mowa szczególnie zorganizowana, przeciwstawiana prozie. Wypowiedź wierszowa dzieli się na wersy, równorzędne względem siebie, oddzielone klauzulą (co wynika z zasad wybranego systemu wersyfikacyjnego np. sylabicznego). W tzw. systemach numerycznych, polegających na regularnej powtarzalności określonej liczby składników, regułą jest np. stała liczba sylab w wersie (np. 11-zgłoskowiec, 13-zgłoskowiec) lub ustalona liczba stóp (rytm). Zakończenie wersu jest zaznaczone ponadto za pomocą rymu.

W systemach nienumerycznych podstawowym sygnałem rozczłonkowania może być układ graficzny (np. w wierszu wolnym). Wiersz charakteryzuje napięcie pomiędzy schematem wersyfikacyjnym a intonacją składniową. Podział na wersy może się pokrywać z podziałem składniowym lub krzyżować (przerzutnia).