Układ nerwowy i jego składowe:

Receptory pełnią funkcję "odbiorników" sygnałów przychodzących zarówno z środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Kiedy taki sygnał zostanie odebrany przez receptor, na jego obszarze zostaje przemianowany na impuls nerwowy.

Efektory to struktury, do których wysyłane są impulsy z mózgu z zakodowaną informacją o typie reakcji jaka ma być podjęta. Mogą nimi być mięsnie bądź gruczoły.

Neuron Neuron komórka nerwowa - podstawowa jednostka tkanki nerwowej, wyspecjalizowana w odbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu impulsów nerwowych. Składa się z ciała komórki (perykarionu) i wypustek - ... Czytaj dalej Słownik biologiczny mianem tym określa się komórkę nerwową, bardzo specyficzną komórkę naszego ciała. Zmiany w przepuszczalności przez błonę różnych jonów, które są oczywiście regulowane stanowią podstawę zjawiska przekazywania wzdłuż neuronu tzw. impulsów nerwowych. Komórki te stanowią podstawowy element tworzący nasz układ nerwowy. W przestrzeni poza komórkowej znajdują się w przewadze jony o ładunku dodatnim ( głównie Na+), zaś we wnętrzu komórki jony ujemne (np. Cl-). Tak  stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny rzeczy odpowiada za polaryzację błony.

Elementami wchodzącymi w skład neuronu są:

1. Perikarion, czyli ciało komórki, na jego obszarze znajduję się zdecydowana większość organelli komórkowych oraz jądro;

2. Dendryty Dendryty wypustki protoplazmatyczne komórki nerwowej, odbierające impulsy i przewodzące je w kierunku dośrodkowym, tzn. od zewnątrz do ciała komórki nerwowej. Zwykle neurony mają po kilka niezbyt ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są to krótkie wypustki wychodzące od perikarionu. Ich funkcją jest przekazywanie informacji od innych komórek nerwowych do ciała neuronu;

3. Akson Akson neuryt. Długa wypustka neuronu, która przewodzi impulsy nerwowe odśrodkowo, tj. z ciała komórki nerwowej. Akson może być nagi lub osłonkowy. Osłonki aksonu (mielinowa lub Schwanna w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny (neuryt) jest to jedna w każdym neuronie, długa wypustka po której impulsy poruszają się od perikarionu ku synapsą znajdującym się na końcu aksonu;

4. Osłonka mielinowa jest to wyspecjalizowana komórka, która osłania strukturę części aksonów. Cechują ją wysoka zawartość lipidów. Występowanie tych osłonek pozwala na szybsze przekazywanie impulsów oraz na utrzymywanie ich "jakości". Wspomaga również proces regeneracji neurytu.

5. Synapsa, czyli specyficzne połączenia, które występują między końcem aksonu a początkiem dendrytu. Jedne neuron może tworzyć mniej więcej 1000 synaps, a te znajdujące się na obszarze mózgu są wstanie wytworzyć niemal 10 000 połączeń synaptycznych z innymi neuronami.

Poszczególne komórki nerwowe zgrupowane w pęczki oraz w większe grupy w końcu tworzą jedna dużo strukturę o nazwie nerw, który to w celu lepszej izolacji otoczony jest jeszcze pochwą łącznotkankową.

CENTRALNY UKŁAD NERWOWY

W skład tego układu wchodzą:

 • Mózgowie, które przed urazami mechanicznymi osłania czaszka. W jego strukturze możemy wyróżnić dwie półkule mózgowe, móżdżek oraz pień mózgu. Dodatkowo mózgowie osłaniają tzw. opony mózgowe. Są ich trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
  W różnych kulturach liczbę ...
  Czytaj dalej Słownik symboli literackich
  warstwy pomiędzy, którymi znajduję się płyn mózgowy. Jego zadaniem jest ochronna mózgu przed wstrząsami oraz jego odżywianie. Na obszarze mózgowia dochodzi do gromadzenia a następnie przetwarzania docierających do niego informacji oraz stała kontrola nad pracą innych układów i narządów w ciele.

Półkule mózgowia są silnie pofałdowane od zewnątrz. W ich strukturze wyróżniamy korę mózgu tzw. istotę szarą oraz istotę białą, która znajduję się bez pośrednio pod korą. Sam kora ma grubość mniej więcej 2 cm a sam powierzchnia półkul zbudowana jest z niemal 100 mld neuronów! To właśnie w jej obszarze informację są odbierane i przetwarzane, kontrolowana jest praca mięśni szkieletu, swą siedzibę ma intelekt oraz struktury związane z pamięcią, odpowiedzialne za mowę oraz powstawanie pewnych stanów emocjonalnych.

 • Pień mózgu ma funkcjonalne oraz anatomiczne powiązanie z półkulami mózgowia. W jego górnym odcinku znajduję się bardzo ważna dla nas struktura a mianowicie podwzgórze, w którym to zlokalizowane są m.in. ośrodki snu, homeostazy organizmu czy też głodu i termoregulacji. Struktura ta jest powiązana anatomicznie z przysadką mózgową, która należy do układu dokrewnego i pełni w nim nadrzędną funkcję regulacyjną.

Rdzeń przedłużony łączy reszta mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na jego obszarze znajdują się tak ważne ośrodki jak oddychania czy regulujące akcje serca ale i ośrodki połykania, kaszlania, wymiotów czy kichania.

 • Rdzeń kręgowy to "przedłużeni" mózgowia dzięki, któremu może się ono komunikować ze strukturami tworzącymi obwodowym układ nerwowy. Biegnie on wzdłuż kręgosłupa wewnątrz znajdującego się tam kanału rdzeniowego. Rdzeń kręgowy, podobnie jak mózg otoczony jest trzema oponami (tu zwanymi rdzeniowymi). Wybiega z niego 31 par tzw. nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, po 5 lędźwiowych i krzyżowych oraz 1 guziczny.

Na powierzchni mózgu wyróżnia się specyficzne płaty mózgowe:

a) Płat czołowy na jego terenie znajdują się ośrodek uwagi oraz koordynacji;

b) Płat ciemieniowy z korą czuciową;

c) Płat potyliczny z korą wzrokową;

d) Płat skroniowy, gdzie znajduje się kora słuchowa;

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

Zarówno układ autonomiczny Autonomiczny korzystający z autonomii, odnoszący się do niej, anat. a. układ nerwowy - część układu nerwowego unerwiająca narządy wewnętrzne i regulująca ich czynności niezależne od woli, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych jak i somatyczny mają swoją część obwodową.

Na obszarze części somatycznej dochodzi do przekazywania impulsów między strukturami receptorowymi i centralnym układem nerwowym a gruczołami bądź mięśniami szkieletowymi.

Natomiast na obszarze części autonomicznej dochodzi do połączenia OUN z narządami wewnętrznym. Te część dzieli się zazwyczaj na dwa pod części: sympatyczną, inaczej współczulną i parasympatyczną, czyli przywspółczulną. Impulsy wędrujące do narządów w pierwszym wypadku mają na celu pobudzenie, zaś w drugim wyciszenie większości narządów w naszym ciele.

Wyróżniamy dwie klasy odruchów:

1) Odruchy bezwarunkowe, które to są odruchami wrodzonymi na działanie danego bodźca. Odruchem tym jest np. szybkie cofnięcie palca oraz całej ręki po ukuciu się szpilką.

2) Odruchy warunkowe, które to nabywamy (uczymy się ich) w ciągu życia. W tym przypadku dochodzi do kojarzenia jednego bodźca (zazwyczaj obojętnego) z innym, który ma już poznane dla nas znaczenie.

Proces uczenia zachodzi dzięki trzem właściwościom naszego mózgu:

 • Zdolności do percepcji tj. odbierania bodźców ze zewnątrz ze świadomością tegoż odbioru;
 • Zapamiętywania, czyli zdolności do przechowywania pewnych danych;
 • Zdolności do kojarzenia zdarzeń itp. Pozwala nam to na wyciąganie pewnych wniosków oraz na nie powtarzanie tych samych błędów w przyszłości;

BODŹCE ORAZ RECEPTORY

1) Narząd wzroku, czyli oko.

Jego budowa:

Spojówka, której zadaniem jest ochronną aparatu widzenia;

Rogówka również chroni oko, poza tym dochodzi na niej do załamywania promieni świetlnych;

Źrenica - centralnie położony otwór, stanowi on wlot dla promieni do wnętrza gałki ocznej;

Tęczówka, obszar odpowiedzialny za regulację ilość wnikającego światła;

Ciało szkliste, dzięki niemu oko ma swój kulisty kształt, poza tym w jego obszarze dochodzi do lekkiego ugięcia promieni świetlnych;

Soczewka odpowiada za prawidłowe załamanie promienie wnikającego światła;

Mięsień rzęskowy bez pośrednio wpływa na kształt krzywizny soczewki;

Mięśnie na zewnętrz oka odpowiadają za ruchy gałki ocznej;

Siatkówka to właśnie na jej obszarze znajdują się komórki fotoczułe;

Ślepa plamka miejsce na siatkówce, w którym brak jest fotoreceptorów;

Nerw Nerw równolegle biegnąca wiązka włókien nerwowych spojona tkanką łączną wiotką. W nerwach występują włókna nerwowe reprezentujące somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. W zależności od ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wzrokowy - za jego pomocą przewodzone są bodźce wzrokowe do odpowiednich struktur w mózgu.

Zdolność do akomodacji oka polega na odpowiedniej zmianie krzywizny soczewki w zależności od potrzeb tj. tego jak daleko znajduję się obserwowany obiekt.

2) Narząd słuchu i równowagi znajdują się w uchu.

Budowa ucha:

Małżowina uszna, dzięki której dochodzi do skupiania odbieranych dźwięków;

Kanał słuchowy, wzdłuż którego przewodzone są fale dźwiękowe;

Błona bębenkowa odpowiada za wzmocnienie dźwięku;

Trąbka Eustachiusza za jej pośrednictwem wyrównujemy ciśnienie w uchu;

Kosteczki słuchowe, kolejne struktury wzmacniające dźwięk;

Ślimak struktura odpowiedzialna za to, że słyszymy;

Błędnik dzięki niemu regulowana jest równowaga ciała;

Woreczek wraz z łagiewką odpowiadają za tzw. równowagę statyczną;

Ucho Ucho narząd zmysłu słuchu i równowagi występujący u kręgowców. U ssaków składa się z trzech części: ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Ucho zewnętrzne zbudowane jest z ... Czytaj dalej Słownik biologiczny dzieli się na 3 odcinki:

Ucho zewnętrzne, które to złożone jest z małżowiny usznej raz kanału słuchowego, który to łączy małżowinę z błoną bębenkową;

Ucho środkowe zbudowane jest z  komory Komory Federalna Islamska Republika Komorów. Stanowi wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim pomiędzy wybrzeżem Tanzanii (Afryka) a Madagaskarem. Powierzchnia 1860 km2. Liczba ludności 727 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny powietrznej, którą to od strony ucha zewnętrznego ogranicza błona bębenkowa. Z drugiej strony znajduj się w nim okienka za pomoc których jest możliwy kontakt z uchem wewnętrznym. Zlokalizowane są tam 3 kosteczki słuchowe o nazwach młoteczek, kowadełko oraz strzemiączko. Ucho środkowe posiada także połączenie z nosowym odcinkiem gardła. Połączenie to nosi nazwę trąbki Eustachiusza i to właśnie za jej pomocą dochodzi do wyrównywania ciśnień między środowiskiem wewnętrznym ucha a zewnętrznym.

Ucho wewnętrzne zlokalizowane jest w kanałach kostnych wewnątrz czaszki. Złożone jest z błoniastych pęcherzyków oraz kanałów, które to wypełnione są płynem oraz wysłane specjalnym nabłonkiem zmysłowym.

GOSPODARKA HORMONALNA

Czym są hormony?

Są to substancje, które produkowane w jednej części ciała mogą oddziaływać na narządy położone zupełnie gdzie indziej. Ich działanie może być skierowane na komórki, tkanki albo narządy. Do pobudzenia tych struktur docelowych polega na wywołaniu w nich odpowiednich zmian strukturalnych.

Strukturami produkującymi hormony Hormony substancje biologicznie czynne, niosące specyficzną informację wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i zwierzęta. Regulują przebieg procesów metabolicznych, wzrost, rozwój i rozmnażanie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są gruczoły dokrewne, które nie posiadają żadnych przewodów wyprowadzający a mimo to ich produkty, czyli hormony dostają się do krwi.

Wyróżniamy różne typy hormonów:

Tkankowe, produkowane przez inne struktury w organizmie niż gruczoły;

Sterydowe, które dzięki swej budowie łatwo przenikają przez dwuwarstwe lipidową błony komórkowej dostając się do środka komórki. W jej wnętrzu hormon łączy się ze specyficznym dla siebie receptorem.

Białkowe, które nie mogą już tak łatwo przeniknąć do wnętrza komórki i wymagają specjalnych receptorów powierzchniowych;

Tropowe, które produkowane są przez przysadkę mózgową. Ich specyfika wynika z regulacyjnych właściwości względem niektórych gruczołów endokrynnych np. tarczycy czy nadnerczy. Przysadkę natomiast regulują substancje wytwarzane w podwzgórzu.

Sprzężenie zwrotne jest to sposób regulacji, w którym wytwarzana substancja (jej poziom, stężenie) ma wpływa na to jak szybko jest wytwarzana.

Z dodatnim sprzężeniem zwrotnym mamy do czynienia, gdy wyższy poziom substancji (regulowanej przez hormon) wpłynie na zwiększoną produkcję oraz wydzielanie Wydzielanie egzocytoza - uwalnianie na zewnątrz komórki substancji, które mają oddziaływać z zewnątrz na nią samą, na inne komórki lub na inne organizmy, spełniać rolę w środowisku zewnętrznym ... Czytaj dalej Słownik biologiczny tego hormonu. Zaś ujemne sprzężenie zwrotne to sytuacja zgoła odwrotna - zwiększony poziom danej substancji powoduje osłabienie syntezy i wydzielania hormonu. Zdecydowano częstszą sytuacją jest ujemne sprzężenie zwrotne.

Porównanie układ nerwowy a hormonalny

Zachodzi stymulacja mięśni oraz gruczołów

Działanie polega na wywoływaniu zmian w metabolizmie komórek docelowych.

Przewodzenie informacji pod postacią impulsów za pomocą włóknie nerwowych

Informacja zakodowana w stężeniu substancji chemicznych o nazwie hormony

Impulsy przekazywane z komórki do komórki

Hormony, mimo że mogą krążyć w całym ciele działają tylko w miejscu docelowym.

Czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich działania rzędu milisekund.

Hormony, aby zadziałać potrzebują kilku minut, godzin a nawet dni.

Efekty szybko znikają

Długotrwałe efekty

Ważne choroby:

Stwardnienie rozsiane powstające w wyniku uszkodzenia osłonek mielinowych na aksonie. Wiąże się to z zaburzeniami, co do koordynacji ruchów, zaburzeń w czuciu oraz poczucia słabości mięśni.

Daltonizm Daltonizm niedowidzenie barw czerwonej i zielonej lub ślepota na te barwy. Schorzenie związane z niedoborem barwników wzrokowych, wywołane: 1. chorobami lub urazami narządów wzroku, 2. recesywnymi ... Czytaj dalej Słownik biologiczny choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
dziedziczna polegająca na nie możności widzenia pewnych kolorów zazwyczaj dotyczy to koloru zielonego i czerwonego.

Krótko i dalekowzroczność wady wynikające z nieprawidłowej krzywizny soczewki. Leczenie polega na noszeniu odpowiednich szkieł korekcyjnych bądź operacji.

Karłowatość, gigantyzm Gigantyzm choroba objawiająca się nadmiernie wysokim wzrostem, spowodowana jest zbyt dużą produkcją hormonu wzrostu (somatotropiny) przez przysadkę mózgową w okresie wzrostu. AKROMEGALIA.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
objawy niedoboru lub nadmiaru hormonu wzrostu. Hormon ten jest wydzielany w przednim fragmencie przysadki mózgowej.

Nadczynność i niedoczynność tarczycy związane ze zmiennym poziomem tyroksyny we krwi. Gdy jest jej za dużo człowiek bywa nad aktywny, gdy za mało odczuwa osłabienie

Cukrzyca Cukrzyca choroba powstająca najczęściej w wyniku zaburzeń metabolicznych (przemiany węglowodanowej), spowodowanych całkowitym lub relatywnym brakiem insuliny, bądź brakiem wrażliwości komórek na ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to choroba związana z problemami w regulacji stężenia glukozy we krwi. Ilość tego cukru regulują dwa hormony insulina, gdy jest go dużo i glukagon, gdy za mało.