1. nauczanie osoby, która utraciła pewne posiadane uprzednio wiadomości; ponowna edukacja,
  2. wychowanie mające na celu przystosowanie do życia w społeczeństwie młodocianego przestępcy po odbyciu kary,
  3. ćwiczenia mające na celu przywrócenie sprawności fizycznej chorym i rekonwalescentom.