Wiatry to zjawisko poziomego względem powierzchni ziemi ruchu powietrza, występujące we wszystkich częściach Ziemi. Nie ma na świecie ani jednego człowieka, który nie wiedziałby, co to za zjawisko? Czym więc jest wiatr i ile jest rodzajów wiatru? Wiatr jest ruchem powietrza w dolnych warstwach troposfery z przeważającą składową poziomą w układzie pionowym lub skośnym. Poziomymi ruchami powietrza występującymi w górnych częściach troposfery i w dolnych stratosfery odbywa się również przenoszenie mas powietrza - są to prądy. Wyróżniamy wiele typów wiatrów. Każdy z nich powstaje w wyniku charakterystycznych dla pewnego obszaru lokalnego warunkach. Wiatr możemy podzielić na stały, zmienny, okresowy i nieokresowy.

  1. Wiatr stał - pasaty - posiada w warstwie tarciowej kierunek północno - wschodni na półkuli północnej oraz południowo - wschodni na półkuli południowej. Wiatr ten - jego powstanie i przebieg związany jest z ogólną cyrkulacją atmosferyczną, wiatry te wieją z kierunku wyżów podzwrotnikowych, spotykają się w strefie miedzy zwrotnikami gdzie pojawia się ośrodek niskiego ciśnienia w równikowej linii zbieżności, nazywanej w niektórych podręcznikach jako front równikowy lub międzyzwrotnikowy. W efekcie procesu zbieżności wiatrów nad powierzchnią Ziemi powstają o znacznej sile działania prądy wstępujące, sięgające wiele km w górę do startosfery i są przyczyną powstania ogromnych chmur kłębiasto - deszczowych ( cumulonimbus), z których zachodzą obfite opady deszczu o charakterze przelotnym. Nad samą powierzchnią Ziemi ruch powietrza w skutek tarcia o podłoże ulega osłabieniu, w efekcie powstaje wtedy tzw. pas ciszy równikowej.
  1. Wiatr zmienny - jest wiatrem charakterystycznym w szczególności w szerokościach umiarkowanych, jak również i wysokich szerokości geograficznych, w których występuje solidnie rozbudowana działalność cyklonalna w strefie frontów polarnego i arktycznego.
  1. Wiatrami okresowymi są monsuny, bryza: morska i lądowa oraz wiatr: górski i dolinny.

Rys.: 1 "bryza morska"

Rys.: 2 "bryza lądowa"

Rys.: 3 "wiatr zboczowy dzienny"

Rys.: 4 "wiatr zboczowy nocny"

Przyczyna występowania wiatrów zboczowych jest powodowana zaistnieniem różnicy między temperaturą powietrza, które przylega do zboczy wzgórza a temperaturą powietrza zawieszonego nad dnem doliny na tym samym poziomie wysokościowym. W czasie słonecznego dnia zbocza, szczególnie te o ekspozycji południowej, podlegają silnemu nagrzewaniu, powietrze stykając się z nimi ulega równoczesnemu nagrzaniu, następnie rozprężeniu i unoszeniu w górę po stoku, tworząc zaczątek dziennego wiatru zboczowego dolinnego. W miejsce powietrza wyniesionego do góry napływają nowe masy powietrza z niższych wysokości i z den dolin. Wiatry zboczowe wiejąc z doliny ku grzbietom są zaczątkiem powstania ogromnych chmur kłębiastych ( cumulus i cumulonimbus) nad grzbietem górskim w czasie dnia. W nocy odwrotnie, zbocza i masy powietrza na tych samych wysokościach nad dolinami, więc ochładzane ciężkie masy powietrza opadają po zboczu w dół, wywołując wiatr zboczowy górski. W czasie dni słonecznych wzbudzane są wyraźne wiatry dolinne, wciągające masy powietrza z niższych partii dolinnych ku górom, gdzie na stoku nasłonecznionym wiatr zboczowy powodował obniżenie wartości ciśnienia atmosferycznego. W nocy występują w przeciwieństwie do dziennych pór wiatry górskie, które powodują spływanie ochłodzonych mas powietrza ze strony gór, gdzie wiatr zboczowy wywołał wzrost ciśnienia atmosferycznego, w dolne partie cieplejszych dolin o obniżonej wartości ciśnienia.

  1. Wiatry nieokresowe - te rodzaje wiatrów wywołane są współoddziaływaniem ukształtowania powierzchni terenu i obecnej sytuacji synoptycznej.

Rys.: 4

Rys.: 5