podstawowa jednostka w budowie wiersza, wyodrębniona graficznie jako samodzielna linijka tekstu. Jej powtarzalność decyduje o organizacji wiersza. Wers stanowi także odrębną jednostkę intonacji wierszowej, oddzieloną od innych przez pauzę i wzmocnienie akcentu wyrazowego w klauzuli.