1. dyskusja publiczna na pewien określony temat prowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin w celu zestawienia odmiennych punktów widzenia,
  2. socjol. badania ankietowe powtarzane w tym samym środowisku w określonych odstępach czasu w celu zbadania kształtowania się postaw, poglądów,
  3. wymienny element będący składnikiem różnych konstrukcji.