Nizina Nizina obszary położone na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. charakteryzujące się równinną, falistą lub pagórkowatą powierzchnią. Rozległe niziny noszą nazwę niżu. Najbardziej nizinnym ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Wielkopolska

*największe miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
tego regionu to miasto Kalisz.

*występują tutaj znaczne pokłady złóż gazu ziemnego oraz pokłady węgla brunatnego.

*Nizina Wielkopolska jest rozdzielona Wałem Trzebnickim od Niziny Śląskiej .

*Krajobraz całej niziny jest równinny, ma charakter wybitnie rolniczy , często spotykamy wysoczyzny morenowe, a także liczne doliny rzeczne.

* Łódź to jedno z dużych miast Niziny Wielkopolskiej, inne duże miasto to na przykład Poznań.

Nizina Śląska.

* główne miasto regionu to Wrocław.

*występują tutaj pokłady rudy Rudy J. Broszkiewicz Wielka, większa, największa, bohater epizodyczny; narzeczony Dydaktyki, archeolog.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
miedzi, cynku i ołowiu.

*sprzyjające warunki zarówno klimatyczne jak i glebowe, dla uprawy roślin.

Nizina Mazowiecka.

*spotykamy liczne okazy gatunków zwierząt i ciekawe rośliny, utworzono tutaj park narodowy, oprócz tego zwarty kompleks Kompleks termin wprowadzony przez Freuda i stosowany w psychoanalizie na określenie zespołu idei, uczuć tkwiących w podświadomości, u podstaw których leżą sprzeczne uczucia (zazwyczaj miłość ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich leśny czyli Puszcza Puszcza duży kompleks pierwotnego lasu, niekiedy zabagniony. W większości nieprzeobrażony działalnością człowieka. Zazwyczaj dla niego niedostępny. Obecnie terminem tym określa się też duże ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Kampinowska.

* w nieckach spotykamy wody artezyjskie, sprzyja temu ułożenie warstw skalnych.

* płynie tutaj największa rzeka Rzeka Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, wtargnięcie, niebezpieczeństwo, powódź, strach, potwora, stratę, łaskę bożą, zejście do piekieł, wyrocznię, obronę, pomoc, Słońce, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich w Polsce- Wisła, stąd żyzne gleby-mady.

* jedne z większych miast to Warszawa.

Nizina Podlaska.

*w północnym regionie tej niziny jest największy teren bagienny w całej Polsce.

* liczne kompleksy leśne.

*zachowany w dobrym stanie fragment puszczy w Białowieży (Białowieskiej).

*Nizina Podlaska ma kontynentalną odmianę klimatu, a  wiec Wiec starosłowiańska nazwa zgromadzenia, narady, na której decydowano o najważniejszych sprawach całego plemienia, np. o wojnie i pokoju czy wyborze władcy. W Polsce wczesnośredniowiecznej mianem ... Czytaj dalej Słownik historyczny są tutaj mroźne zimy , jest najchłodniej pośród wszystkich nizin w Polsce.

Polesie Lubelskie.

*spotykamy tutaj liczne kanały, na przykład kanał na rzekach Wieprz i Krzna.

*wydobywamy tutaj węgiel kamienny ( rejon kopalni o nazwie Bogdanka).

* największe zgromadzenie jezior pochodzenia krasowego w całej Polsce .