Długość fali

λ = v/f= v*T

v - prędkość fali

f - częstotliwość fali

T - okres fali

Światło może być postrzegane jako strumień cząstek - fotonów, lub też jako fala elektromagnetyczna. Ta dwoista natura jest określana mianem dualizmu korpuskularno - falowego.

Światło rozchodzi się w próżni z prędkością:

c = 299 792 km/s

Światło jako fala elektromagnetyczna zawiera długości fali z zakresu od 380 nm. do 770 nm. Najmniejszą długość fali stanowi barwa czerwona a największą barwa fioletowa.

Foton - kwant energii, cząstka bezmasowa będąca składnikiem światła.

Propagacja światła - światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych po liniach prostych; przy opisie rozchodzenia się światła stosuje się pojęcie promienia świetlnego.

Promień świetlny - jest to linia prosta wzdłuż której rozchodzi się strumień światła.

Zasada Huygensa - gdy światło natrafi na jakąś przeszkodę, lub szczelinę której wielkość będzie większa od jego długości fali, to każdy punkt takiej szczeliny, lub przeszkody staje się źródłem nowej fali elektromagnetycznej.

Thomas Young - badał zjawisko interferencji światła, czyli nakładania się na siebie fal elektromagnetycznych.

Dyfrakcja - jest to ugięcie się fali w przypadku gdy trafia ona na jakąś przeszkodę lub szczelinę. W skutek dyfrakcji powstaje nowe fale, które interferują ze sobą.

Ośrodek optyczny - jest to taki ośrodek w którym możliwe jest rozchodzenie się światła.

Ośrodek optyczny jednorodny - jest to taki ośrodek którego wszelkie właściwości fizyczne i chemiczne są stałe dla całej jego objętości.

Twierdzenie dotyczące odwracalności biegu światła - jeśli do danego ośrodka wniknie promień świetlny i zostanie on w nim odbity w kierunku przeciwnym, to taki promień świetlny wyjdzie z tego ośrodka w tym samym miejscu w którym do niego wniknął.

Prawo odbicia - promień padający na granicę dwóch ośrodków zostaje odbity w tej samej płaszczyźnie, w jakiej padał. Kąt padania jest równy kątowi odbicia.

Kąt padania - jest to kąt pomiędzy prostą prostopadłą do powierzchni a promieniem padającym.

Kąt odbicia - jest to kąt pomiędzy prostą prostopadłą do powierzchni a promieniem odbitym.

Prawo załamania - kąt padania α i kąt załamania β promienia światła przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków spełniają następującą zależność

n1 sinα = n2 sinβ

gdzie n1 to współczynnik załamania światła dla ośrodka w którym rozchodzi się promień świetlny padający, a n2 to współczynnik załamania światła dla ośrodka w którym rozchodzi się promień świetlny załamany.

Współczynnik załamania ośrodka - jest to stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku:

n = c/v

Rozproszenie światła - spowodowanie, że równoległe padające promienie świetlne zostaną w ten sposób załamane lub odbite, że już nie będą one równoległe. Zjawisko rozpraszania światła zachodzi np. na powierzchniach chropowatych.

Obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich pozorny jest to obraz jaki powstaje w wyniku przedłużenia rozproszonych na soczewce lub zwierciadle promieni świetlnych. Jest to obraz jakiego nie można uzyskać na ekranie. Powstają np. w przypadku użycia zwierciadeł płaskich (lustro), wtedy to też są rozmiaru przedmiotu, proste i symetryczne.

Ognisko - jest to taki punkt w którym zbiegają się wszystkie promienie świetlne, (lub ich przedłużenia) załamane przez soczewkę lub odbite od zwierciadła sferycznego.

Ogniskowa - jest to odległość ogniska od środka soczewki. Dla zwierciadła sferycznego jest ona w przybliżeniu równa:

f ~ 2r, gdzie r to promień krzywizny zwierciadła.

Obraz rzeczywisty - jest to obraz jaki powstaje w wyniku przecięcia się promieni świetlnych, załamanych na soczewce skupiającej, lub odbitych od zwierciadła kulistego wklęsłego.

Powiększenie obrazu - jest to stosunek wysokości obrazu otrzymanego h1 do wysokości przedmiotu h2:

P = h1/h2

Zwierciadło - to gładka powierzchnia pokryta luz wykonana z materiału prawie całkowicie odbijającego padające światło.

Zwierciadło sferyczne wypukłe - jest to zwierciadło o powierzchni kulistej, w którym zewnętrzna jego powierzchni odbija światło. Promienie świetlne odbite od takiego zwierciadła zostają rozproszone, jednak ich przedłużenia przecinają się w tzw. ognisku pozornym.

Zwierciadło sferyczne wklęsłe - jest to zwierciadło o powierzchni kulistej, w którym wewnętrzna jego powierzchnia odbija padające światło. Promienie odbite od takiego zwierciadła zostają skupione w jego ognisku.

Pryzmat - jest to bryła szkła - graniastosłup o trójkątnej podstawie, której specjalna budowa umożliwia rozszczepienie światła na barwy składowe.

Kąt łamiący pryzmatu - jest to kąt pomiędzy powierzchniami pryzmatu na które pada światło i z niego wychodzi.

Zasada działania pryzmatu - na skutek podwójnego załamania się światła na powierzchni pryzmatu dochodzi do rozszczepienie się światła na składowe barwy. Efekt ten jest związany z zależnością współczynnika załamania od długości padającej fali. Barwa czerwona załamuje się w najmniejszym stopniu (jest najmniej odchylona), a barwa fioletowa w największym (jest najbardziej odchylona).

Płytka równoległościenna - jest to przezroczysta płytka umożliwiająca równoległe przesunięcie padającej wiązki światła. Wielkość przesunięcia zależy od jej grubości, współczynnika załamania, a także od kąta padania wiązki.