ilość cennych minerałów, gleba ulega zakwaszeniu).

Stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin powoduje nagromadzenie Nagromadzenie zagęszczenie na pewnym odcinku utworu wielu analogicznych elementów w formie np. wyliczenia. Mogą to być synonimy, określenia bliskoznaczne, wyrazy o podobnym zabarwieniu. Celem ich ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich szkodliwych, toksycznych substancji. Gleba to twór bardzo delikatny, na jego stan ma wpływ także klimat, zbyt niski poziom wód gruntowych, znaczna ingerencja człowieka. Najlepszym globalnym przykładem antropopresji jest wylesianie. Prowadzi to do licznych zmian w środowisku naturalnym, powoduje zmiany w glebie, postępuje erozja Erozja żłobienie, wytwarzanie wklęsłych form terenu na powierzchni ziemi przez czynniki zewnętrzne, takie jak woda płynąca, lodowiec, wiatr.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i wietrzenie. Korzenie drzew powodują scalanie gruntu, regulują stosunki wodne. Zbyt częste użytkowanie gleby, zbytnie wyniszczenie powoduje także wyczerpanie składników.

Duża ilość związków chemicznych i bakterii znajdujących się w zbiornikach wodnych może doprowadzić do znacznych zmian a w wielu przypadkach do zatrucia. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł: mogą być alochtoniczne- wywołane działalnością człowieka oraz autochtoniczne- wywołane czynnikami naturalnymi np.: wymywanie substancji z gleby. Częstą przyczyną zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka są pestycydy, związki ropopochodne, fenole, chlor, ołów, miedź, kadm. Duże zasługi w zmianach stanu i jakości wody stojącej mają wody podgrzane. Ścieki zarówno przemysłowe jak i komunalne najczęściej trafiają do wód powodując znaczne zanieczyszczenie i skażenie wody.

Wskaźniki zanieczyszczenia określają stan wody. Są to stężenia zanieczyszczeń ( miligram na 1 dm³).

Terminem uzdatnianie wody określa się usuwanie z niej zanieczyszczeń i szkodliwych substancji do stanu odpowiadającemu normom. W Polsce obowiązuje prawo wodne, regulujące zasady klasyfikacji wód, zaliczając je do 3 klas czystości. Każda klasa ma określone warunki, muszą w niej być zachowane dopuszczalne ilości związków fizykochemicznych i biologicznych.

W Polsce stan środowiska przyrodniczego, w tym wód nie jest w pełni dobry. Tworzy się rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery. Ochroną objęte są znaczne obszary zarówno lądowe jak i wodne. W Polsce mamy około 100 parków krajobrazowych, ponad 20 parków narodowych i inne formy ochrony.

Istnieją także obszary zagrożenia ekologicznego, w większości znajdują się na Śląsku, np.: GOP, Legnicko- Głogowski Okręg Miedziowy, Góry Izerskie, także otoczenie Bałtyku w rejonie zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
Gdańskiej.