Kazimierz Wielki urodził się w roku 1310, zmarł w roku 1370. Był synem króla Władysława Łokietka oraz księżniczki śląskiej Jadwigi. Po śmierci swego ojca w roku 1333, Kazimierz wstąpił na  tron Tron Tron symbolizuje niebo, siedzibę bogów i władców, władzę, sprawiedliwość, panowanie, potęgę, arystokratyzm, wzniosłość, sławę, trwałość, bezpieczeństwo, równowagę, wiedzę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich Polski, przyjmując tytuł królewski. Jako że nie pozostawił po sobie męskiego potomka, po śmierci władcy linia Piastowska nie przetrwała, Kazimierz zaś był jej ostatnim przedstawicielem.

Wielkim dziełem króla było doprowadzenie do ostatecznego zjednoczenia ziem wchodzących w skład państwa polskiego w dobie przed rozbiciem dzielnicowym. Tym samym, Kazimierz Wielki doprowadził do końca wielkie dzieło swych poprzedników, a zwłaszcza ojca Władysława Łokietka, dzieło scalenia kraju oraz przekształcenia go w klasyczną, średniowieczną monarchię stanową.

W dobie panowania Kazimierza Wielkiego swój finał znalazł toczący się od lat spór polsko-krzyżacki. Po kolejnym, nieudanym procesie mającym miejsce w Warszawie w roku 1339, strony konfliktu zdecydowały się na podpisanie pokoju wieczystego w Kaliszu (1343 rok). Na mocy tegoż pokoju, Polacy przejęli kontrolę nad Kujawami oraz ziemią dobrzyńską, zaś Krzyżacy, w charakterze tzw. wieczystej jałmużny, zatrzymywali w swym posiadaniu Pomorze Gdańskie oraz ziemię chełmińską, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że w przyszłości panowie oraz dziedzice (czyli królowie Polski) będą mieli prawo rościć sobie pretensje do wspomnianych ziem.

Ważnym elementem polityki zagranicznej prowadzonej przez króla Kazimierza, było także doprowadzenie do porozumienia z dworem węgierskim w roku 1339. Porozumienie to, podpisane w Wyszehradzie, stanowiło, że na wypadek bezpotomnej śmierci Kazimierza, tron polski przejmą władcy węgierscy. To na podstawie tegoż układu, po śmierci króla w roku 1370, monarchą państwa polskiego został przedstawiciel węgierskich Andegawenów - Ludwik.

Kazimierz Wielki uregulował także kwestię praw do ziemi mazowieckiej oraz śląskiej. W roku 1348, na mocy podpisanego w Namysłowie układu, cesarz Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum IV Luksemburski zrzekł się pretensji do Mazowsza, podczas gdy Kazimierz Wielki, przyznał Czechom prawo rezydowania na Śląsku. Trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
lata później (1351), książęta mazowieccy złożyli polskiemu monarsze hołd lenny ze swej dzielnicy.

Na uwagę zasługują także działania Kazimierza Wielkiego podejmowane na  forum Forum główny plac w miastach starożytnego Rzymu, gdzie odbywały się zebrania ludowe, targi, sądy i kwitło życie towarzyskie. Najsłynniejszym takim placem było Forum Romanum (najstarszy rynek w ... Czytaj dalej Słownik historyczny polityki wewnętrznej państwa. I tak, król dbał tak o ekspansję gospodarczą, jak i kulturową swego kraju. Z jego inicjatywy przeprowadzono szereg reform, między innymi reformę skarbową, w ramach której przeorganizowano system podatkowy państwa, przekształcono system celny, wprowadzono nowe rozwiązania monetarne. Z inspiracji króla Kazimierza zreformowano także system sądowniczy obowiązujący w ówczesnym państwie polskim, wprowadzono dwie kodyfikacje prawne (Statut Wiślicki oraz Statut Piotrkowski), oraz zorganizowano sprawnie działający system jurysdykcji w miastach oraz na wsiach. Zasługą monarchy było także lokowanie nowych miast oraz wsi, jak również zwiększenie obronności oraz bezpieczeństwa państwa (między innymi poprzez wzniesienie 50 zamków oraz otoczenie 27 miast - obronnymi murami). Poza tym, Kazimierz Wielki zainspirował reformę sił zbrojnych, oraz w roku 1364 ufundował pierwszą uczelnię wyższą w kraju, czuli Akademię Krakowską.

Dzięki wdrożonym zmianom oraz reformom wzrosło znaczenie państwa polskiego oraz jego monarchy poza granicami kraju, na forum ówczesnej polityki europejskiej.