dział humanistyki, zajmujący się badaniami nad dziełami literackimi, twórczością pisarzy, procesem historycznoliterackim, recepcją literatury. Powstała w XIX w. w okresie pozytywizmu. Obecnie zalicza się do niej: historię literatury, teorię literatury, poetykę, metodologię badań literackich, krytykę literacką. Dyscyplina ta rozwija się w powiązaniu z filozofią, językoznawstwem, socjologią, historią i innymi naukami humanistycznymi.