Higiena jest nauką, która zajmuje się badaniem wpływów środowiska zewnętrznego na  zdrowie Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny człowieka, jak również dba o jego jak najdłuższe utrzymanie.

Higiena osobista i jej zasady są niezbędne do prawidłowego pielęgnowania i zachowania zdrowia. Na zdrowie człowieka wpływa higiena ciała a także aktywny tryb życia i właściwy odpoczynek.

Największa ilość zgonów w naszym kraju jest spowodowana chorobami dotyczącymi układu krążenia.

Układ krążenia to zamknięty układ naczyń, w których przepompowywana jest krew Krew Symbol ofiary, oczyszczenia, męczeństwa, wtajemniczenia, rodu, pokrewieństwa.
Starożytność Biblia, Stary Testament KREW PRZELANA: Kain, zabijając brata, przelał jego krew, był ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
dzięki ciężkiej pracy centralnie położonego serca.

Wyróżnia się dwa krwioobiegi. Jeden to obieg płucny, tzw. obieg mały. Zaopatruje on krew w niezbędny tlen. Drugim jest obieg duży, obwodowy. Jego zadaniem jest rozprowadzenie utlenionej już krwi do wszystkich komórek i tkanek organizmu. Objętość krwi, jaka przepływa podczas tych obiegów jest różna, ponieważ zmienia się ona pod wpływem naczyniowego oporu oraz zmian ciśnienia w tętnicach.

Układ krążenia nazywamy jest często układem transportowym, dlatego, że to właśnie krew poprzez naczynia krwionośne dostarcza potrzebne do życia składniki po całym ustroju. Funkcją transportową krwi jest również to, że oczyszcza ona powstałe zbędne produkty pochodzące z przemiany materii, aby je potem dostarczyć do narządów, które zajmują się wydalaniem substancji z organizmu. Dla tkanek przynoszony jest tlen oraz substancje treściwe.

Układ krążenia pełni też funkcję regulacyjną. Polega ona na dostarczeniu wszystkim tkankom hormonów oraz witamin, które regulują procesy na terenie żywego organizmu.

Serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
to rytmicznie i ciężko pracujący jamisty mięsień. Jego głównym zadaniem jest przetransportowanie krwi z naczyń żylnych do tętniczych oraz utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w tętnicach. Dzięki temu jest zapewniony stabilny tętnicowy i żylny przepływ krwi, jak również transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny przez rozbudowaną sieć włosowatych naczyń krwionośnych.

Ciężka praca, jaką wykonuje serce, wymaga dostarczenia temu organowi dużej objętości tlenu. Warunek ten mogą spełnić naczynia wieńcowe, do których należą żyły i tętnice, i dzięki którym serce jest prawidłowo ukrwione.

Waga Waga Waga symbolizuje sprawiedliwość, umiarkowanie, uczciwość, sąd, równowagę, powagę, ciężar, równość, strach, niedostatek, śmierć, dwoistość, powściągliwość.
Starożytność ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
serca wynosi jedynie 1200 całej wagi ciała, ale aż 110 całkowitej krwi tętniczej jest kierowana do tego mięśnia właśnie dzięki tętnicom wieńcowym.

Podstawa funkcjonowania serca to jego automatyzm. Oznacza to, że sam narząd nie reguluje wykonywanych przez siebie funkcji, które odpowiadałyby na zapotrzebowania organizmu. Bardziej dokładne mechanizmy, jakie regulują czynności pełnione przez serca są to mechanizmy poza sercowe, dzięki którym praca serca może ulec niemałemu przyśpieszeniu. Przykładem może być, np. praca fizyczna, gdy organizm domaga się większego niż zazwyczaj wysiłku. Po tym czasie czynność serca się zwalnia i następuje powrót do normalnego funkcjonowania.

Aby krew mogła swobodnie krążyć pomiędzy sercem a naczyniami, musi panować odpowiednie ciśnienie, które wytwarza się w ciągu pracy nasze serce. To ciśnienie zawsze zmuszone do pokonywania oporu stawianemu przez naczynia, który jest przeciwstawny do ruchu. Jak wysokie będzie aortowe ciśnienie krwi zależy to od dwóch podstawowych czynników, a są nimi: intensywność funkcji serca oraz wielkość sumy wszystkich oporów stawianych przez naczynia.

Do prawidłowej pracy serca dochodzi również właściwy stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny naczyń prowadzących krew zarówno po względem szerokości światła ich przewodów, jak i grubości ściany naczynia na danym odcinku. Jest to warunek sprawnego funkcjonowania układu krążenia.

Jest wiele chorób dotyczących tegoż układu. Najbardziej powszechne to nadciśnienie tętnicze, choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
wieńcowa, dychawica sercowa, czyli niewydolność krążenia, zawał serca oraz wstrząs i zapaść, spowodowane niewydolnością krążenia pochodzenia obwodowego.

Do najbardziej rozpowszechnionych chorób układu krążenia należą:

Nadciśnieniem nazywamy stan, kiedy płynąca z serca krew posiada ciśnienie wyższe niż140/90 mmHg.

Pod względem klinicznym wyróżniamy dwa rodzaje nadciśnienia tętniczego, pierwotne oraz wtórne.

Przyczyną nadciśnienia pierwotnego jest szybki wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ciśnienia bez jakiejkolwiek jasnej przyczyny. Może to być spowodowane np. przez genetyczne czynniki dziedziczone z pokolenia na pokolenie, zaburzenia nerwicowe lub ciągłe napięcia psychiczne, a także zaburzenia snu i czuwania. Przyczyną nadciśnienia wtórnego dodatkowo do objawów pierwotnych odczuwane są bóle oraz zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, szumienie w uszach.

Czasami przy obniżanym i niekontrolowanym ciśnieniu może dojść do ostrych skutków niedomagania serca, które pojawiają się w postaci porażeń, niedowładów, obrzęku płuc. Główną przyczyną nadciśnienia tętniczego jest tętnicowa miażdżyca.

Przy leczeniu nadciśnienia potrzebna jest ścisłe współdziałanie z lekarzem prowadzącym. Każdy, kto choruje na tę przypadłość, powinien regularnie mierzyć ciśnienie i regularnie zażywać przepisane przez leczącego leki. Nie można również rezygnować z aktywnego wypoczynku i częstej aktywności fizycznej.

Aby zapobiec i z powodzeniem leczyć wysokie ciśnienie wymagana jest również zmiana w dotychczasowym żywieniu się. Nowa dieta Dieta [z gr. diaita - sposób życia] sposób odżywiania oparty na zasadach dietetyki, [z niem. Diät] wynagrodzenie dla osób sprawujących różne funkcje społeczne, np. radnych, posłów do ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych polecana jest przede wszystkim otyłym osobom. Dla nadciśnieniowców najlepsze są duża ilość warzyw, ziemniaków, orzechów, ryb, suszonych owoców, ryżu. Powinno się ograniczyć do minimum spożycie soli. Jej nadmierne ilości zostają wchłonięte do krwi, tam wiąże się z wodą, co zwiększa ciśnienie tętnicze.

Innym dość groźnym schorzeniem jest niewydolność układu krążenia. Wywołane jest ono przez różnicę pomiędzy objętością tlenu potrzebną sercu a ilością, jaka zostanie jemu dostarczona.

Różne sytuacje, które powodują zwiększenie pracy mięśnia sercowego, będą też zwiększały tlenowe zapotrzebowanie. Mogą wtedy wystąpić utrudnienia w pobraniu i dostarczeniu tego pierwiastka do głównego narządu i właśnie taką przypadłość nazywamy sercową niewydolnością krążenia.

Dychawica sercowa to szczególny rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny schorzenia, w którym niespodziewanie pojawia się przekrwienie płuca, co wywołuje raptowne duszności.

Choroba ta może wystąpić napadowo, np. po znacznym wysiłku fizycznym albo przy przewlekłej niewydolności krążenia. Atak duszności trwa około kilku minut a nawet godzin. Ból przy tym jest ugniatający albo ściskający. Promieniuje on często do lewej części ciała, do barku i ramienia. Dodatkowo towarzyszy temu ogólny niepokój oraz wrażenie kołatania serca i braku tchu.

Dla przyspieszenia poprawy podczas napadu bólu osoby z taką dolegliwością powinny zachować spokój zarówno wewnętrzny, jak i fizyczny. Jest to podstawowy warunek polepszenia samopoczucia.

Leczenie tej choroby polega na przyjmowaniu środków nasercowych oraz dostarczaniu tlenu. Nie każdy atak bólu w okolicy serca lub mostka musi być utożsamiany z zawałem. Wszystkie silne i powtarzające się bóle w okolicy mięśnia sercowego są jednak sygnałem dość groźnym i niebezpiecznym.

Niewydolność krążenia może też być pochodzenia poza sercowego, czyli obwodowego. Zakłócenie krążenia krwi w tym przypadku wywołane jest przez zmniejszenie specyficznego stanu napięcia w naczyniach krwionośnych. Pozwala ono na przejście krwi przez całą sieć tych naczyń. Takie napięcie powoduje znaczne spowolnienie szybkości, z jaką płynie krew, a czasem w niektórych częściach ciała i jej zatrzymanie.

Oznaką ostrego stanu obwodowej niewydolności krążenia jest czasem wstrząs albo zapaść. Chory wymaga wtedy niezwłocznej pomocy lekarskiej oraz leczenia środkami, które pobudzą szybko oddychanie, a także krążenie, np. kofeina, czy koramina.

Inna niebezpieczną chorobą jest choroba wieńcowa.

Jej początek jest różny. Choroba ta może pojawić się nagle i niespodziewanie, co gorsza nawet u osób zdrowych. Bardzo często to dolegliwości skłaniają jednak do złożenia wizyty u lekarza.

Objawami choroby wieńcowej są napady bólów za mostkiem albo około sercowych. Są one objawem nierówności pomiędzy pracą mięśnia sercowego a ukrwieniem tego narządu.

Główna przyczyną są tutaj zmiany miażdżycowe w tętnicach. W ścianach naczyń krwionośnych powoli osadzają się twardniejące złogi. Tętnice dzięki temu zawężają swoje światło, stają się mniej elastyczne i utrudniony jest w ten sposób do serca dopływ krwi.

Choroba wieńcowa przejawia się czasami jako dusznica bolesna albo zawał serca. Atak bólu występuje nie rzadko po wysiłku fizycznym lub po zdenerwowaniu się. Dodatkowymi objawami są zaburzenia w układzie pokarmowym oraz uczucie lęku i strachu. Podczas napadu występuje u chorego bladość skóry, a jego ciało zalewa zimny pot.

Stopień niedokrwienia serca wskazuje na to jak będą nasilone i ciężkie objawy. Są one silniejsze proporcjonalnie do ilości niezbędnej doprowadzanej do mięśnia sercowego krwi. Im jest ona mniejsza, tym i objawy będą silniejsze. Badanie EKG wskazuje ocenę tych zmian.

Jeżeli dojdzie do ataku dusznicy bolesnej należy wtedy podać silne środki (nitrogliceryna), które rozszerzą wieńcowe naczynia.

Zapobieganie tym chorobom polega na unormowaniu warunków życia oraz pracy.

Zawał serca może wystąpić jako końcowe stadium przy występującej w krążeniu niewydolności.

Przyczyną zawału jest zupełne zamknięcie światła w naczyniu krwionośnym w sercu. Następstwem tego jest całkowity brak dopływu krwi i przerwanie w dostarczaniu tlenu do serca. Powstaje wtedy w tkance martwica.

Rozmiar zawału serca jest związany z wymiarem światła naczynia oraz lokalizacji, gdzie doszło do przerwania krążenia tętnicowego krwi. Nagły zgon następuje wtedy, gdy miejsce martwicy jest rozległe. Jeśli obszar ten nie jest duży, występują wtedy charakterystyczne objawy: silny ból w okolicy mostka, który trwa przez godziny, a czasem nawet do dwóch dni, promieniujący w stronę szyi ból, stany lękowe, szybkie tętno, blada, zlana zimnym potem twarz. Chory jest w stanie wstrząsu, ten z kolei może być bezpośrednią przyczyną zagrożenia życia.

Kiedy zawały się powtarzają , może to doprowadzić do powstania tętniaka poza zawałowego serca.

Jeśli chory przeżyje wstrząs, wtedy niedokrwiony człon mięśnia sercowego będzie obumierał i nastąpi proces rozpadu. Następnie ulegnie on stopniowemu wsysaniu i zbliznowaceniu. Proces ten potrwa 3 - 6 tygodni, chory w tym, czasie wymagać będzie spokoju oraz gruntownego leczenia.

Po ostrym zawale rokowania są zawsze ostrożne, bo aż do miesiąca po ataku istnieje niebezpieczeństwo powikłań, np. zatory tworzące się w płucnym krążeniu lub w krążeniu dużym, pęknięcie serca, migotanie komór, zatrzymanie pracy serca, nieodwracalny wstrząs i obrzęk płuc.

Zawały najczęściej dotykają mężczyzn, co stanowi około 80%. Zdarzają się one w spoczynku. W ciągu doby zawały zdarzają się w godzinach porannych.

Możliwości do przeciwdziałania chorobom w układzie krążenia są duże, ale najważniejsze jest, aby jak najszybciej wykryć wszystkie niepokojące stany chorobowe. Powinien być również skuteczna opieka nad chorymi, aby nie dopuścić do przewlekłych oraz ostrych niewydolności w krążeniu.

Mała część zawałów, bo tylko 10%, przebiega bez żadnych oznak.

Profilaktycznie nie powinno się palić papierosów, unikać stresów, systematycznie mierzyć ciśnienie tętnicze, a wolny czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich powinien być przeznaczony na aktywność ruchową. Osoby szczególnie narażone na choroby układu krążenia muszą właściwie się odżywiać i dbać o higienę tego układu.

Na takie schorzenia cierpi znaczna liczba Polaków, bo aż co dziesiąty z nich i co siódma Polka są dotknięci chorobą ze strony tego układu. Choroby te są też główną przyczyną ogromnej ilości zgonów.

Wiek ludzi zapadających na choroby układu krążenia stale się obniża, także prognozy przyszłościowe są zatrważające.

Wzrosły liczby wśród naszych znajomych przypadki zawałów jako przyczyna ciągłego stresu, a przeraźliwy sygnał karetki pogotowia niezauważenie stał się jednym ze składowych hałasu ulicznego.