Występowanie bakterii:

Bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu ... Czytaj dalej Słownik biologiczny zamieszkują wszystkie dostępne środowiska. Ich obecność wykrywa się począwszy od najwyższych szczytów górskich do najgłębiej położonych rejonów oceanu. Zakres temperatur w jakich są w stanie przeżyć również bywa bardzo rozpięty. Wytrzymują one bowiem bardzo niskie, mroźne temperatury ale mogą tez występować w gorących źródłach.

W każdym z wymienionych ekstremalnych środowisk występuje oczywiście specyficzny gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny bakterii. Wśród bakterii spotykamy także pasożyty, są one przystosowane do bytowania we wnętrzu lub na powierzchni organizmów zarówno zwierzęcych jak i roślinnych. Bytując na innych organizmach produkują różnego rodzaju toksyny, które w wielu przypadkach są przyczyną chorób bakteryjnych. Środowiskiem, które obfituje w organizmy bakteryjne jest także powietrze, zwłaszcza jeśli jest ono zanieczyszczone, gdyż mogą się one przenosić na drobinach wielu zanieczyszczeń.

Środowiskiem zdominowanym przez drobnoustroje Drobnoustroje mikroorganizmy - organizmy jednokomórkowe o różnej przynależności systematycznej - bakterie, sinice, pierwotniaki oraz niektóre glony i grzyby. Odgrywają dużą i różnorodną rolę w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest gleba. Ilość bakterii w glebie zależy od jej rodzaju. Najwięcej organizmów bakteryjnych zasiedla ziemię próchniczną. W jednym gramie gleby może być nawet kilka miliardów komórek bakterii. Liczba drobnoustrojów zależy także od głębokości profilu glebowego. Największa liczebność występuje w obrębie powierzchni. Aby obliczenia wyglądały bardziej przekonująco można podać liczebność bakterii dla 1 hektara powierzchni, gdzie ilość drobnoustrojów może wynosić nawet kilka ton. W najgłębiej położonych warstwach liczba bakterii spada, niemniej jednak sięgają one aż do kilkunastu metrów w głąb.

Środowiskiem, które jest także bardzo dogodne dla bakterii są różnego typu wody. Bakterie występują w morzach, rzekach, stawach, studniach, jeziorach czy kałużach. Liczba bakterii w danym środowisku wodnym zależy od natlenienia i zawartości substancji pokarmowych. W jednym cm3 wody czasem występuje około kilkuset tysięcy organizmów bakteryjnych. W zbiornikach wodnych najobficiej zasiedlone są pokłady mułowe.

Ta warstwa jest w niektórych przypadkach znacznie liczniej zasiedlona niż gleba.

Bogato zasiedlane przez bakterie są organizmy żywe. Wśród tych bakterii możemy wyróżnić wspomniane wcześniej pasożytnicze jak i takie, które tworzą naturalną florę bakteryjną. Takie bakterie, będące zazwyczaj symbiontami, które w zamian za środowisko życia ( niszę ekologiczną), dostarczają niektórych cennych substancji. Przykładem takich układów może być  symbioza Symbioza współżycie organizmów należących do dwóch różnych gatunków, przy czym albo obydwie strony czerpią z tego układu korzyści, albo przynajmniej jeden z organizmów, nie przynosząc szkody ... Czytaj dalej Słownik biologiczny bakterii brodawkowych z roślinami motylkowatymi.

Budowa komórki bakteryjnej:

Rozmiary komórek bakterii są bardzo niewielkie. Są to najmniejsze ( nie wliczając riketsji - są to pasożyty komórek roślinnych lub zwierzęcych), organizmy żywe. Wielkość bakterii waha się w granicach od 0,2 μm do kilkunastu μm. Zróżnicowanie pod względem kształtu jest również bardzo duże. Wśród bakterii możemy spotkać kuliste albo owalne ziarniaki, cylindryczne pałeczki, wydłużone laseczki, czy formy spiralne do których należą krętki oraz śrubowce.

Bakterie mogą występować pojedynczo lub w koloniach. Kolonia Kolonia zagraniczna posiadłość jakiegoś państwa (często zamorska), uzależniona od niego i będąca terenem jego ekspansji politycznej i eksploatacji gospodarczej.
Czytaj dalej Słownik historyczny
tworzy się jeśli po podziale ciała bakterii nie następuje jej rozdzielenie. Ułożenie komórek w kolonii może być bardzo różne.

Może przyjmować formy łańcuszkowe, jak u Streptococcus czy nieregularne jak u Staphylococcus.

Część spośród przedstawicieli bakterii posiada zdolność do poruszania się. Możliwa jest ona dzięki rzęskom, które zlokalizowane są na powierzchni ciała bakterii. Ich liczba i ułożenie jest bardzo różne.

Od zewnątrz komórkę bakterii może otaczać warstwa śluzu. Jest to zazwyczaj substancja utworzona przez glikany. Rolą otoczki jest ochrona komórki przed niesprzyjającymi zewnętrznymi warunkami a szczególnie przed utrata wody z komórki. Pod śluzem położona jest ściana komórkowa. Otacza ona cytoplazmę, w której uorganizowane są pozostałe organelle komórkowe.

Bakterie należą do organizmów prokariotycznych, nie posiadają więc jądra komórkowego a ich materiałem genetycznym jest nukleoid. Jest to kolista cząsteczka kwasu nukleinowego, która leży luźno w cytoplazmie. Rola nukleoidu jest podobna do roli jądra komórkowego.

W obrębie cytoplazmy leżą białka, które spełniają określone funkcje życiowe. Istotna w przebiegu biosyntezy białka jest rola rybosomów, na których odbywa się  transkrypcja Transkrypcja zapis dawnego tekstu jak najbardziej zbliżony do tekstu współczesnego.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
RNA. Za procesy przetwarzania energii odpowiadają mezosomy Mezosomy wpuklenia błony komórkowej prokariontów pełniące podobną rolę jak mitochondria u eucaryota. Ponadto biorą udział w rozdziale materiału genetycznego w czasie podziału komórki. komórka ... Czytaj dalej Słownik biologiczny a u niektórych bakterii przeprowadzających proces fotosyntezy w obrębie komórki zlokalizowane są chromatofory. Niektóre bakterie gromadzą w komórce substancje zapasowe, którymi najczęściej są glikogen, tłuszcze oraz białka.

Czynności życiowe bakterii.

Bakterie posiadają bardzo prosta budowę komórki a mimo to komórka ta spełnia wszystkie czynności życiowe, które występują u większości organizmów żywych. Dla świata bakterii charakterystyczne są następujące funkcje: oddychanie, odżywianie oraz rozmnażanie.

Odżywianie:

Pod względem uzyskiwania pokarmu bakterie dzielimy na samo i cudzożywne, czyli odpowiednio autotrofy Autotrofy organizmy odżywiające się samożywnie. Należą do nich niektóre bakterie (chemosynteza, fotosynteza), sinice i rośliny. Ze względu na rodzaj energii wykorzystywanej do tego procesu ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i heterotrofy. Większość organizmów bakteryjnych to formy heterotroficzne. Ich cechą jest brak umiejętności do

Wytwarzania materii organicznej z dostępnych prostych substancji mineralnych. Pobierają one ze środowiska gotowe już substancje w postaci złożonych związków organicznych. Ponieważ pobranie tak dużej cząsteczki białka , tłuszczu czy węglowodanu jest przez ścianę komórkową utrudnione, bakterie te rozwiązały problem rozkładając te związki na prostsze na zewnątrz organizmu. Tuż przed wchłonięciem związki te poddawane są rozkładowi pod wpływem działanie odpowiednich enzymów wydzielanych do środowiska. Powstałe proste związki są wchłaniane na zasadzie osmozy.

Wśród form heterotroficznych wyróżniamy także saprofity Saprofity roztocza - cudzożywne organizmy niezwierzęce, które odżywiają się martwą materią organiczną, rozkładając szczątki roślinne i zwierzęce. Do s. należą m.in. bakterie fermentacyjne i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i pasożyty. Organizmy saprofityczne rozkładają martwą materię organiczną, zapewniając jej stały przepływ w przyrodzie.

Pasożyty pobierają pokarm Pokarm związki chemiczne, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pobrane ze środowiska zewnętrznego. autotrofizm, heterotrofizm.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
kosztem innych organizmów, najczęściej żerując na ich tkankach.

Tylko niewielka część spośród wszystkich bakterii jest w stanie przeprowadzać proces fotosyntezy czy chemosyntezy. Fotosynteza Fotosynteza autotroficzny sposób odżywiania się roślin, sinic oraz niektórych bakterii (zielone i purpurowe). W procesie fotosyntezy przy udziale energii świetlnej z prostych związków mineralnych tworzą ... Czytaj dalej Słownik biologiczny możliwa jest dzięki obecności zielonego barwnika, którym może być chlorofil. Jest to jednak inna odmiana tego związku od tej która występuje w roślinach wyższych, gdyż jest to tzw. bakteriochlorofil. Dzięki niemu organizmy te mogą korzystać z energii świetlnej i wytwarzać potrzebne im substancje organiczne.

Proces chemosyntezy przebiegający u drugiej grupy bakterii autotroficznych przebiega odmiennie, gdyż nie wymaga udziału światła ani barwników fotosyntetycznych.

Energię potrzebną do przemian uzyskują w czasie utlenienia różnych związków organicznych. Mogą one wykorzystywać siarkowodór, amoniak, żelazo, azot i wiele innych substancji. W czasie utleniania tych związków dochodzi do wytworzenia znacznej ilości energii, która może być następnie wykorzystana do prowadzenia innych procesów życiowych.

Przykładem bakterii chemosyntetyzujących są bakterie nitryfikacyjne. Mają one zdolność do utleniania amoniaku do azotanów. Proces ten nazywamy nitryfikacją. Zachodzi on w dwóch etapach, z których każdy przeprowadzany jest przez inne bakterie. I tak utlenianie amoniaku do azotynów przeprowadzają nitrozobakterie (Nitrosomonas ), a proces utleniania azotynów do azotanów właściwy jest dla nitrobakterii ( Nitrobacter).

Oddychanie:

W wyniku tego procesu dochodzi do pozyskania energii, która jest niezbędna dla życia. Pozyskiwanie energio że odbywać się na drodze tlenowej ( aeroby) lub beztlenowej ( anaeroby).

Proces oddychania u bakterii przebiega podobnie do procesu jaki ma miejsce u innych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Materia zostaje rozłożona przez enzymy Enzymy białkowe biokatalizatory, zwiększające szybkość reakcji biochemicznych na drodze specyficznej aktywacji substratów. Enzymy obniżają energię aktywacji reakcji chemicznych i w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oddechowe, po czym ulega utlenieniu w obecności tlenu atmosferycznego. Substancje złożone zostają rozłożone na prostsze związki takie jak  woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich czy dwutlenek węgla a w czasie tych procesów następuje wydzielenie znacznej ilości energii, potrzebnej do prowadzenia procesów życiowych.

Niektóre bakterie nie potrzebują tlenu, oddychają beztlenowo. Przebiega u nich tzw. proces fermentacji, w czasie którego powstają związki organiczne o prostej budowie( fermentacja Fermentacja przemiana kataboliczna, w której węglowodany (po glikolizie) ulegają utlenieniu w warunkach beztlenowych do alkoholi lub kwasów karboksylowych. Wyróżnia się m.in. fermentację alkoholową, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny alkoholowa). Istnieje wiele gatunków dla których tlen w środowisku działa toksycznie (  beztlenowce Beztlenowce anaeroby - organizmy zdolne do życia w środowisku pozbawionym tlenu lub zawierającym tlen w ilości śladowej. Uzyskują energię w procesach fermentacji lub utleniania związków organicznych. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny fakultatywne), ale są tez takie bakterie dla których zawartość tlenu w powietrzu jest obojętna ( beztlenowce względne).

Fermentacja jest procesem w czasie którego następuje enzymatyczny rozpad substancji organicznych, przebiegającym bez udziału tlenu. W czasie tego procesu wydziela się dwutlenek węgla i powstają związki organiczne o nieco prostszej budowie. Cukry są rozkładane na kwas mlekowy lub alkohol. Wykorzystywane mogą być różne substancje , poza węglowodanami bakterie mogą wykorzystywać także kwas moczowy czy mocznik. Ilość uwalnianej energii w czasie fermentacji jest jednak bardzo niewielka w porównaniu z oddychaniem tlenowym. Aby uzyskać dostatecznie dużo energii bakterie fermentacyjne muszą przetwarzać bardzo dużą ilość związków organicznych.

Rozmnażanie:

Bakterie rozmnażają się głównie bezpłciowo. Nowa komórka potomna powstaje poprzez podział komórki macierzystej. Powstająca komórka jest pod względem genetycznym identyczna jak komórka z której powstaje.

Wymiana materiału genetycznego może nastąpić w wyniku tzw. procesów płciowych, które porównywalne są do typowego rozmnażania płciowego. Przed dokonaniem podziału bakterii musi dojść do podwojenia się ilości cytoplazmy oraz nukleoidu.

Pierwszy etap podziału komórki to powstanie przewężenia lub fragmentów ściany dzielącej w obrębie komórki dzielącej się. U niektórych bakterii może dojść do wytworzenia wypukleń, które po osiągnięciu pewnego rozmiaru odrywają się od komórki i tworzą nowy organizm. Jest to drugi rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny rozmnażania bezpłciowego zwany pączkowaniem.

Jeśli warunki środowiska są dogodne to podziały komórek mogą następować bardzo często, nawet co kilkanaście minut. W momencie kiedy dochodzi do zmiany warunków na niekorzystne spada intensywność procesów życiowych, jeśli warunki nie polepszają się a ma miejsce nagromadzenie Nagromadzenie zagęszczenie na pewnym odcinku utworu wielu analogicznych elementów w formie np. wyliczenia. Mogą to być synonimy, określenia bliskoznaczne, wyrazy o podobnym zabarwieniu. Celem ich ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich szkodliwych metabolitów to część bakterii przechodzić może w  stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny anabiozy, czyli życia utajonego. Komórka zaczyna wysychać i otaczać się grubą warstwą ściany komórkowej. Powstają w ten sposób formy przetrwalnikowe, które są odporne na działanie najbardziej niekorzystnych warunków środowiska. W momencie poprawy warunków bytowych metabolizm Metabolizm przemiana materii. Jest to całokształt przemian biochemicznych zachodzących w organizmie. Metabolizm zachodzi we wszystkich organizmach żywych i charakteryzuje się wysokim ... Czytaj dalej Słownik biologiczny powraca i bakteria znów może funkcjonować normalnie. Przetrwalnik może utrzymywać żywotność bardzo długo. Istnieją przypadki odtworzenia się bakterii po okresie bliskim 30 lat.

U bakterii nie występuje rozmnażanie płciowe. W czasie kontaktu płciowego u bakterii ( poprzez procesy płciowe), nie dochodzi do zwiększenia liczby osobników. Ma miejsce natomiast wymiana materiału genetycznego. Z jednej komórki bakteryjnej do drugiej, poprzez pili płciowe zostaje przekazywany kwas nukleinowy. Dzięki takim procesom możliwa jest zmienność osobnicza, która na skutek zachodzącego tylko i wyłącznie rozmnażania bezpłciowego gwałtownie spada.

Bakterie zdolne do wiązania azotu z powietrza.

Ponieważ azot jest pierwiastkiem biogennym, wchodzącym w znacznej ilości w skład wszystkich białek organizmu, jego zapotrzebowanie przez organizmy żywe jest znaczne. Azot stanowi duży procent wagowy oprócz wodoru, węgla i tlenu w masie cząsteczek białka.

Ilość dostępnego azotu dla organizmów żywych jest jednak niewielka. Pomimo, iż jego zasoby w atmosferze są olbrzymie, większość organizmów żywych nie jest w stanie go wykorzystać. Istotna jest wobec tego rola bakterii azotowych, które potrafią wykorzystywać a co ważniejsze wiązać ten rodzaj azotu. Działalność bakterii nitryfikacyjnych umożliwia zwiększenie żyzności gleby i poprawę warunków ich bytowania i wzrostu.

Może to nastąpić albo na skutek wykorzystania azotu z martwych bakterii przez rośliny albo dzięki współpracy bakterii brodawkowych z roślinami. Bakterie brodawkowe mogą występować także samodzielnie w przyrodzie.

Bakterie azotowe są zazwyczaj organizmami zasiedlającymi glebę. Wśród nich są bakterie tlenowe, należące głównie do rodzaju Azotobakter oraz bakterie beztlenowe do których należą Clostridium.

Bakterie te przyswajają w klimacie umiarkowanym , w ciągu roku nawet 10 kilogramów azotu w przeliczeniu na hektar.

W przypadku bakterii brodawkowych przyswojony azot jest rozdzielany również pomiędzy roślinę w obrębie której bakterie te bytują. Roślina do tworzących się na korzeniach brodawek dostarcza w zamian związki i substancje organiczne. Wśród tych bakterii większość wchodząca w symbiozę z roślinami motylkowatymi należy do rodzaju Rhizobium. Symbiontami są najczęściej rośliny motylkowe takie jak groch, fasola czy łubin.

Dzięki takiemu układowi ( symbiozie), rośliny motylkowe mogą bardzo dobrze rosnąć nawet na bardzo ubogim pod względem azotu środowisku glebowym. Azot dostarczony przez bakterie azotowe może być gromadzony we wszystkich częściach rośliny. Szczególnie dużo azotu zawierają nasiona. Nasiona fasoli i grochu są uważane za bardzo cenny produkt Produkt dobro wytworzone w procesie produkcji rolniczej, przemysłowej i usługowej. Występuje jako dobro materialne oraz dobro niematerialne (usługa). Dobra (produkty) materialne dzielą się na produkty ... Czytaj dalej Słownik geograficzny odżywczy. Wchodzą one nie tylko w skład diety człowieka ale stanowią one podstawę do wytwarzania cennej paszy dla zwierząt. Niektóre motylkowe sieje się jako tzw. poplony, dostarczające zielonego nawozu. W ten sposób sieje się np. łubin, który w momencie osiągnięcia właściwego wzrostu zaoruje się. Roślina pod ziemią ulega rozkładowi a azot uwolniony z jej organizmu wzbogaca glebę. Bakterie brodawkowe rocznie dostarczają nawet 200 kilogramów azotu w przeliczeniu na jeden hektar.

Drobnoustroje chorobotwórcze.

Dużą grupą spośród wszystkich bakterii oprócz wymienionych wcześniej gatunków symbiotycznych i wolnożyjących są bakterie pasożytnicze. Ich rozwój możliwy jest tylko poprzez bazowaniu na innych organizmach żywych, roślinnych oraz zwierzęcych. Bakterie te opanowują tkanki żywiciela, przyczyniając się do powstawania wielu objawów i chorób. Zjadliwość niektórych pasożytniczych bakterii jest czasem tak duża, że przyczynia się do śmierci organizmu na którym bytuje.

Przyczyny występowania objawów związanych z wtargnięciem bakterii do organizmu są wynikiem:

1). Nadmiernego obciążenia organizmu, które wynika z bardzo szybkiego wzrostu liczby komórek bakteryjnych.

2). Niszczenia tkanek żywiciela przez bakterie, które wykorzystują je jako substancje pokarmowe.

3). Wydzielania bardzo dużej ilości działających szkodliwie substancji toksycznych. Są to jadowite substancje o charakterze endo lub egzotoksyn, które wywołują objawy chorobowe np. wysoka gorączkę.

Groźne choroby bakteryjne występują także u roślin. Szczególnie niekorzystne dla człowieka jest atakowanie przez drobnoustroje roślin odgrywających duże znaczenie w rolnictwie. Choroby roślinne wywołane przez bakterie nazywamy bakteriozami. Obecnie znane jest ponad 200 różnych zakażeń tego typu. Bakterie zjadliwe dostają się do roślin poprzez aparaty szparkowe lub poprzez powstałe uszkodzenia w obrębie ciała rośliny. Ich największe skupiska występują w przestworach międzykomórkowych , stad rozpoczyna się  infekcja Infekcja zakażenie
Czytaj dalej Słownik biologiczny
do tkanek i komórek.

Tkanka Tkanka zespół komórek o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, pełniących te same określone funkcje w organizmie. Tkanki są materiałem budulcowym organów lub narządów.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
pod wpływem toksyn rozluźnia się, co powoduje oddzielane się komórek od siebie i ich zamieranie. Tkanka na skutek takiego procesu tworzy gnijącą, gęstą masę. Chorobą tą jest tzw. mokra zgnilizna, która atakuje korzenie marchwi i pietruszki oraz bulwy ziemniaka. Te same bakterie atakując pędy roślin mogą powodować występowanie tzw. choroby czarnej nóżki. Choroby te rozprzestrzeniają się poprzez glebę, w której znajdują się bakterie pochodzące z obumarłych zakażonych części roślin.

Przebieg innych bakterioz może być nieco inny. Może dochodzić do wycieków śluzu albo gumy na korze drzew, zasychania pędów, nekrotycznych zmian na konarach i gałęziach, mogą powstawać zgorzele kwiatów i in.

Istnieją bakterie, które wywołują nadmierny rozrost tkanki, co prowadzi do tworzenia się rakowatych narośli na korzeniach lub pniach drzew. Czasem liczba bakterii jest tak duża, że powoduje zablokowanie naczyń roślinnych i w rezultacie roślina więdnie. Do tej grupy bakterioz zaliczamy czarną zgniliznę kapusty.

Bakterie chorobotwórcze wywołujące zakażenia u zwierząt i ludzi należą do różnych grup. Choroby bakteryjne atakują przedstawicieli wszystkich grup zwierząt, a więc bezkręgowce i kręgowce. Bakterie są przyczyną epidemii, które dziesiątkują zwierzęta w tym również zwierzęta gospodarcze, co jest bardzo niekorzystnym dla człowieka zjawiskiem. Szkody gospodarcze są bowiem bardzo duże. Choroby bakteryjne atakują również ludzi

i często mogą być przyczyną poważnych schorzeń a nawet zgonów.

Najczęściej pojawiającymi się chorobami bakteryjnymi wśród zwierząt są gruźlica, nosacizna czy wąglik. Choroby te są równie niebezpieczne dla ludzi, gdyż możemy się nimi zarazić od zwierząt.

Nosacizna to  choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
nieparzystokopytnych, występująca u koni i osłów. Jej objawem jest ropny wysięk z jamy nosowej. Poprzez tę wydzielinę dochodzi do rozprzestrzeniania się choroby.

Równie niebezpieczna chorobą owiec i krów jest wąglik. Bakterie wąglika powodują owrzodzenie wewnętrznych narządów, powodując tym samym śmierć.

Gruźlica to zakaźna choroba płuc, ale może ona także atakować w późniejszych stadiach inne narządy np. kości.

Jest to choroba społeczna, gdyż bardzo szybko się rozprzestrzenia i może doprowadzić do zachorowania znacznej części społeczeństwa. Bardzo niebezpieczna jest gruźlica krowia, gdyż bakterie tej choroby mogą się rozprzestrzeniać przez mleko.

Do najczęstszych chorób bakteryjnych człowieka zaliczmy tężec, błonicę, cholerę, czerwonkę, dur brzuszny oraz plamisty.

Rozprzestrzenianie tych chorób związane jest z możliwością przekazania bakterii. Najczęstsze drogi zakażeń to bezpośredni kontakt z chorym osobnikiem, przenoszenie bakterii przez wszelkiego rodzaju pasożytnicze owady( wszy, pchły, kleszcze, komary) oraz inne owady Owady najliczniejsza w świecie zwierząt gromada. Owady są lądowymi, tchawkodysznymi stawonogami. Mimo dużej rozmaitości kształtów i rozmiarów u wszystkich owadów plan budowy jest taki sam. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny mające kontakt np. z pokarmem (mrówki), bakterie rozprzestrzeniają się także poprzez przedmioty, uznawane za skażone, przez kontakt z wydzielinami chorego

i in. 

Znaczenie organizmów bakteryjnych.

Poprzez prowadzenie określonych procesów życiowych bakterie zapewniają stały obieg materii w ekosystemach. Ilość występującej energii na Ziemi jest stała. Życie wykorzystuje ja od mementu swojego powstania. Materia ta pozostaje stale ta sama. Substancje, które tworzą organizmy tworzone są przez rośliny zielone z bardzo prostych nieorganicznych związków. Organizmy te po obumarciu rozkładane są następnie przez bakterie saprofityczne, na proste związki , które są wykorzystywane przez inne żyjące organizmy. Tak zapewniony jest stały obieg materii przyrodzie.

Na Ziemi nie pojawia się nowa porcja atomów azotu czy węgla ale wykorzystywana jest zawsze ta sama pula związków. Aby życie mogło więc trwać nieprzerwanie konieczne jest uwalnianie istniejących już, ale zdeponowanych jednak pierwiastków. Przemiany te są możliwe dzięki bakteriom. W czasie procesów życiowych organizmy te rozkładają wiele substancji organicznych ( białko, błonnik) na bardzo proste nieorganiczne substancje a tym samym włączają je w obieg. Ze względu na bardzo małe rozmiary ciała, ilość wytworzonej energii jest niewielka.

Bakterie nitryfikacyjne zapewniają stały obieg azotu w środowisku. Bakterie zapewniają stały obieg w ekosystemach również innym pierwiastkom np. węglowi.

Czasem używa się stwierdzenia, że bakterie spełniają role sanitarną w ekosystemie. Dotyczy to głównie bakterii saprofitycznych, które rozkładają szkodliwe substancje i metabolity na produkty nieszkodliwe.

Dzięki bakteriom symbiotycznym możliwe jest wykorzystanie niedostępnego dla roślin źródła azotu. Poza ta grupa bakterii symbiotycznych istnieją również symbionty zwierząt. Bytując w ich układach pokarmowym, rozkładają związki, które nie są trawione przez zwierzęta. Przykładem mogą być bakterie, które zamieszkują jelita u termitów, rozkładające celulozę. W jelitach u ssaków mogą występować bakterie umożliwiające trawienie Trawienie proces rozkładu złożonych związków pokarmowych (białek, cukrów, lipidów) na proste. Proces ten zachodzi u heterotrofów i ma na celu sprowadzić pokarm do takiej postaci, by był on ... Czytaj dalej Słownik biologiczny błonnika. W zamian za niszę ekologiczną i związki pokarmowe, bakterie mogą wytwarzać w jelicie grubym niektóre witaminy.

Szczególna jest rola bakterii fermentacyjnych, znajdujących się w żołądku przeżuwaczy. Dzięki nim możliwe jest trawienie pokarmu pochodzenia roślinnego.

Znaczenie gospodarcze bakterii:

Wpływ bakterii na gospodarkę człowieka jest zarówno dodatni jak i ujemny.

Bakterie prowadząc różnego rodzaju procesy metaboliczne przyczyniają się do podniesienia wartości odżywczych gleby. Dzięki nim na gruntach uprawianych przez człowieka możliwy jest rozkład obornika i kompostu.

Dla rolnictwa ważną rolą bakterii jest działalność glebotwórcza. Wytwarzają one próchnicę, która znacznie podnosi walory gleby. Próchnica poza tym, że zwiększa wartości odżywcze gleby przyczynia się także do nadania jej właściwej struktury gruzełkowatej. Gleby o wysokich wymienionych parametrach są bardzo przewiewne i oprócz tego bardzo długo zatrzymują wodę.

Bakterie wykorzystywane są przez człowieka do produkcji niektórych substancji, które mają zasadnicze znaczenie w gospodarce człowieka. I tak w wyniku fermentacji wytwarzany jest kwas mlekowy, alkohol etylowy, kwas octowy oraz wiele innych substancji.

Bardzo cenne dla człowieka są bakterie, które posiadają zdolność do wytwarzania związków o charakterze antyseptycznym i antybiotykowym. Substancje te umożliwiają zahamowanie wzrostu innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Związki te wykorzystywane są przez przemysł farmaceutyczny do wytwarzania antybiotyków np. penicyliny.

Działanie niekorzystne w gospodarce człowieka to przede wszystkim działalność chorobotwórcza.

Poza tym, procesy fermentacyjne prowadzone przez bakterie przyczyniają się do niszczenia dużej ilości żywności.