1. UKŁAD ODDECHOWY

Oddychanie Oddychanie respiracja - proces wymiany gazowej pomiędzy żywym organizmem a środowiskiem. Większość zwierząt posiada specjalnie wykształcone powierzchnie wymiany gazowej, które są silnie rozbudowane, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest jedną z ważniejszych czynności organizmu, ale przede wszystkim jest przejawem życia.

  1. FUNKCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

Główna funkcją oddychania jest dostarczenie każdej żywej komórce organizmu tlenu gdzie przy jego udziale dochodzi do spalania, czyli utleniania substancji odżywczych. W wyniku procesu utleniania organizmowi dostarczana jest energia. W rezultacie przemian zachodzących w komórkach powstaje między innymi dwutlenek węgla, który wyprowadzany jest z organizmu przez płuca.

  1. BUDOWA UKŁADU ODDECHOWEGO

Doprowadzanie tlenu do płuc, wymiana gazowa a następnie odprowadzanie dwutlenku węgla zachodzi dzięki sprawnie funkcjonującym narządom układu oddechowego.

GÓRNE DROGI ODDECHOWE

JAMA NOSOWA

Jama nosowa jest to dwudzielna przestrzeń na początku górnych dróg oddechowych. Wejście do niej stanowią nozdrza przednie a wyjście nozdrza tylne. Jama nosowa ograniczona jest od góry przez kość nosową, czołową i przez blaszkę kości sitowej, od dołu przez wyrostek podniebienny szczęki i blaszkę kości podniebiennej, przyśrodkowo przez kostna przegrodę nosa a od tyłu przez przednią powierzchnię trzonu kości klinowej z boku zaś przez trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
małżowiny nosowe wytwarzające przewody nosowe.

Wysłana jest błoną śluzową i nabłonkiem wielorzędowym migawkowym. Funkcją nabłonka jest zwilżanie powietrza, oczyszczanie z zanieczyszczeń i ogrzewanie. W błonie śluzowej znajdują się komórki kubkowe i gruczoły cewkowo - pęcherzykowe wydzielające śluz. W okolicy węchowej znajduje się nabłonek węchowy zawierający komórki zmysłu powonienia.

ZATOKI Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
PRZYNOSOWE

Zatoki przynosowe są to jamy, które łącza się z jama nosową. Zatoki przynosowe są parzyste i różnią się kształtem oraz wielkością. Wyróżnia się zatoki: szczękowe, czołowe, sitowe i klinowe.

PODNIEBIENIE

Podniebienie jest sklepieniem jamy ustnej, które składa się z podniebienia twardego i miękkiego. Podłożem dla podniebienia twardego jest wyrostek podniebienny szczęki i blaszka kości podniebiennej. Podniebienie twarde przechodzi w podniebienie miękkie. Pośrodku podniebienia miękkiego znajduje się języczek podniebienny a po jego obu stronach znajdują się dwa fałdy: przedni - łuki podniebienno - językowe i tylne - łuki podniebienno - gardłowe, między którymi po obu stronach znajdują się migdałki. Oba łuki wraz z języczkiem tworzą cień gardzieli, która dzięki ruchom podniebienia miękkiego może się otwierać i zamykać.

GARDŁO

Gardło jest to szeroki przewód mięśniowo - błoniasty o długości około 12 centymetrów. Jest wspólnym początkowym odcinkiem dróg oddechowych i pokarmowych. Zbudowane jest z mięśni płaskich zwierających lub podnoszących gardło. Mięśnie pokryte są błoną śluzową, która zawiera gruczoły gardłowe wydzielające śliską ciecz zmniejszającą tarcie. Pod względem anatomicznym gardło dzieli się na trzy części: nosową, ustną i krtaniową.

KRTAŃ

Krtań jest głównym narządem głosowym. Ma kształt rury o chrzestnym rusztowaniu. Wysłana jest błoną śluzową i zaopatrzona w mięśnie. Chrzęstny szkielet Szkielet zespół mocnych, twardych elementów, które nadają kształt ciału, jest rusztowaniem i miejscem przyczepu mięśni, ochrania niektóre części ciała. U bezkręgowców występuje szkielet ... Czytaj dalej Słownik biologiczny krtani składa się z: chrząstki tarczowej zwanej jabłkiem Adama, chrząstki pierścieniowatej, nagłośniowej i z parzystych chrząstek nalewkowatych i tarczowych miedzy, którymi znajdują się wiązadła głosowe. Wiązadła te wchodzą w skład warg głosowych a ich wolny brzeg, czyli fałdy głosowe ogranicza nagłośnia. Szerokość szpary głośni oraz jej kształt, a także długość warg głosowych i ich napięcie reguluje aparat składający się z dwóch chrząstek, wiązadeł i mięśni.

DOLNE DROGI ODDECHOWE

TCHAWICA

Tchawica Tchawica odcinek układu oddechowego kręgowców lądowych, znajdujący się pomiędzy krtanią a oskrzelami lub płucami. U człowieka zbudowana jest z chrząstek podkowiastych i służy do ogrzewania i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ma długość około 10 - 12 centymetrów. Rozpoczyna się poniżej chrząstki piersiowej krtani i kończy charakterystycznym rozdwojeniem.

OSKRZELA

Oskrzela Oskrzela element dróg oddechowych lądowych kręgowców. Oskrzela powstają jako dwa odgałęzienia tchawicy. U człowieka prawe jest krótsze, szersze i skierowane bardziej ku dołowi, lewe dłuższe i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są rozgałęzieniami tchawicy, która dzieli się na dwa oskrzela główne: prawe i lewe.. Oskrzelo prawe jest krótsze i biegnie bardziej stromo w stronę lewego oskrzela. Oskrzelo lewe tworzy z tchawica kąt większy niż 900 a poza tym jest znacznie dłuższe od oskrzela lewego. Oskrzelo główne prawe dzieli się na oskrzela płatowe: górne, środkowe i dolne oskrzelo dolne zaś jest podzielone na dwa oskrzela płatowe: górne i dolne. Każde oskrzelo płatowe dzieli się na oskrzela segmentalne. Wyścielone są błoną śluzową pokryta nabłonkiem migawkowym. W ścianie oskrzeli znajdują się ułożone podkowiasto chrząstki.

OSKRZELIKI

Oskrzeliki są odgałęzieniami najmniejszych oskrzeli trzeciego rzędu. Wysłane są nabłonkiem jednowarstwowym. Oskrzeliki końcowe dzielą się na dwa oskrzeliki oddechowe, które w swych ścianach mają pojedyncze pęcherzyki płucne. Oskrzeliki oddechowe dzieląc się wielokrotnie zwiększają liczbę pęcherzyków płucnych i w końcowym odcinku powstaje drzewo Drzewo Symbolika: wzrost, drabina do nieba, odradzanie się, jedność, wielkość, sprawiedliwość, królewskość, kara, szubienica, krzyż, odkupienie, miłość, ofiara, wróżba, stałość, nadzieja, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich pęcherzykowe tzw. grono.

PŁUCA

Płuca są parzystymi narządami znajdującymi się w klatce piersiowej. Zbudowane są z bogato rozgałęzionego drzewa oskrzelowo - oskrzelikowego pokrytego miąższem płucnym składającym się z: pęcherzyków płucnych, naczyń krwionośnych i tkanki łącznej. Całe płuca otoczone są opłucną. Płuca mają kształt kopuły z wklęsłą podstawą. Ich boczna część przylega do żeber zaś część przeciwległa nazywa się przyśrodkową. Pośrodku powierzchni przyśrodkowej położona jest wnęka płucna, przez którą wchodzą: oskrzela główne, tętnica i żyła płucna, tętnice i żyły oskrzelowe, naczynia limfatyczne oraz nerwy.

Płuco lewe zbudowane jest z dwóch płatów: górnego, dolnego oraz szczeliny miedzypłatowej dużej. Przedni brzeg górnego płata ma charakterystyczne sercowate wycięcie. Najniższa część płata górnego lewego tworzy języczek dochodzący do przepony. Płuco prawe zaś składa się z trzech płatów: górnego, środkowego i dolnego. Górny płat oddzielony jest od środkowego szczelina Szczelina spękanie. Widoczny odstęp w ścianie skalnej.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
międzypłatową małą a dolny od środkowego szczeliną dużą.

Płuca się narządami bardzo lekkimi i cechują się dużą zdolnością rozciągania w czasie wdechu i opadania podczas wydechu. Jest to możliwe dzięki jamie opłucnej, która jest staranny.

PRZEPONA

Jest to płaski i cienki mięsień oddechowy, który oddziela jamę brzuszna od jamy klatki piersiowej. W czasie skurczu przepona Przepona diafragma - mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej. Rytmiczne skurcze przepony uczestniczą w mechanizmie oddychania. Przepona występuje tylko u ssaków (przeponowce).
Czytaj dalej Słownik biologiczny
obniża się powodując zwiększenie objętości klatki piersiowej a wynikiem tego jest wdech.

  1. FIZJOLOGIA Fizjologia dziedzina biologii, która zajmuje się badaniem czynności życiowych organizmów, np. fizjologia roślin, zwierząt. Problematykę badań fizjologii stanowi funkcjonowanie organizmu na różnych ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ODDYCHANIA

WYMIANA GAZOWA

W wymianie gazowej wyróżnia się trzy fazy:

1. Wymiana gazowa zewnętrzna, która zachodzi w pęcherzykach płucnych i polega na łączeniu się hemoglobiny z tlenem, którego stężenie w płucach jest duże oraz powstawania dwutlenku węgla, którego stężenie w płucach jest mniejsze,

2. Wymiana gazowa wewnętrzna, która zachodzi w tkankach i komórkach ciała, stężenie dwutlenku węgla jest tutaj większe niż stężenie tlenu, więc hemoglobina Hemoglobina czerwony barwnik oddechowy występujący w erytrocytach kręgowców i (bezpostaciowo) w krwi niektórych pierścienic. Jest to białko złożone. Makrocząsteczka hemoglobiny zbudowana jest z ... Czytaj dalej Słownik biologiczny łączy się z dwutlenkiem węgla i pozostawia transportowany z płuc tlen,

3. Oddychanie komórkowe, w którym przy udziale tlenu dochodzi do utleniania, czyli biologicznego spalania substancji odżywczych w wyniku, czego powstaje energia. Produktami ubocznym w tym procesie są dwutlenek węgla i woda.

MECHANIZM ODDYCHANIA

W mechanizmie oddychania wyróżnia się dwie fazy:

1. Czynna, czyli wdech - odbywa się pod wpływem skurczu mięśni międzyżebrowych i przepony. W wyniku tego zwiększa się pojemność klatki piersiowej, następuje rozciąganie płuc, spadek ciśnienia i przenikania powietrza do płuc,

2. Bierna czyli wydech - spowodowany jest rozkurczem mięśni oddechowych co prowadzi do zmniejszenia się pojemności klatki piersiowej i wypchnięcia powietrza z płuc na zewnątrz.

TYPY ODDYCHANIA

Wyróżnia się dwa typy oddychania:

  1. Typ brzuszny - występuje u mężczyzn a główną rolę w oddychaniu odgrywają ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny przepony,
  2. Typ piersiowy - występuje u kobiet, zasadniczą funkcję spełniają mięśnie międzyżebrowe.