1. urzędowe zezwolenie na wykonywanie określonych czynności, np. zawodowych; zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku lub dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego;
  2. odstępstwo od ogólnie przyjętych prawideł, np. w dziedzinie sztuki (l. poetycka),
  3. zootechn. wpisanie zwierzęcia do księgi hodowlanej na podstawie komisyjnej oceny stwierdzającej jego wartość użytkową i hodowlaną.