Geografia jest jedną z nauk zajmujących się Ziemią. Definicja określa geografię jako naukę, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym oraz związki jakie zachodzą między środowiskiem geograficznym a działalnością człowieka.

Powłoka ziemska podzielona jest na 4 części:

Litosfera -zewnętrzna, najbardziej sztywna powłoka Ziemi, która obejmuje skorupę ziemską oraz górną część płaszcza ziemskiego

Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca naszą planetę

Hydrosfera - jedna z geosfer, stanowi ogół wszystkich wód na kuli ziemskiej, zarówno powierzchniowych (czyli oceany, morza, jeziora oraz rzeki), jak również znajdujących się pod powierzchnią ziemi, w atmosferze (para wodna) oraz uwięzioną w lodowcach

Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe.

Kartografia jest nauką o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystania. Dzieli się na kartografię teoretyczną (kartologię) zajmującą się głównie metodami sporządzania, analizy i interpretacji map oraz katrografię praktyczną (kartometrię) zajmującą się użytkowaniem map - pomiarami oraz sposobami reprodukcji kartograficznej.

Siatką geograficzną nazywamy układ ogółu południków oraz równoleżników na kuli (np. na globusie)

Siatką kartograficzną nazywamy układ ogółu południków oraz równoleżników ułożonych na płaszczyźnie (np. na mapie).

Siatka geograficzna:

- siatka na kuli

- wszystkie południki zbiegają się na biegunach

- południki są półokręgami i mają takie same długości

- równoleżniki są okręgami, a ich długości zmniejszają się w miarę oddalania się od równika

- równik jest najdłuższym równoleżnikiem

Siatka kartograficzna:

- siatka na płaszczyźnie

- południki mają różne kształty oraz różne długości

- południki nie zawsze stykają się na biegunach

- równoleżniki nie zawsze są okręgami i nie zawsze ich długości maleje w miarę oddalania się od równika

- równik nie zawsze jest najdłuższym równoleżnikiem

Ze względu na konstrukcję odwzorowań wyróżnia się odwzorowania:

- płaszczyznowe

- walcowe

- stożkowe

- umowne.

Mapa jest obrazem Ziemi lub jej fragmentu wykonanym w określonym zmniejszeniu. Mapy są tworzone w oparciu o matematyczna konstrukcję, przedstawiająca treść dzięki zastosowaniu umownych znaków i generalizują treść. Prawidłowo wykonana mapa powinna być dokładna, zawierać istotne treści stosowne do skali i być czytelna. Każda mapa jest skonstruowana w określonej skali, którą należy rozumieć jako stosunek między odległością dwóch punktów na mapie a odległością na powierzchni Ziemi.

Wyróżnia się mapy szczegółowe - plany w skali od 1:1000 do 1:5000 oraz mapy topograficzne w skali od 1:5000 do 1:200000.

Tworząc mapy małoskalowe na bazie wielkoskalowych opuszcza się wiele szczegółów, które nie są aż tak istotne przy przedstawianiu dużych obszarów, a mogłoby zmniejszyć czytelność mapy. Jest to zabieg nazywany generalizacją mapy.