Józef Stalin, właściwie Iosif Wissarionowicz  Dżugaszwili, był przywódcą ZSRR o nieograniczonej władzy.

Józef Stalin - droga do władzy

Józef Stalin urodził się 18 grudnia 1878 r. w Gori. W latach młodości uczył się w szkole parafialnej, a następnie w seminarium duchownym w Tyfilisie.

Od 1898 r. należał do struktur rosyjskiej socjaldemokracji. W wyniku przeprowadzanych przez bolszewików akcji ekspropriacyjnych został kilkakrotnie aresztowany i zsyłany na Syberię. W 1912 r. został członkiem Komitetu Centralnego Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji.

Po rewolucji lutowej został redaktorem "Prawdy". Brał udział w rewolucji październikowej. W latach 1917-1922 pełnił funkcję Komisarza ludowego ds. narodowości, a  w latach 1919-22 był komisarzem ludowym kontroli państwowej.

W roku 1922 został sekretarzem generalnym Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików), w 1925 r. - Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików), ostatecznie (1952) - Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Dążąc do zdobycia władzy pozbywał się kolejnych przeciwników i konkurentów: Lwa Trockiego, Grigorija Zinowiewa, Lwa Kamieniewa, a na końcu Nikołaja Bucharina.

Józef Stalin - władza absolutna

W latach 1929-1935 wdrażał kolektywizację rolnictwa i przyspieszonej industrializacji. Kolektywizacja polegała na przymusowym udziale chłopów w kołchozach, formie spółdzielni rolnej. Spowodowało to śmierć głodową milionów osób i doprowadziło do masowych zbrodni i represji.

W 1934 r. skupiał w ręku władzę absolutną. Wprowadził rządy masowego terroru i zniewolenia.

Morderstwo Siergieja Kirowa stało się pretekstem do Wielkiej Czystki (1934-1939) wśród starych rewolucjonistów, elit partyjnych i wojskowych. Czystka w armii spowodowała śmierć ponad 30 tys. oficerów, natomiast do 1939 r. zamordowano ok. 1 mln. osób.

Na arenie międzynarodowej już w latach dwudziestych dążył do współpracy z III Rzeszą Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR zagarnął terytoria wschodniej Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, wschodniej Rumunii i Karelii. Agresja Niemiec na ZSRR w 1941 r. spowodowała zawarcie sojuszu z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.

Stalin współuczestniczył w kształtowaniu powojennego ładu dbając o powiększenie się radzieckiej strefy wpływów i rozszerzenie komunizmu w krajach Europy wschodniej. Uczestniczył w konferencjach Wielkiej Trójki: w Teheranie (1943), Jałcie (1945) i Poczdamie (1945).

W 1945 otrzymał tytuł generalissimusa i bohatera ZSRR.

Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 r. w niejasnych okolicznościach.

Józef Stalin - podsumowanie

Doprowadził ZSRR do uzyskania rangi supermocarstwa, jednak osiągnął to dzięki terrorowi, morderstwom i wyzyskowi. W 1956 r. jego polityka została częściowo skrytykowana. Był jednym z największych ludobójców w historii ludzkości, bezwzględnie rozprawiał się z przeciwnikami politycznymi i ludźmi mu niewygodnymi. 

Rozwinął w ZSRR przemysł, gospodarkę rolną, ale także kosztem ludzkich istnień. Początkowo prowadził brutalną politykę antyreligijną zezwalając na niszczenie cmentarzy, pomników, miejsc kultu, pozbawiając kapłanów praw obywatelskich. Po 1930 r. częściowo zrewidował swe poglądy umożliwiając otwarcie świątyń.

Pomimo jednoznacznej, negatywnej oceny dyktatora, w krajach byłego ZSRR po dziś dzień Józef Stalin utożsamiany jest przez niektórych za doskonałego przywódcę.