jedna z podstawowych i tradycyjnych kategorii, stosowanych przy opisie dzieła literackiego, najczęściej przeciwstawiana treści. Definiowana w ten sposób oznacza to, co w utworze dane jest bezpośrednio, a więc słowa, ich brzmienie, a także zdania ułożone w odpowiedni sposób, które przekazują ukryty sens, informacje o postaciach i ich przeżyciach. Niekiedy definiuje się formę jako układ poszczególnych składników dzieła.

Pojęcie to ma charakter wieloznaczny, mówi się np. o formie wersyfikacyjnej, gatunkowej, fabularnej, dramatycznej. Takie przeciwstawianie treści i formy powodowało, że traktowano ją jako ozdobę, warstwę zewnętrzną, obejmującą przenośnie, obrazy poetyckie. W czasach nowszych podkreśla się nierozłączność treści i formy.