1. forma ustroju państwa, w którym oficjalnie uznaje się wolę większości obywateli za źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy,
  2. państwo, w którym panuje taka forma ustroju,
  3. obowiązująca w jakiejś grupie zasada, zgodnie z którą wszyscy członkowie grupy są równi, a decyzje podejmuje się większością głosów.