Egzaracja skał jest to proces powolnego zdzierania skał w twardym podłożu tzw. tarczy bałtyckiej a potem transportowanie tegoż materiału z resztek skał na dalsze odległości.

Osady polodowcowe- charakterystyka:

a) Lodowcowe:

* Glina zwałowa

* Glina bazalna czyli słabo wysortowany osad skalny, zbudowany z mieszaniny licznych okruchów skalnych. A powstaje na skutek wytopienia się oraz osadzania materiałów skalnych pod lodowcem.

* Glina ablacyjna znajduje się wewnątrz albo na samej powierzchni lądolodu.

b) Polodowcowe:

* Żwirki.

* Iły * wysortowane oraz warstwowo położone liczne osady.

* Piaski * osady glacjofluwialne znajdują się w korytach rzecznych( wód roztopowych).

* Mułki * osady glacjolimniczne zlokalizowane na dnie licznych jezior lodowcowych.

Formy lodowcowe to,  charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych :

* Glacjalne (lód):

a) w lodowcach górskich:

* kotły (zwane też cyrki, albo kemy)

* doliny

* moreny (czyli moreny czołowe, albo boczne)

b) lądolód:

* moreny (czyli czołowe, denne)

* drumliny Drumliny formy rzeźby polodowcowej. Niewysokie pagórki (wysokość względna od kilku do kilkunastu metrów), o zarysie zbliżonym do elipsy, zaokrąglonej formie opływowej o długości od 100 do 1000 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny spotykamy najczęściej w skupieniach, są to pagórki mający okrągły kształt.

Fluwioglacjalne- charakterystyka:

a) akumulacyjne (czyli wypukłości)

* sandry

* ozy czyli długie, bardzo wąskie i kręte wały albo ciągi wzgórz , mające długość kilku albo kilkunastu kilometrów.

* Kemy czyli zaokrąglone albo wydłużone pagórki.

b) erozyjne (czyli wszelkie wyżłobione)

* pradoliny czyli szerokie doliny mające płaskie dno, ułożone prawie równolegle do linii lądolodu (mamy np. pradoliny Toruńsko - Eberswaldzką, albo pradolinę Warszawsko - Berlińską)

* rynny

Efekty zlodowaceń to, charakterystyka:

* Krajobraz młodoglacjalny czyli bardzo urozmaicony krajobraz.

* Krajobraz staroglacjalny to  Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny środkowej, który to został ukształtowany w czasie zlodowacenia Odry. To np. Nizina Nizina obszary położone na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. charakteryzujące się równinną, falistą lub pagórkowatą powierzchnią. Rozległe niziny noszą nazwę niżu. Najbardziej nizinnym ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Śląska, czy Podlaska, czy też Mazowiecka

* Stefy peryglacjalne powstaje razem z narastaniem dużych czasz lądolodów, gdzie panował klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
subarktyczny.