sposoby organizacji warstwy językowo-stylistycznej dzieła literackiego. Występują one na każdym poziomie języka. Są więc środki fonetyczne (aliteracja, instrumentacja głoskowa), środki leksykalne (metafory, archaizacja, dialektyzacja), środki składniowe (paralelizm, anafora).