1. upodabnianie się rzeczy początkowo różnych,
  2. biol. kształtowanie się w rozwoju ewolucyjnym podobnych cech u organizmów różnych grup systematycznych,
  3. etn. podobieństwo zjawisk i form kulturowych powstałych niezależnie od siebie u różnych ludów,
  4. med. ruch zbieżny oka, przecinanie się osi wzrokowych przy patrzeniu na jakiś bliski przedmiot.