Woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich występuje na Ziemi w różnorodnych postaciach: oceanów, mórz, rzek, źródeł, potoków. Posiada ogromne znaczenie i szerokie zastosowanie. Warunkuje ona życie na naszym globie. Wchodzi bowiem w skład organizmu człowieka, zwierząt i roślin oraz stanowi środowisko bytowania ogromnej liczby gatunków świata zwierzęcego jak i roślinnego oraz mikroorganizmów. Woda to także przedmiot konsumpcji i podstawa higieny zarówno człowieka jak i jego osiedli. Służy również gałęziom przemysłu takim jak  transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i komunikacja, które często wykorzystują drogi wodne.

Woda i jej jakość charakteryzowana jest przez właściwości fizyczne, do których należy barwa, temperatura, przezroczystość, mętność, smak Smak zmysł odbierający bodźce chemiczne. Jest wrażliwy na substancje rozpuszczone w wodzie. U kręgowców smak jest odbierany głównie w jamie gębowej przez komórki nabłonkowo--zmysłowe ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i zapach, właściwości chemiczne - przede wszystkim twardość, a także właściwości bakteriologiczne, z których ważna jest obecność bakterii chorobotwórczych, niektórych bardzo groźnych takich jak  bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu ... Czytaj dalej Słownik biologiczny czerwonki, cholery, tyfusu brzusznego i innych, wywołujących choroby układu pokarmowego.

Woda krąży w przyrodzie w zamkniętym, powtarzającym się cyklu, w skutek czego człowiek może ją wszechstronnie wykorzystywać. Paruje ona pod wpływem ciepła z powierzchni zbiorników wód powierzchniowych i dostaje się do górnych partii atmosfery tworząc chmury. Następnie są one przenoszone przez wiatr Wiatr Wiatr symbolizuje nicość, czas, ruch, prędkość, szybkość, zmienność, niepokój, aktywność, zamieszanie, odrodzenie, potęgę bóstwa, pośrednika między niebem a ziemią, namiętność, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich nad ląd. W wyniku ochłodzenia chmur para wodna ulega kondensacji i w konsekwencji tworzą się krople deszczu. Woda w postaci opadu atmosferycznego wraca na powierzchnie lądów. Część wody wsiąka w podłoże, część bezpośrednio zasila powierzchniowe zbiorniki wodne spływając do rzek, mórz czy oceanów, a część wyparowuje by ponownie stworzyć chmury.

Podział zanieczyszczeń wód:

- Zanieczyszczenia fizyczne, czyli substancje stałe występujące w wodzie jako zawiesiny albo cząstki koloidowe o różnym stopniu rozdrobnienia. W ich skład mogą wchodzić drobne części martwych roślin lub zwierząt, cząstki gleby a także substancje nierozpuszczalne, dostarczane przez ścieki pochodzące z zakładów przemysłowych.

- Zanieczyszczenia chemiczne, czyli substancje rozpuszczone pochodzenia organicznego jak i nieorganicznego, które w większości dostarczane są do wód wraz ze ściekami przemysłowymi. Wiele z tych substancji ma niekorzystny wpływ na żywe organizmy, związane za środowiskiem wodnym, hamując ich podstawowe procesy biologiczne. Do zanieczyszczeń chemicznych, mających toksyczne działanie na organizmy występujące w wodach naturalnych, należą sole metali ciężkich, komponenty ropy naftowej, cyjanki czy fenole. Substancje chemiczne pogarszają również walory smakowe wody.

- Zanieczyszczenia bakteriologiczne związane są z obecnością mikroorganizmów w wodach naturalnych, z których większość wykazuje niekorzystne działanie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Wraz z wodą wirusy Wirusy twory istniejące na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej, zbudowane z kwasu nukleinowego i białkowej otoczki (kapsydu). Jedynym przejawem życia wirusów jest ich zdolność do ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz bakterie chorobotwórcze (np. bakterie czerwonki, cholery, duru brzusznego oraz rzekomego) mogą być dostarczone do układu pokarmowego i tym samym zainfekować organizm.

- Zanieczyszczenia wynikające z obecności w wodzie substancji radioaktywnych, spowodowane są głównie działalnością zakładów wykorzystujących materiały radioaktywne. Sporadycznie mogą dostawać się one do wód z atmosfery, co wiąże się z wybuchami broni atomowej.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Na wody powierzchniowe składają się oceany, morza, jeziora, stawy, rzeki, strumienie oraz zbiorniki retencyjne. Są one głównym źródłem wody użytkowej jednak, z wyjątkiem strumieni górskich, nie można ich spożywać bez uprzedniego oczyszczenia. Są one bowiem w różnym stopniu zanieczyszczone. Najbardziej zanieczyszczone są wody występujące w okolicach dużych miast i aglomeracji, a także okręgów przemysłowych. Zawierając substancje znajdujące się w ściekach bytowych jak i tych pochodzących z przemysłu, woda zmienia swe właściwości takie jak barwa czy przezroczystość. Może również charakteryzować się występowaniem bakterii oraz tak zwanymi zakwitami spowodowanymi nadmiernym rozwojem mikroorganizmów wodnych.

Na zanieczyszczenie szczególnie narażone są wody powierzchniowe. By chronić zdrowie Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny człowieka jak i ocenić przydatność wód wykorzystywanych w gospodarce, zostały ustalone normy, którym powinny odpowiadać wody przeznaczone do celów pitnych jak i gospodarczych. W obecnych czasach zwiększa się procent wód, które nie mieszczą się w wymaganych normach. Związane jest to z pogorszeniem się stanu środowiska naturalnego spowodowanego zanieczyszczeniami.

Klasyfikacja polskich rzek na podstawie wskaźników fizyko-chemicznych:

- Klasa I - wody zdatne do picia, nadające się eksploatacji w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym, wykorzystywane w hodowli ryb. Stanowią one około 3% rzek w Polsce.

- Klasa II - wody mogące być wykorzystane w hodowli i chowie zwierząt a także do celów rekreacyjnych. Stanowią około 20% rzek.

- Klasa III - wody mogące zaopatrywać przemysł (oprócz zakładów związanych z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym) oraz rolnictwo Rolnictwo dział gospodarki narodowej, który zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu.
Rolnictwo w szerszym znaczeniu obejmuje również ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i ogrodnictwo w celach nawadniania. Około 34% rzek.

- Wody pozaklasowe - to około 43% rzek, charakteryzują się nadmiernym zanieczyszczeniem i nie odpowiadają wymaganym normom.

Ścieki oraz ich charakterystyczne składniki:

Ścieki to wody zużyte na skutek ludzkiej działalności, odprowadzane z miast czy zakładów przemysłowych wraz z zanieczyszczeniami do wód powierzchniowych. Wśród składników ścieków można wyróżnić następujące grupy:

- substancje rozpuszczone,

- zawiesiny opadające łatwo,

- zawiesiny opadające trudno lub utrzymujące się na powierzchni,

- substancje toksyczne,

- substancje, które łatwo poddają się rozkładowi biochemicznemu,

- składniki trwałe.

Podział ścieków ze względu na ich pochodzenie:

- ścieki bytowo-gospodarcze (miejskie) - odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, pochodzące z codziennej działalności człowieka,

- ścieki przemysłowe - pochodzące z zakładów produkcyjnych oraz przemysłowych,

- ścieki rolne - zawierające zazwyczaj produkty fizjologicznej działalności zwierząt i zanieczyszczenia chemiczne,

- ścieki deszczowo-burzowe - pochodzące z opadów atmosferycznych oraz topniejącego śniegu,

- toksyczne - np. jony metali ciężkich, siarczany, metale promieniotwórcze takie jak  uran Uran planeta
Czytaj dalej Słownik geograficzny
czy pluton.

Procesy uzdatniania wód:

Woda wykorzystywana do codziennych potrzeb człowieka oraz w przemyśle musi spełniać ściśle określone normy. Dlatego też wody naturalne poddaje się procesom polegającym na eliminacji z nich szkodliwych zanieczyszczeń lub substancji obecnych w nadmiernej ilości. Wprowadza się także do wody substancje, które poprawiają jej jakość. Procesy te definiuje się terminem uzdatniania.

Do najważniejszych metody uzdatniania wód należy klarowanie, które polega na wyeliminowaniu zanieczyszczeń o charakterze mechanicznym, występujących w rzekach oraz jeziorach. Wyróżnia się następujące grupy zanieczyszczeń mechanicznych:

- zawiesiny grube, do których należą między innymi lekkie części roślin czy  glony Glony Algae - zbiorcza nazwa dla ekologicznej grupy autotrofów. Są to organizmy eukariotyczne (z wyjątkiem sinic), autotroficzne, najczęściej wodne. Wykazują zróżnicowany poziom organizacji ... Czytaj dalej Słownik biologiczny posiadające zdolność unoszenia się na powierzchni i dające się usunąć kratami,

- zawiesiny o mniejszych rozmiarach, które można usunąć metalowymi sitami,

- zawiesiny drobne, zwane również mikro zawiesinami, eliminowane z wód z użyciem mikrolit oraz w osadnikach.

Filtrowanie, polegające na eliminacji mechanicznych zanieczyszczeń o wielkości nie przekraczającej 10-4 cm, stosuje się oczyszczając zarówno wody surowe jak i wcześniej wstępnie uzdatnione.

Jednym z procesów uzdatniania jest także koagulacja, pozwalająca usunąć zawiesiny drobne np. mikroorganizmy, glony, cząstki gliny. Stosuje się ją dodając do wody odpowiednie substancje chemiczne zwane koagulantami, które wytrącają się do postaci łatwo opadających kłaczków.

Wnioski:

Mimo różnych technik uzdatniania i oczyszczania wód nie da się całkowicie usunąć zanieczyszczeń. Woda i jej czystość to problem, który występuje na całym świecie. W szczególności dotyczy on państw wysokorozwiniętych gdzie nawet woda z kranu budzi zastrzeżenia co do jakości. Rośnie także niebezpieczeństwo zatrucia wód gruntowych, pobieranych do picia. Natomiast w biednych krajach, oprócz kwestii zanieczyszczenia wód, występuje dodatkowo problem dostępu do nich. Około 1.5 miliarda ludności nie posiada wody pitnej, a 1.8 miliarda włączając do tego 330 milionów z państw ODCE, nie posiada sanitarnych instalacji. Jednak kraje trzeciego świata nie posiadają możliwości finansowych aby ludność miejską zaopatrywać w wodę pitną. Z tego też powodu szerzą się tam choroby spowodowane zanieczyszczeniami wody wykorzystywanej do picia i są one jedną z głównych przyczyn śmiertelności w tych państwach.