Alkohole Alkohole związki organiczne zawierające w cząsteczce grupy hydroksylowe (OH) dołączone do łańcucha alifatycznego. Wyróżniamy np. alkohol metylowy, etylowy, alkohole wielowodorotlenowe, np. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jednowodorotlenowe

Budowa

Substancje te składają się z łańcucha węglowodorowego i grupy hydroksylowej (-OH).

Ich wzór ogólny to:

ROH

Właściwości fizyczne (Tabela 1)

Alkohol

metanol

etanol

Wzór sumaryczny

CH3OH

C2H5OH

Właściwości fizyczne

 • bezbarwna ciecz
 • ostry zapach
 • dobrze rozpuszcza się w wodzie
 • silna trucizna (wypicie 15cm3- trwała utrata wzroku, większe ilości - śpiączka toksyczna, bezdech, ustanie akcji serca)
bezbarwna ciecz ostry zapach bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, podczas tego procesu obserwuje się zjawisko "kontrakcji", czyli zjawisko zmniejszania objętości roztworu, w stosunku do objętości składników

Tabela 1. Właściwości fizyczne alkoholi jednowodorotlenowych

Właściwości chemiczne
 • Wodne roztwory alkoholi posiadają odczyn obojętny
 • reakcja z kwasami chlorowcopochodnymi

 • dehydratacja alkoholi do alkenów lub eterów:

 • reakcja z alkalicznym metalem:
 • reakcja estryfikacji (reakcja z kwasami karboksylowymi):

Jak widać alkohole zachowują się jak słaby kwas lub słaba zasada, posiadają więc właściwości amfoteryczne.

 • Spalanie alkoholi:

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

Otrzymywanie etanolu:

 • C2H5Cl + NaOH = C2H5OH + NaCl
 • C2H4 + H2O = C2H5OH
 • Przez fermentację:

C6H5O6 = 2C2H5OH

Zastosowanie:

 • stosuje się jako rozpuszczalnik,
 • paliwo, dodatek do paliw,
 • w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, w medycynie
 • ma właściwości bakteriobójcze i dezynfekujące

Alkohole wielowodorotlenowe

Przykłady alkoholi wielowodorotlenowych i ich właściwości fizyczne(Tabela 2)

Alkohol

Gliceryna (1,2,3-propanotriol)

Glikol etylenowy (1,2-etanodiol)

Wzór

C3H5(OH)3

C2H4(OH)2

Właściwości fizyczne

 • bezbarwna gęsta ciecz
 • bez zapachu
 • słodki smak
 • rozpuszcza się w wodzie
 • higroskopijna (chłonie wodę z powietrza)
bezbarwna ciecz nieprzyjemny zapach opary palne bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie silna trucizna

Zastosowanie

 • kosmetyka
 • farmaceutyka
 • materiały wybuchowe
 • przemysł spożywczy
 • tytoniowy
płyn do chłodnic (Borygo)

Tabela 2. Właściwości fizyczne glikolu i gliceryny

Kwasy karboksylowe

Budowa

Kwasy karboksylowe składają się z łańcucha węglowodorowego i grupy karboksylowej. Ich wzór ogólny to:

RCOOH

Gdzie R - część węglowodorowa

Przykłady kwasów:

 • Mrówkowy (metanowy) HCOOH
 • Octowy (etanowy) CH3COOH
 • Propionowy (propanowy) C2H5COOH
 • Masłowy (butanowy) C3H7COOH
 • Walerianowy (pentanowy) C5H11COOH
 • Kapronow (heksanowy) C4H9COOH
 • Kwas palmitanowy C15H31COOH
 • Kwas stearynowy C17H35COOH
Właściwości fizyczne

Są rozpuszczalne w wodzie i tworzą z nią roztwory koloidalne

Właściwości chemiczne

Reagują z metalami oraz tlenkami i wodorotlenkami tworząc sole:

C17H35COO- + Na+ + HOH = C17H35COOH + Na+ + OH-

Sole wyższych kwasów tłuszczowych to mydła. Mydła sodowe są twarde, a potasowe - miękkie i maziste.