Siatka kartograficzna to odwzorowany obraz siatki geograficznej na płaskiej powierzchni. Siatkę taką sporządza się w wyniku rzutowania lub dokonania określonych założeń matematycznych. W zależności od powierzchni na którą dokonuje się rzutowania (pobocznica walca, pobocznica stożka, płaszczyzna) rozróżnia się siatki stożkowe, walcowe lub płaszczyznowe. W zależności od położenia powierzchni odwzorowania rozróżnia się ułożone normalnie, poprzecznie lub ukośnie, względem osi Ziemi - siecznie, stycznie lub bez punktu wspólnego.

Podział siatek kartograficznych:

Ze względu na kształt siatki południków i równoleżników

1. Odwzorowania klasyczne w położeniu normalnym:

azymutalne,

stożkowe,

walcowe

2. Odwzorowania pseudoklasyczne:

Pseudoazymutalne

Pseudowalcowe

Pseudostożkowe

Koliste

Pochodne

Rozerwane

Ze względu na odkształcenia wyróżnia się odwzorowania: równokątne, równopolowe i dowolne.

W dowolnych można wyodrębnić odwzorowania równoodległościowe w kierunku południków bądź równoleżników.